బృహస్పతి కవచం

అస్య శ్రీబృహస్పతికవచస్తోత్రమంత్రస్య. ఈశ్వర ఋషిః.
అనుష్టుప్ ఛందః. గురుర్దేవతా. గం బీజం. శ్రీశక్తిః.
క్లీం కీలకం. గురుప్రీత్యర్థం జపే వినియోగః.
అభీష్టఫలదం దేవం సర్వజ్ఞం సురపూజితం.
అక్షమాలాధరం శాంతం ప్రణమామి బృహస్పతిం.
బృహస్పతిః శిరః పాతు లలాటం పాతు మే గురుః.
కర్ణౌ సురగురుః పాతు నేత్రే మేఽభీష్టదాయకః.
జిహ్వాం పాతు సురాచార్యో నాసాం మే వేదపారగః.
ముఖం మే పాతు సర్వజ్ఞో కంఠం మే దేవతాగురుః.
భుజావాంగిరసః పాతు కరౌ పాతు శుభప్రదః.
స్తనౌ మే పాతు వాగీశః కుక్షిం మే శుభలక్షణః.
నాభిం దేవగురుః పాతు మధ్యం పాతు సుఖప్రదః.
కటిం పాతు జగద్వంద్య ఊరూ మే పాతు వాక్పతిః.
జానుజంఘే సురాచార్యో పాదౌ విశ్వాత్మకస్తథా.
అన్యాని యాని చాంగాని రక్షేన్మే సర్వతో గురుః.
ఇత్యేతత్కవచం దివ్యం త్రిసంధ్యం యః పఠేన్నరః.
సర్వాన్కామానవాప్నోతి సర్వత్ర విజయీ భవేత్.

 

Ramaswamy Sastry and Vighnesh Ghanapaathi

Other stotras

Copyright © 2024 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |