అంబికా స్తవం

స్మితాస్యాం సురాం శుద్ధవిద్యాంకురాఖ్యాం
మనోరూపిణీం దేవకార్యోత్సుకాం తాం.
సుసింహస్థితాం చండముండప్రహారాం
నమామ్యంబికామంబు- జాతేక్షణాం తాం.
సుమేరుస్థితాం సర్వభూషావిభూషాం
జగన్నాయికాం రక్తవస్త్రాన్వితాంగాం.
తమోభంజినీం మీనసాదృశ్యనేత్రాం
నమామ్యంబికామంబు- జాతేక్షణాం తాం.
శివాంగీం భవానీం జ్వలద్రక్తజిహ్వాం
మహాపాపనాశాం జనానందదాత్రీం.
లసద్రత్నమాలాం ధరంతీం ధరాద్యాం
నమామ్యంబికామంబు- జాతేక్షణాం తాం.
సదా మంగలాం సర్వధర్స్వరూపాం
సుమాహేశ్వరీం సర్వజీవచ్ఛరణ్యాం.
తడిత్సోజ్జ్వలాం సర్వదేవైః ప్రణమ్యాం
నమామ్యంబికామంబు- జాతేక్షణాం తాం.
సహస్రాబ్జరూఢాం కులాంతఃస్థితైకాం
సుధాగర్భిణీం మూలమంత్రాత్మరూపాం.
సురాహ్లాదినీం శూరనంద్యాం ధరిత్రీం
నమామ్యంబికామంబు- జాతేక్షణాం తాం.

 

Ramaswamy Sastry and Vighnesh Ghanapaathi

Other stotras

Copyright © 2023 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |