అంగారక కవచం

అస్య శ్రీ-అంగారకకవచస్తోత్రమంత్రస్య. కశ్యప-ఋషిః.
అనుష్టుప్ ఛందః. అంగారకో దేవతా. భౌమప్రీత్యర్థం జపే వినియోగః.
రక్తాంబరో రక్తవపుః కిరీటీ చతుర్భుజో మేషగమో గదాభృత్.
ధరాసుతః శక్తిధరశ్చ శూలీ సదా మమ స్యాద్వరదః ప్రశాంతః.
అంగారకః శిరో రక్షేన్ముఖం వై ధరణీసుతః.
శ్రవౌ రక్తాంబరః పాతు నేత్రే మే రక్తలోచనః.
నాసాం శక్తిధరః పాతు ముఖం మే రక్తలోచనః.
భుజౌ మే రక్తమాలీ చ హస్తౌ శక్తిధరస్తథా.
వక్షః పాతు వరాంగశ్చ హృదయం పాతు రోహితః.
కటిం మే గ్రహరాజశ్చ ముఖం చైవ ధరాసుతః.
జానుజంఘే కుజః పాతు పాదౌ భక్తప్రియః సదా.
సర్వాణ్యన్యాని చాంగాని రక్షేన్మే మేషవాహనః.
య ఇదం కవచం దివ్యం సర్వశత్రునివారణం.
భూతప్రేతపిశాచానాం నాశనం సర్వసిద్ధిదం.
సర్వరోగహరం చైవ సర్వసంపత్ప్రదం శుభం.
భుక్తిముక్తిప్రదం నౄణాం సర్వసౌభాగ్యవర్ధనం.
రోగబంధవిమోక్షం చ సత్యమేతన్న సంశయః.

 

Ramaswamy Sastry and Vighnesh Ghanapaathi

99.9K

Comments

hny7d
This website gift to seekers of knowledge! -Madhumita

Thank u -User_se89xj

Good work. Jai sree ram.😀🙏 -Shivanya Sharma V

Wonderful! 🌼 -Abhay Nauhbar

Vedadhara, you are doing an amazing job preserving our sacred texts! 🌸🕉️ -Ramji Sheshadri

Read more comments

Other stotras

Copyright © 2024 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |