കൃഷ്ണ അഷ്ടകം

 

 

വസുദേവസുതം ദേവം കംസചാണൂരമർദനം.
ദേവകീപരമാനന്ദം കൃഷ്ണം വന്ദേ ജഗദ്ഗുരും.
അതസീപുഷ്പസങ്കാശം ഹാരനൂപുരശോഭിതം.
രത്നകങ്കണകേയൂരം കൃഷ്ണം വന്ദേ ജഗദ്ഗുരും.
കുടിലാലകസംയുക്തം പൂർണചന്ദ്രനിഭാനനം.
വിലസത്കുൻഡലധരം കൃഷ്ണം വന്ദേ ജഗദ്ഗുരും.
മന്ദാരഗന്ധസംയുക്തം ചാരുഹാസം ചതുർഭുജം.
ബർഹിപിഞ്ഛാവചൂഡാംഗം കൃഷ്ണം വന്ദേ ജഗദ്ഗുരും.
ഉത്ഫുല്ലപദ്മപത്രാക്ഷം നീലജീമൂതസന്നിഭം.
യാദവാനാം ശിരോരത്നം കൃഷ്ണം വന്ദേ ജഗദ്ഗുരും.
രുക്മിണീകേലിസംയുക്തം പീതാംബരസുശോഭിതം.
അവാപ്തതുലസീഗന്ധം കൃഷ്ണം വന്ദേ ജഗദ്ഗുരും.
ഗോപികാനാം കുചദ്വന്ദ്വകുങ്കുമാങ്കിതവക്ഷസം.
ശ്രീനികേതം മഹേഷ്വാസം കൃഷ്ണം വന്ദേ ജഗദ്ഗുരും.
ശ്രീവത്സാങ്കം മഹോരസ്കം വനമാലാവിരാജിതം.
ശംഖചക്രധരം ദേവം കൃഷ്ണം വന്ദേ ജഗദ്ഗുരും.
കൃഷ്ണാഷ്ടകമിദം പുണ്യം പ്രാതരുത്ഥായ യഃ പഠേത്.
കോടിജന്മകൃതം പാപം സ്മരണേന വിനശ്യതി.

 

Ramaswamy Sastry and Vighnesh Ghanapaathi

Other stotras

Copyright © 2023 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |