കൃഷ്ണ അഷ്ടകം

 

 

വസുദേവസുതം ദേവം കംസചാണൂരമർദനം.
ദേവകീപരമാനന്ദം കൃഷ്ണം വന്ദേ ജഗദ്ഗുരും.
അതസീപുഷ്പസങ്കാശം ഹാരനൂപുരശോഭിതം.
രത്നകങ്കണകേയൂരം കൃഷ്ണം വന്ദേ ജഗദ്ഗുരും.
കുടിലാലകസംയുക്തം പൂർണചന്ദ്രനിഭാനനം.
വിലസത്കുൻഡലധരം കൃഷ്ണം വന്ദേ ജഗദ്ഗുരും.
മന്ദാരഗന്ധസംയുക്തം ചാരുഹാസം ചതുർഭുജം.
ബർഹിപിഞ്ഛാവചൂഡാംഗം കൃഷ്ണം വന്ദേ ജഗദ്ഗുരും.
ഉത്ഫുല്ലപദ്മപത്രാക്ഷം നീലജീമൂതസന്നിഭം.
യാദവാനാം ശിരോരത്നം കൃഷ്ണം വന്ദേ ജഗദ്ഗുരും.
രുക്മിണീകേലിസംയുക്തം പീതാംബരസുശോഭിതം.
അവാപ്തതുലസീഗന്ധം കൃഷ്ണം വന്ദേ ജഗദ്ഗുരും.
ഗോപികാനാം കുചദ്വന്ദ്വകുങ്കുമാങ്കിതവക്ഷസം.
ശ്രീനികേതം മഹേഷ്വാസം കൃഷ്ണം വന്ദേ ജഗദ്ഗുരും.
ശ്രീവത്സാങ്കം മഹോരസ്കം വനമാലാവിരാജിതം.
ശംഖചക്രധരം ദേവം കൃഷ്ണം വന്ദേ ജഗദ്ഗുരും.
കൃഷ്ണാഷ്ടകമിദം പുണ്യം പ്രാതരുത്ഥായ യഃ പഠേത്.
കോടിജന്മകൃതം പാപം സ്മരണേന വിനശ്യതി.

 

Ramaswamy Sastry and Vighnesh Ghanapaathi

85.2K

Comments Malayalam

hp4v4
വേദധാര വെബ്സൈറ്റിൽ നിന്ന് ധാരാളം കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കാൻ കഴിയുന്നുണ്ട് . -മനോജ് പിള്ള

ഈ വെബ്സൈറ്റ് സനാതന ധർമ്മത്തെക്കുറിച്ചുള്ള അറിവിന്റെ നിധിയാണ്.👍 -അനിൽ രാജ്

ഈ വെബ്സൈറ്റ് വളരെ ഉപകാരപ്രദമായതും ജ്ഞാനവർ ദ്ധകവുമാണ്.🌞 -രേഷ്മ നായർ

വളരെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു . നന്ദി 🙏🙏🙏🙏 -മനു

ee websitil ullath oru janmam kontum theerilla👍🙏🙏🙏🙏🙏 -chandrika

Read more comments

Other stotras

Copyright © 2024 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |