നരസിംഹ കവചം

നൃസിംഹകവചം വക്ഷ്യേ പ്രഹ്ലാദേനോദിതം പുരാ .
സർവരക്ഷാകരം പുണ്യം സർവോപദ്രവനാശനം ..

സർവസമ്പത്കരം ചൈവ സ്വർഗമോക്ഷപ്രദായകം .
ധ്യാത്വാ നൃസിംഹം ദേവേശം ഹേമസിംഹാസനസ്ഥിതം ..

വിവൃതാസ്യം ത്രിനയനം ശരദിന്ദുസമപ്രഭം .
ലക്ഷ്മ്യാലിംഗിതവാമാംഗം വിഭൂതിഭിരുപാശ്രിതം ..

ചതുർഭുജം കോമലാംഗം സ്വർണകുണ്ഡലശോഭിതം .
സരോജശോഭിതോരസ്കം രത്നകേയൂരമുദ്രിതം ..

തപ്തകാഞ്ചനസങ്കാശം പീതനിർമലവാസസം .
ഇന്ദ്രാദിസുരമൗലിസ്ഥസ്ഫുരന്മാണിക്യദീപ്തിഭിഃ ..

വിരാജിതപദദ്വന്ദ്വം ശംഖചക്രാദിഹേതിഭിഃ .
ഗരുത്മതാ ച വിനയാത് സ്തൂയമാനം മുദാന്വിതം ..

സ്വഹൃത്കമലസംവാസം കൃത്വാ തു കവചം പഠേത് .
നൃസിംഹോ മേ ശിരഃ പാതു ലോകരക്ഷാർഥസംഭവഃ ..

സർവഗോഽപി സ്തംഭവാസഃ ഭാലം മേ രക്ഷതു ധ്വനിം .
നൃസിംഹോ മേ ദൃശൗ പാതു സോമസൂര്യാഗ്നിലോചനഃ ..

സ്മൃതിം മേ പാതു നൃഹരിർമുനിവര്യസ്തുതിപ്രിയഃ .
നാസം മേ സിംഹനാസസ്തു മുഖം ലക്ഷ്മീമുഖപ്രിയഃ ..

സർവവിദ്യാധിപഃ പാതു നൃസിംഹോ രസനാം മമ .
വക്ത്രം പാത്വിന്ദുവദനം സദാ പ്രഹ്ലാദവന്ദിതഃ ..

നൃസിംഹഃ പാതു മേ കണ്ഠം സ്കന്ധൗ ഭൂഭരാന്തകൃത് .
ദിവ്യാസ്ത്രശോഭിതഭുജോ നൃസിംഹഃ പാതു മേ ഭുജൗ ..

കരൗ മേ ദേവവരദോ നൃസിംഹഃ പാതു സർവതഃ .
ഹൃദയം യോഗിസാധ്യശ്ച നിവാസം പാതു മേ ഹരിഃ ..

മധ്യം പാതു ഹിരണ്യാക്ഷവക്ഷഃകുക്ഷിവിദാരണഃ .
നാഭിം മേ പാതു നൃഹരിഃ സ്വനാഭി ബ്രഹ്മസംസ്തുതഃ ..

ബ്രഹ്മാണ്ഡകോടയഃ കട്യാം യസ്യാസൗ പാതു മേ കടിം .
ഗുഹ്യം മേ പാതു ഗുഹ്യാനാം മന്ത്രാണാം ഗുഹ്യരൂപദൃക് ..

ഊരൂ മനോഭവഃ പാതു ജാനുനീ നരരൂപധൃക് .
ജംഘേ പാതു ധരാഭാരഹർതാ യോഽസൗ നൃകേസരീ ..

സുരരാജ്യപ്രദഃ പാതു പാദൗ മേ നൃഹരീശ്വരഃ .
സഹസ്രശീർഷാ പുരുഷഃ പാതു മേ സർവശസ്തനും ..

മഹോഗ്രഃ പൂർവതഃ പാതു മഹാവീരാഗ്രജോഽഗ്നിതഃ .
മഹാവിഷ്ണുർദക്ഷിണേ തു മഹാജ്വാലസ്തു നൈരൃതൗ ..

പശ്ചിമേ പാതു സർവേശോ ദിശി മേ സർവതോമുഖഃ .
നൃസിംഹഃ പാതു വായവ്യാം സൗമ്യാം ഭൂഷണവിഗ്രഹഃ ..

ഈശാന്യാം പാതു ഭദ്രോ മേ സർവമംഗലദായകഃ .
സംസാരഭയതഃ പാതു മൃത്യോർമൃത്യുർനൃകേസരീ ..

ഇദം നൃസിംഹകവചം പ്രഹ്ലാദമുഖമണ്ഡിതം .
ഭക്തിമാൻ യഃ പഠേന്നിത്യം സർവപാപൈഃ പ്രമുച്യതേ ..

പുത്രവാൻ ധനവാൻ ലോകേ ദീർഘായുരുപജായതേ .
യം യം കാമയതേ കാമം തം തം പ്രാപ്നോത്യസംശയം ..

സർവത്ര ജയമാപ്നോതി സർവത്ര വിജയീ ഭവേത് .
ഭൂമ്യന്തരീക്ഷദിവ്യാനാം ഗ്രഹാണാം വിനിവാരണം ..

വൃശ്ചികോരഗസംഭൂതവിഷാപഹരണം പരം .
ബ്രഹ്മരാക്ഷസയക്ഷാണാം ദൂരോത്സാരണകാരണം ..

ഭൂർജേ വാ താലപത്രേ വാ കവചം ലിഖിതം ശുഭം .
കരമൂലേ ധൃതം യേന സിധ്യേയുഃ കർമസിദ്ധയഃ ..

ദേവാസുരമനുഷ്യേഷു സ്വം സ്വമേവ ജയം ലഭേത് .
ഏകസന്ധ്യം ത്രിസന്ധ്യം വാ യഃ പഠേന്നിയതോ നരഃ ..

സർവമംഗലമാംഗല്യം ഭുക്തിം മുക്തിം ച വിന്ദതി .
ദ്വാത്രിംശതിസഹസ്രാണി പഠേത് ശുദ്ധാത്മനാം നൃണാം ..

കവചസ്യാസ്യ മന്ത്രസ്യ മന്ത്രസിദ്ധിഃ പ്രജായതേ .
അനേന മന്ത്രരാജേന കൃത്വാ ഭസ്മാഭിമന്ത്രണം ..

തിലകം വിന്യസേദ്യസ്തു തസ്യ ഗ്രഹഭയം ഹരേത് .
ത്രിവാരം ജപമാനസ്തു ദത്തം വാര്യഭിമന്ത്ര്യ ച ..

പ്രാശയേദ്യോ നരോ മന്ത്രം നൃസിംഹധ്യാനമാചരേത് .
തസ്യ രോഗാഃ പ്രണശ്യന്തി യേ ച സ്യുഃ കുക്ഷിസംഭവാഃ ..

കിമത്ര ബഹുനോക്തേന നൃസിംഹസദൃശോ ഭവേത് .
മനസാ ചിന്തിതം യത്തു സ തച്ചാപ്നോത്യസംശയം ..

 

Ramaswamy Sastry and Vighnesh Ghanapaathi

34.9K

Comments Malayalam

kuzjp
നന്നായിരിക്കുന്നു🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏 -പ്രണയ്

അറിവിൻ്റെ വലിയ ഒരു ഒഴുക്ക് തന്നെ യാണ് വേദ ധാര.. ജീവിതം ധന്യ മാക്കാൻ ഇതിൽ കൂടുതൽ ഒന്നും വേണ്ട. അനുഷ്ഠിക്കാൻ ആയി ശ്രമിക്കുകയാണ്. ശെരിയായവഴി കാണിച്ചു തരുന്നു വേദധാര.. അതിലൂടെ നടക്കാനായി എനിക്ക് ഭഗവത് കൃപ ഉണ്ടാവാനായി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. -user_67we

ഒത്തിരി ഒത്തിരി അറിവ് ലഭിക്കുന്നു -വിനയ് മേനോൻ

നിങ്ങളുടെ വെബ്സൈറ്റിൽ നിന്ന് ധാരാളം അറിയാത്ത വിവരങ്ങൾ ലഭിക്കുന്നുണ്ട് . നന്ദി 🌈 -സുധീർ വർമ്മ

വേദധാര വെബ്സൈറ്റിൽ നിന്ന് ധാരാളം കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കാൻ കഴിയുന്നുണ്ട് . -മനോജ് പിള്ള

Read more comments

Other stotras

Copyright © 2024 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |