செவ்வாய் அஷ்டோத்தர சதநாமாவளி

ௐ மஹீஸுதாய நம꞉ .

ௐ மஹாபாகாய நம꞉ .

ௐ மங்கலாய நம꞉ .

ௐ மங்கலப்ரதாய நம꞉ .

ௐ மஹாவீராய நம꞉ .

ௐ மஹாஶூராய நம꞉ .

ௐ மஹாபலபராக்ரமாய நம꞉ .

ௐ மஹாரௌத்ராய நம꞉ .

ௐ மஹாபத்ராய நம꞉ .

ௐ மானனீயாய நம꞉ .

ௐ தயாகராய நம꞉ .

ௐ மானதாய நம꞉ .

ௐ அபர்வணாய நம꞉ .

ௐ க்ரூராய நம꞉ .

ௐ தாபத்ரயவிவர்ஜிதாய நம꞉ .

ௐ ஸுப்ரதீபாய நம꞉ .

ௐ ஸுதாம்ராக்ஷாய நம꞉ .

ௐ ஸுப்ரஹ்மண்யாய நம꞉ .

ௐ ஸுகப்ரதாய நம꞉ .

ௐ வக்ரஸ்தம்பாதிகமனாய நம꞉ .

ௐ வரேண்யாய நம꞉ .

ௐ வரதாய நம꞉ .

ௐ ஸுகினே நம꞉ .

ௐ வீரபத்ராய நம꞉ .

ௐ விரூபாக்ஷாய நம꞉ .

ௐ விதூரஸ்தாய நம꞉ .

ௐ விபாவஸவே நம꞉ .

ௐ நக்ஷத்ரசக்ரஸஞ்சாரிணே நம꞉ .

ௐ க்ஷத்ரபாய நம꞉ .

ௐ க்ஷாத்ரவர்ஜிதாய நம꞉ .

ௐ க்ஷயவ்ருʼத்திவிநிர்முக்தாய நம꞉ .

ௐ க்ஷமாயுக்தாய நம꞉ .

ௐ விசக்ஷணாய நம꞉ .

ௐ அக்ஷீணபலதாய நம꞉ .

ௐ சதுர்வர்கபலப்ரதாய நம꞉ .

ௐ வீதராகாய நம꞉ .

ௐ வீதபயாய நம꞉ .

ௐ விஜ்வராய நம꞉ .

ௐ விஶ்வகாரணாய நம꞉ .

ௐ நக்ஷத்ரராஶிஸஞ்சாராய நம꞉ .

ௐ நாநாபயநிக்ருʼந்தனாய நம꞉ .

ௐ வந்தாருஜனமந்தாராய நம꞉ .

ௐ வக்ரகுஞ்சிதமூர்தஜாய நம꞉ .

ௐ கமனீயாய நம꞉ .

ௐ தயாஸாராய நம꞉ .

ௐ கனத்கனகபூஷணாய நம꞉ .

ௐ பயக்னாய நம꞉ .

ௐ பவ்யபலதாய நம꞉ .

ௐ பக்தாபயவரப்ரதாய நம꞉ .

ௐ ஶத்ருஹந்த்ரே நம꞉ .

ௐ ஶமோபேதாய நம꞉ .

ௐ ஶரணாகதபோஷனாய நம꞉ .

ௐ ஸாஹஸினே நம꞉ .

ௐ ஸத்குணாத்யக்ஷாய நம꞉ .

ௐ ஸாதவே நம꞉ .

ௐ ஸமரதுர்ஜயாய நம꞉ .

ௐ துஷ்டதூராய நம꞉ .

ௐ ஶிஷ்டபூஜ்யாய நம꞉ .

ௐ ஸர்வகஷ்டநிவாரகாய நம꞉ .

ௐ துஶ்சேஷ்டவாரகாய நம꞉ .

ௐ து꞉கபஞ்ஜனாய நம꞉ .

ௐ துர்தராய நம꞉ .

ௐ ஹரயே நம꞉ .

ௐ து꞉ஸ்வப்னஹந்த்ரே நம꞉ .

ௐ துர்தர்ஷாய நம꞉ .

ௐ துஷ்டகர்வவிமோசனாய நம꞉ .

ௐ பரத்வாஜகுலோத்பூதாய நம꞉ .

ௐ பூஸுதாய நம꞉ .

ௐ பவ்யபூஷணாய நம꞉ .

ௐ ரக்தாம்பராய நம꞉ .

ௐ ரக்தவபுஷே நம꞉ .

ௐ பக்தபாலனதத்பராய நம꞉ .

ௐ சதுர்புஜாய நம꞉ .

ௐ கதாதாரிணே நம꞉ .

ௐ மேஷவாஹாய நம꞉ .

ௐ மிதாஶனாய நம꞉ .

ௐ ஶக்திஶூலதராய நம꞉ .

ௐ ஶாக்தாய நம꞉ .

ௐ ஶஸ்த்ரவித்யாவிஶாரதாய நம꞉ .

ௐ தார்கிகாய நம꞉ .

ௐ தாமஸாதாராய நம꞉ .

ௐ தபஸ்வினே நம꞉ .

ௐ தாம்ரலோசனாய நம꞉ .

ௐ தப்தகாஞ்சனஸங்காஶாய நம꞉ .

ௐ ரக்தகிஞ்ஜல்கஸம்ʼநிபாய நம꞉ .

ௐ கோத்ராதிதேவாய நம꞉ .

ௐ கோமத்யசராய நம꞉ .

ௐ குணவிபூஷணாய நம꞉ .

ௐ அஸ்ருʼஜே நம꞉ .

ௐ அங்காரகாய நம꞉ .

ௐ அவந்தீதேஶாதீஶாய நம꞉ .

ௐ ஜனார்தனாய நம꞉ .

ௐ ஸூர்யயாம்யப்ரதேஶஸ்தாய நம꞉ .

ௐ குனே நம꞉ .

ௐ யௌவனாய நம꞉ .

ௐ யாம்யஹரின்முகாய நம꞉ .

ௐ யாம்யதிங்முகாய நம꞉ .

ௐ த்ரிகோணமண்டலகதாய நம꞉ .

ௐ த்ரிதஶாதிபஸன்னுதாய நம꞉ .

ௐ ஶுசயே நம꞉ .

ௐ ஶுசிகராய நம꞉ .

ௐ ஶூராய நம꞉ .

ௐ ஶுசிவஶ்யாய நம꞉ .

ௐ ஶுபாவஹாய நம꞉ .

ௐ மேஷவ்ருʼஶ்சிகராஶீஶாய நம꞉ .

ௐ மேதாவினே நம꞉ .

ௐ மிதபாஷணாய நம꞉ .

ௐ ஸுகப்ரதாய நம꞉ .

ௐ ஸுரூபாக்ஷாய நம꞉ .

ௐ ஸர்வாபீஷ்டபலப்ரதாய நம꞉ .

 

Ramaswamy Sastry and Vighnesh Ghanapaathi

46.3K
1.0K

Comments

dvtyG

Other stotras

Copyright © 2024 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |