ಚಂದ್ರ ಕವಚ

ಅಸ್ಯ ಶ್ರೀಚಂದ್ರಕವಚಸ್ತೋತ್ರಮಂತ್ರಸ್ಯ. ಗೌತಂ ಋಷಿಃ.
ಅನುಷ್ಟುಪ್ ಛಂದಃ. ಶ್ರೀಚಂದ್ರೋ ದೇವತಾ. ಚಂದ್ರಪ್ರೀತ್ಯರ್ಥಂ ಜಪೇ ವಿನಿಯೋಗಃ.
ಸಮಂ ಚತುರ್ಭುಜಂ ವಂದೇ ಕೇಯೂರಮುಕುಟೋಜ್ಜ್ವಲಂ.
ವಾಸುದೇವಸ್ಯ ನಯನಂ ಶಂಕರಸ್ಯ ಚ ಭೂಷಣಂ.
ಏವಂ ಧ್ಯಾತ್ವಾ ಜಪೇನ್ನಿತ್ಯಂ ಶಶಿನಃ ಕವಚಂ ಶುಭಂ.
ಶಶೀ ಪಾತು ಶಿರೋದೇಶಂ ಭಾಲಂ ಪಾತು ಕಲಾನಿಧಿಃ.
ಚಕ್ಷುಷೀ ಚಂದ್ರಮಾಃ ಪಾತು ಶ್ರುತೀ ಪಾತು ನಿಶಾಪತಿಃ.
ಪ್ರಾಣಂ ಕ್ಷಪಾಕರಃ ಪಾತು ಮುಖಂ ಕುಮುದಬಾಂಧವಃ.
ಪಾತು ಕಂಠಂ ಚ ಮೇ ಸೋಮಃ ಸ್ಕಂಧೇ ಜೈವಾತೃಕಸ್ತಥಾ.
ಕರೌ ಸುಧಾಕರಃ ಪಾತು ವಕ್ಷಃ ಪಾತು ನಿಶಾಕರಃ.
ಹೃದಯಂ ಪಾತು ಮೇ ಚಂದ್ರೋ ನಾಭಿಂ ಶಂಕರಭೂಷಣಃ.
ಮಧ್ಯಂ ಪಾತು ಸುರಶ್ರೇಷ್ಠಃ ಕಟಿಂ ಪಾತು ಸುಧಾಕರಃ.
ಊರೂ ತಾರಾಪತಿಃ ಪಾತು ಮೃಗಾಂಕೋ ಜಾನುನೀ ಸದಾ.
ಅಬ್ಧಿಜಃ ಪಾತು ಮೇ ಜಂಘೇ ಪಾತು ಪಾದೌ ವಿಧುಃ ಸದಾ.
ಸರ್ವಾಣ್ಯನ್ಯಾನಿ ಚಾಂಗಾನಿ ಪಾತು ಚಂದೂಽಖಿಲಂ ವಪುಃ.
ಏತದ್ಧಿ ಕವಚಂ ದಿವ್ಯಂ ಭುಕ್ತಿಮುಕ್ತಿಪ್ರದಾಯಕಂ.
ಯಃ ಪಠೇಚ್ಛೃಣುಯಾದ್ವಾಪಿ ಸರ್ವತ್ರ ವಿಜಯೀ ಭವೇತ್.

 

Ramaswamy Sastry and Vighnesh Ghanapaathi

43.6K

Comments Kannada

ezqwa
ಸನಾತನ ಧರ್ಮದ ಮಹತ್ವವನ್ನು ತಿಳಿಸುತ್ತದೆ 🌼 -ನಂದಿನಿ ಜೋಶಿ

ಸನಾತನ ಧರ್ಮದ ಬಗ್ಗೆ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಮಾಹಿತಿಯ ಮೂಲ -ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ ಗೌಡ

ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಮಾಹಿತಿಯ ವೆಬ್‌ಸೈಟ್ -ಶಶಿಧರ ಹೆಗ್ಡೆ

ಸನಾತನ ಧರ್ಮದ ಬಗ್ಗೆ ವಿಶಿಷ್ಟ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ -ಉದಯಕುಮಾರ್ ಪಾಟೀಲ

ಅದ್ಭುತವಾದ ವೆಬ್‌ಸೈಟ್ ❤️ -ಲೋಹಿತ್

Read more comments

Other stotras

Copyright © 2024 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |