ചണ്ഡികാ കവചം

ഓം മാർകണ്ഡേയ ഉവാച.
യദ്ഗുഹ്യം പരമം ലോകേ സർവരക്ഷാകരം നൃണാം.
യന്ന കസ്യചിദാഖ്യാതം തന്മേ ബ്രൂഹി പിതാമഹ.
ബ്രഹ്മോവാച.
അസ്തി ഗുഹ്യതമം വിപ്ര സർവഭൂതോപകാരകം.
ദേവ്യാസ്തു കവചം പുണ്യം തച്ഛൃണുഷ്വ മഹാമുനേ.
പ്രഥമം ശൈലപുത്രീതി ദ്വിതീയം ബ്രഹ്മചാരിണീ.
തൃതീയം ചന്ദ്രഘണ്ടേതി കൂഷ്മാണ്ഡേതി ചതുർഥകം.
പഞ്ചമം സ്കന്ദമാതേതി ഷഷ്ഠം കാത്യായനീതി ച.
സപ്തമം കാലരാത്രിശ്ച മഹാഗൗരീതി ചാഷ്ടമം.
നവമം സിദ്ധിദാത്രീ ച നവദുർഗാഃ പ്രകീർതിതാഃ.
ഉക്താന്യേതാനി നാമാനി ബ്രഹ്മണൈവ മഹാത്മനാ.
അഗ്നിനാ ദഹ്യമാനസ്തു ശത്രുമധ്യേ ഗതോ രണേ.
വിഷമേ ദുർഗേ ചൈവ ഭയാർതാഃ ശരണം ഗതാഃ.
ന തേഷാം ജായതേ കിഞ്ചിദശുഭം രണസങ്കടേ.
നാപദം തസ്യ പശ്യാമി ശോകദുഃഖഭയം നഹി.
യൈസ്തു ഭക്ത്യാ സ്മൃതാ നൂനം തേഷാം സിദ്ധിഃ പ്രജായതേ.
യേ ത്വാം സ്മരന്തി ദേവേശി രക്ഷസേ താന്ന സംശയഃ.
പ്രേതസംസ്ഥാ തു ചാമുണ്ഡാ വാരാഹീ മഹിഷാസനാ.
ഐന്ദ്രീ ഗജസമാരുഢാ വൈഷ്ണവീ ഗരുഡാസനാ.
മാഹേശ്വരീ വൃഷാരുഢാ കൗമാരീ ശിഖിവാഹനാ.
ലക്ഷ്മീഃ പദ്മാസനാ ദേവീ പദ്മഹസ്താ ഹരിപ്രിയാ.
ശ്വേതരൂപധരാ ദേവീ ഈശ്വരീ വൃഷവാഹനാ.
ബ്രാഹ്മീ ഹംസസമാരുഢാ സർവാഭരണഭൂഷിതാ.
ഇത്യേതാ മാതരഃ സർവാഃ സർവയോഗസമന്വിതാഃ.
നാനാഭരണശോഭാഢ്യാ നാനാരത്നോപശോഭിതാ.
ദൃശ്യന്തേ രഥമാരുഢാ ദേവ്യഃ ക്രോധസമാകുലാഃ.
ശംഖം ചക്രം ഗദാം ശക്തിം ഹലം ച മുസലായുധം.
ഖേടകം തോമരം ചൈവ പരശും പാശമേവ ച.
കുന്തായുധം ത്രിശൂലം ച ശാർങ്ഗമായുധമുത്തമം.
ദൈത്യാനാം ദേഹനാശായ ഭക്താനാമഭയായ ച.
ധാരയന്ത്യായുധാനീത്ഥം ദേവാനാം ച ഹിതായ വൈ.
നമസ്തേഽസ്തു മഹാരൗദ്രേ മഹാഘോരപരാക്രമേ.
മഹാബലേ മഹോത്സാഹേ മഹാഭയവിനാശിനീ.
ത്രാഹി മാം ദേവി ദുഷ്പ്രേക്ഷ്യേ ശത്രൂണാം ഭയവർധിനി.
പ്രാച്യാം രക്ഷതു മാമൈന്ദ്രീ ആഗ്നേയാമഗ്നിദേവതാ.
ദക്ഷിണേഽവതു വാരാഹീ നൈരൃത്യാം ഖഡ്ഗധാരിണീ.
പ്രതീച്യാം വാരുണീ രക്ഷേദ്വായവ്യാം മൃഗവാഹിനീ.
ഉദീച്യാം രക്ഷ കൗബേരി ഈശാന്യാം ശൂലധാരിണീ.
ഊർധ്വം ബ്രഹ്മാണീ മേ രക്ഷേദധസ്താദ്വൈഷ്ണവീ തഥാ.
ഏവം ദശ ദിശോ രക്ഷേച്ചാമുണ്ഡാ ശവവാഹനാ.
ജയാ മേ അഗ്രതഃ സ്ഥാതു വിജയാ സ്ഥാതു പൃഷ്ഠതഃ.
അജിതാ വാമപാർശ്വേ തു ദക്ഷിണേ ചാപരാജിതാ.
ശിഖാം മേ ദ്യോതിനീ രക്ഷേദുമാ മൂർധ്നി വ്യവസ്ഥിതാ.
മാലാധരീ ലലാടേ ച ഭ്രുവൗ രക്ഷേദ്യശസ്വിനീ.
ത്രിനേത്രാ ച ഭ്രുവോർമധ്യേ യമഘണ്ടാ ച നാസികേ.
ശംഖിനീ ചക്ഷുഷോർമധ്യേ ശ്രോത്രയോർദ്വാരവാസിനീ.
കപോലൗ കാലികാ രക്ഷേത്കർണമൂലേ തു ശാങ്കരീ.
നാസികായാം സുഗന്ധാ ച ഉത്തരോഷ്ഠേ ച ചർചികാ.
അധരേ ചാമൃതകലാ ജിഹ്വായാം ച സരസ്വതീ.
ദന്താൻ രക്ഷതു കൗമാരീ കണ്ഠമധ്യേ തു ചണ്ഡികാ.
ഘണ്ടികാം ചിത്രഘണ്ടാ ച മഹാമായാ ച താലുകേ.
കാമാക്ഷീ ചിബുകം രക്ഷേദ്വാചം മേ സർവമംഗലാ.
ഗ്രീവായാം ഭദ്രകാലീ ച പൃഷ്ഠവംശേ ധനുർധരീ.
നീലഗ്രീവാ ബഹിഃകണ്ഠേ നലികാം നലകൂബരീ.
സ്കന്ധയോഃ ഖഡ്ഗിനീ രക്ഷേദ് ബാഹൂ മേ വജ്രധാരിണീ.
ഹസ്തയോർദണ്ഡിനീ രക്ഷേദംബികാ ചാംഗുലീസ്തഥാ.
നഖാഞ്ഛൂലേശ്വരീ രക്ഷേത് കുക്ഷൗ രക്ഷേന്നലേശ്വരീ.
സ്തനൗ രക്ഷേന്മഹാലക്ഷ്മീർമനഃശോകവിനാശിനീ.
ഹൃദയേ ലലിതാദേവീ ഉദരേ ശൂലധാരിണീ.
നാഭൗ ച കാമിനീ രക്ഷേദ്ഗുഹ്യം ഗുഹ്യേശ്വരീ തഥാ.
പൂതനാ കാമികാ മേഢ്രം ഗുദേ മഹിഷവാഹിനീ.
കട്യാം ഭഗവതീ രക്ഷേജ്ജാനുനീ വിന്ധ്യവാസിനീ.
ജംഘേ മഹാബലാ പ്രോക്താ സർവകാമപ്രദായിനീ.
ഗുൽഫയോർനാരസിംഹീ ച പാദൗ ചാമിതതേജസീ.
പാദാംഗുലീഃ ശ്രീർമേ രക്ഷേത്പാദാധസ്തലവാസിനീ.
നഖാന്ദംഷ്ട്രാകരാലീ ച കേശാംശ്ചൈവോർധ്വകേശിനീ.
രോമകൂപേഷു കൗബേരീ ത്വചം വാഗീശ്വരീ തഥാ.
രക്തമജ്ജാവമാംസാന്യസ്ഥിമേദാംസീ പാർവതീ.
അന്ത്രാണി കാലരാത്രിശ്ച പിത്തം ച മുകുടേശ്വരീ.
പദ്മാവതീ പദ്മകോശേ കഫേ ചുഡാമണിസ്തഥാ.
ജ്വാലാമുഖീ നഖജ്വാലാ അഭേദ്യാ സർവസന്ധിഷു.
ശുക്രം ബ്രഹ്മാണീ മേ രക്ഷേച്ഛായാം ഛത്രേശ്വരീ തഥാ.
അഹങ്കാരം മനോ ബുദ്ധിം രക്ഷ മേ ധർമചാരിണി.
പ്രാണാപാനൗ തഥാ വ്യാനം സമാനോദാനമേവ ച.
വജ്രഹസ്താ ച മേ രേക്ഷേത്പ്രാണം കല്യാണശോഭനാ.
രസേ രൂപേ ച ഗന്ധേ ച ശബ്ദേ സ്പർശേ ച യോഗിനീ.
സത്ത്വം രജസ്തമശ്ചൈവ രക്ഷേന്നാരായണീ സദാ.
ആയൂ രക്ഷതു വാരാഹീ ധർമം രക്ഷതു വൈഷ്ണവീ.
യശഃ കീർതിം ച ലക്ഷ്മീം ച ധനം വിദ്യാം ച ചക്രിണീ.
ഗോത്രമിന്ദ്രാണീ മേ രക്ഷേത്പശൂന്മേ രക്ഷ ചണ്ഡികേ.
പുത്രാൻ രക്ഷേന്മഹാലക്ഷ്മീർഭാര്യാം രക്ഷതു ഭൈരവീ.
പന്ഥാനം സുപഥാ രക്ഷേന്മാർഗം ക്ഷേമകരീ തഥാ.
രാജദ്വാരേ മഹാലക്ഷ്മീർവിജയാ സർവതഃ സ്ഥിതാ.
രക്ഷാഹീനം തു യത്സ്ഥാനം വർജിതം കവചേന തു.
തത്സർവം രക്ഷ മേ ദേവി ജയന്തീ പാപനാശിനീ.
പദമേകം ന ഗച്ഛേത്തു യദീച്ഛേച്ഛുഭമാത്മനഃ.
കവചേനാവൃതോ നിത്യം യത്ര യത്രാധിഗച്ഛതി.
തത്ര തത്രാർഥ ലാഭശ്ച വിജയഃ സാർവകാമികഃ.
യം യം കാമയതേ കാമം തം തം പ്രാപ്നോതി നിശ്ചിതം.
പരമൈശ്വര്യമതുലം പ്രാപ്സ്യതേ ഭൂതലേ പുമാൻ.
നിർഭയോ ജായതേ മർത്യഃ സംഗ്രാമേഷ്വ പരാജിതഃ.
ത്രൈലോക്യേ തു ഭവേത്പൂജ്യഃ കവചേനാവൃതഃ പുമാൻ.
ഇദം തു ദേവ്യാഃ കവചം ദേവാനാമപി ദുർലഭം.
യഃ പഠേത്പ്രയതോ നിത്യം ത്രിസന്ധ്യം ശ്രദ്ധയാന്വിതഃ.
ദൈവീ കലാ ഭവേത്തസ്യ ത്രൈലോകേഷ്വ പരാജിതഃ.
ജീവേദ്വർഷശതം സാഗ്രമപമൃത്യു വിവർജിതഃ.
നശ്യന്തി വ്യാധയഃ സർവേ ലൂതാവിസ്ഫോടകാദയഃ.
സ്ഥാവരം ജംഗമം വാപി കൃത്രിമം ചാപി യദ്വിഷം.
അഭിചാരാണി സർവാണി മന്ത്രയന്ത്രാണി ഭൂതലേ.
ഭൂചരാഃ ഖേചരാശ്ചൈവ ജലജാശ്ചോപദേശികാഃ.
സഹജാഃ കുലജാ മാലാഃ ശാകിനീ ഡാകിനീ തഥാ.
അന്തരിക്ഷചരാ ഘോരാ ഡാകിന്യശ്ച മഹാബലാഃ.
ഗ്രഹഭൂതപിശാചാശ്ച യക്ഷഗന്ധർവരാക്ഷസാഃ.
ബ്രഹ്മരാക്ഷസവേതാലാഃ കൂഷ്മാണ്ഡാ ഭൈരവാദയഃ.
നശ്യന്തി ദർശനാത്തസ്യ കവചേ ഹൃദി സംസ്ഥിതേ.
മാനോന്നതിർഭവേദ്രാജ്ഞസ്തേജോവൃദ്ധികരം പരം.
യശസാ വർധതേ സോഽപി കീർതിമണ്ഡിതഭൂതലേ.
ജപേത്സപ്തശതീം ചണ്ഡീം കൃത്വാ തു കവചം പുരാ.
യാവദ്ഭൂമണ്ഡലം ധത്തേ സശൈലവനകാനനം.
താവത്തിഷ്ഠതി മേദിന്യാം സന്തതിഃ പുത്രപൗത്രകീ.
ദേഹാന്തേ പരമം സ്ഥാനം യത്സുരൈരപി ദുർലഭം.
പ്രാപ്നോതി പുരുഷോ നിത്യം മഹാമായാപ്രസാദതഃ.
ലഭതേ പരമം രൂപം ശിവേന സഹ മോദതേ.

 

Ramaswamy Sastry and Vighnesh Ghanapaathi

Other stotras

Copyright © 2023 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |