നിർഗുണ മാനസ പൂജാ സ്തോത്രം

ശിഷ്യ ഉവാച-
അഖണ്ഡേ സച്ചിദാനന്ദേ നിർവികല്പൈകരൂപിണി.
സ്ഥിതേഽദ്വിതീയഭാവേഽപി കഥം പൂജാ വിധീയതേ.
പൂർണസ്യാവാഹനം കുത്ര സർവാധാരസ്യ ചാസനം.
സ്വച്ഛായ പാദ്യമർഘ്യം ച സ്വച്ഛസ്യാചമനം കുതഃ.
നിർമലസ്യ കുതഃ സ്നാനം വാസോ വിശ്വോദരസ്യ ച.
അഗോത്രസ്യ ത്വവർണസ്യ കുതസ്തസ്യോപവീതകം.
നിർലേപസ്യ കുതോ ഗന്ധഃ പുഷ്പം നിർവാസനസ്യ ച.
നിർവിശേഷസ്യ കാ ഭൂഷാ കോഽലങ്കാരോ നിരാകൃതേഃ.
നിരഞ്ജനസ്യ കിം ധൂപൈർദീപൈർവാ സർവസാക്ഷിണഃ.
നിജാനന്ദൈകതൃപ്തസ്യ നൈവേദ്യം കിം ഭവേദിഹ.
വിശ്വാനന്ദയിതുസ്തസ്യ കിം താംബൂലം പ്രകല്പ്യതേ.
സ്വയമ്പ്രകാശചിദ്രൂപോ യോഽസാവർകാദിഭാസകഃ.
ഗീയതേ ശ്രുതിഭിസ്തസ്യ നീരാഞ്ജനവിധിഃ കുതഃ.
പ്രദക്ഷിണമനന്തസ്യ പ്രമാണോഽദ്വയവസ്തുനഃ.
വേദവാചാമവേദ്യസ്യ കിം വാ സ്തോത്രം വിധീയതേ.
ശ്രീഗുരുരുവാച-
ആരാധയാമി മണിസന്നിഭമാത്മലിംഗം
മായാപുരീഹൃദയ- പങ്കജസന്നിവിഷ്ടം.
ശ്രദ്ധാനദീവിമല- ചിത്തജലാഭിഷേകൈ-
ര്നിത്യം സമാധികുസുമൈരപുനർഭവായ.
അയമേതോഽവശിഷ്ടോ- ഽസ്മീത്യേവമാവാഹയേച്ഛിവം.
ആസനം കല്പയേത് പശ്ചാത് സ്വപ്രതിഷ്ഠാത്മചിന്തനം.
പുണ്യപാപരജഃസംഗോ മമ നാസ്തീതി വേദനം.
പാദ്യം സമർപയേദ്വിദ്വാൻ സർവകല്മഷനാശനം.
അനാദികല്പവിധൃത- മൂലജ്ഞാനജലാഞ്ജലിം.
വിസൃജേദാത്മലിംഗസ്യ തദേവാർഘ്യസമർപണം.
ബ്രഹ്മാനന്ദാബ്ധികല്ലോല- കണകോട്യംശലേശകം.
പിബന്തീന്ദ്രാദയ ഇതി ധ്യാനമാചമനം മതം.
ബ്രഹ്മാനന്ദജലേനൈവ ലോകാഃ സർവേ പരിപ്ലുതാഃ.
അച്ഛേദ്യോഽയമിതി ധ്യാനമഭിഷേചനമാത്മനഃ.
നിരാവരണചൈതന്യം പ്രകാശോഽസ്മീതി ചിന്തനം.
ആത്മലിംഗസ്യ സദ്വസ്ത്രമിത്യേവം ചിന്തയേന്മുനിഃ.
ത്രിഗുണാത്മാശേഷലോക- മാലികാസൂത്രമസ്മ്യഹം.
ഇതി നിശ്ചയമേവാത്ര ഹ്യുപവീതം പരം മതം.
അനേകവാസനാമിശ്ര- പ്രപഞ്ചോഽയം ധൃതോ മയാ.
നാന്യേനേത്യനുസന്ധാന- മാത്മനശ്ചന്ദനം ഭവേത്.
രജഃസത്ത്വതമോവൃത്തി- ത്യാഗരൂപൈസ്തിലാക്ഷതൈഃ.
ആത്മലിംഗം യജേന്നിത്യം ജീവന്മുക്തിപ്രസിദ്ധയേ.
ഈശ്വരോ ഗുരുരാത്മേതി ഭേദത്രയവിവർജിതൈഃ.
ബില്വപത്രൈരദ്വിതീയൈ- രാത്മലിംഗം യജേച്ഛിവം.
സമസ്തവാസനാത്യാഗം ധൂപം തസ്യ വിചിന്തയേത്.
ജ്യോതിർമയാത്മവിജ്ഞാനം ദീപം സന്ദർശയേദ് ബുധഃ.
നൈവേദ്യമാത്മലിംഗസ്യ ബ്രഹ്മാണ്ഡാഖ്യം മഹോദനം.
പിബാനന്ദരസം സ്വാദു മൃത്യുരസ്യോപസേചനം.
അജ്ഞാനോച്ഛിഷ്ടകരസ്യ ക്ഷാലനം ജ്ഞാനവാരിണാ.
വിശുദ്ധസ്യാത്മലിംഗസ്യ ഹസ്തപ്രക്ഷാലനം സ്മരേത്.
രാഗാദിഗുണശൂന്യസ്യ ശിവസ്യ പരമാത്മനഃ.
സരാഗവിഷയാഭ്യാസ- ത്യാഗസ്താംബൂലചർവണം.
അജ്ഞാനധ്വാന്തവിധ്വംസ- പ്രചണ്ഡമതിഭാസ്കരം.
ആത്മനോ ബ്രഹ്മതാജ്ഞാനം നീരാജനമിഹാത്മനഃ.
വിവിധബ്രഹ്മസന്ദൃഷ്ടി- ര്മാലികാഭിരലങ്കൃതം.
പൂർണാനന്ദാത്മതാദൃഷ്ടിം പുഷ്പാഞ്ജലിമനുസ്മരേത്.
പരിഭ്രമന്തി ബ്രഹ്മമാണ്ഡസഹസ്രാണി മയീശ്വരേ.
കൂടസ്ഥാചലരൂപോഽഹമിതി ധ്യാനം പ്രദക്ഷിണം.
വിശ്വവന്ദ്യോഽഹമേവാസ്മി നാസ്തി വന്ദ്യോ മദന്യതഃ.
ഇത്യാലോചനമേവാത്ര സ്വാത്മലിംഗസ്യ വന്ദനം.
ആത്മനഃ സത്ക്രിയാ പ്രോക്താ കർതവ്യാഭാവഭാവനാ.
നാമരൂപവ്യതീതാത്മ- ചിന്തനം നാമകീർതനം.
ശ്രവണം തസ്യ ദേവസ്യ ശ്രോതവ്യാഭാവചിന്തനം.
മനനം ത്വാത്മലിംഗസ്യ മന്തവ്യാഭാവചിന്തനം.
ധ്യാതവ്യാഭാവവിജ്ഞാനം നിദിധ്യാസനമാത്മനഃ.
സമസ്തഭ്രാന്തിവിക്ഷേപ- രാഹിത്യേനാത്മനിഷ്ഠതാ.
സമാധിരാത്മനോ നാമ നാന്യച്ചിത്തസ്യ വിഭ്രമഃ.
തത്രൈവ ബ്രഹ്മണി സദാ ചിത്തവിശ്രാന്തിരിഷ്യതേ.
ഏവം വേദാന്തകല്പോക്ത- സ്വാത്മലിംഗപ്രപൂജനം.
കുർവന്നാ മരണം വാഽപി ക്ഷണം വാ സുസമാഹിതഃ.
സർവദുർവാസനാജാലം പാദപാംസുമിവ ത്യജേത്.
വിധൂയാജ്ഞാനദുഃഖൗഘം മോക്ഷാനന്ദം സമശ്നുതേ.

 

Ramaswamy Sastry and Vighnesh Ghanapaathi

Recommended for you

നരസിംഹ നമസ്കാര സ്തോത്രം

നരസിംഹ നമസ്കാര സ്തോത്രം

വജ്രകായ സുരശ്രേഷ്ഠ ചക്രാഭയകര പ്രഭോ| വരേണ്യ ശ്രീപ്രദ ശ്രീമൻ നരസിംഹ നമോഽസ്തു തേ| കലാത്മൻ കമലാകാന്ത കോടിസൂര്യസമച്ഛവേ| രക്തജിഹ്വ വിശാലാക്ഷ തീക്ഷ്ണദംഷ്ട്ര നമോഽസ്തു തേ| ദീപ്തരൂപ മഹാജ്വാല പ്രഹ്ലാദവരദായക| ഊർധ്വകേശ ദ്വിജപ്രേഷ്ഠ ശത്രുഞ്ജയ നമോഽസ്തു തേ| വികട വ്യാപ്തഭ

Click here to know more..

ഗജമുഖ സ്തുതി

ഗജമുഖ സ്തുതി

വിചക്ഷണമപി ദ്വിഷാം ഭയകരം വിഭും ശങ്കരം വിനീതമജമവ്യയം വിധിമധീതശാസ്ത്രാശയം. വിഭാവസുമകിങ്കരം ജഗദധീശമാശാംബരം ഗണപ്രമുഖമർചയേ ഗജമുഖം ജഗന്നായകം. അനുത്തമമനാമയം പ്രഥിതസർവദേവാശ്രയം വിവിക്തമജമക്ഷരം കലിനിബർഹണം കീർതിദം. വിരാട്പുരുഷമക്ഷയം ഗുണനിധിം മൃഡാനീസുതം ഗണപ്രമുഖമർചയ

Click here to know more..

മനസ്സിന്‍റെ ശുദ്ധിക്കായി ഗംഗാ മന്ത്രം

മനസ്സിന്‍റെ ശുദ്ധിക്കായി ഗംഗാ മന്ത്രം

ഹൈമവത്യൈ ച വിദ്മഹേ രുദ്രപത്ന്യൈ ച ധീമഹി തന്നോ ഗംഗാ പ്രചോദയാത്

Click here to know more..

Other stotras

Copyright © 2023 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |