ಬೃಹಸ್ಪತಿ ಕವಚ

ಅಸ್ಯ ಶ್ರೀಬೃಹಸ್ಪತಿಕವಚಸ್ತೋತ್ರಮಂತ್ರಸ್ಯ. ಈಶ್ವರ ಋಷಿಃ.
ಅನುಷ್ಟುಪ್ ಛಂದಃ. ಗುರುರ್ದೇವತಾ. ಗಂ ಬೀಜಂ. ಶ್ರೀಶಕ್ತಿಃ.
ಕ್ಲೀಂ ಕೀಲಕಂ. ಗುರುಪ್ರೀತ್ಯರ್ಥಂ ಜಪೇ ವಿನಿಯೋಗಃ.
ಅಭೀಷ್ಟಫಲದಂ ದೇವಂ ಸರ್ವಜ್ಞಂ ಸುರಪೂಜಿತಂ.
ಅಕ್ಷಮಾಲಾಧರಂ ಶಾಂತಂ ಪ್ರಣಮಾಮಿ ಬೃಹಸ್ಪತಿಂ.
ಬೃಹಸ್ಪತಿಃ ಶಿರಃ ಪಾತು ಲಲಾಟಂ ಪಾತು ಮೇ ಗುರುಃ.
ಕರ್ಣೌ ಸುರಗುರುಃ ಪಾತು ನೇತ್ರೇ ಮೇಽಭೀಷ್ಟದಾಯಕಃ.
ಜಿಹ್ವಾಂ ಪಾತು ಸುರಾಚಾರ್ಯೋ ನಾಸಾಂ ಮೇ ವೇದಪಾರಗಃ.
ಮುಖಂ ಮೇ ಪಾತು ಸರ್ವಜ್ಞೋ ಕಂಠಂ ಮೇ ದೇವತಾಗುರುಃ.
ಭುಜಾವಾಂಗಿರಸಃ ಪಾತು ಕರೌ ಪಾತು ಶುಭಪ್ರದಃ.
ಸ್ತನೌ ಮೇ ಪಾತು ವಾಗೀಶಃ ಕುಕ್ಷಿಂ ಮೇ ಶುಭಲಕ್ಷಣಃ.
ನಾಭಿಂ ದೇವಗುರುಃ ಪಾತು ಮಧ್ಯಂ ಪಾತು ಸುಖಪ್ರದಃ.
ಕಟಿಂ ಪಾತು ಜಗದ್ವಂದ್ಯ ಊರೂ ಮೇ ಪಾತು ವಾಕ್ಪತಿಃ.
ಜಾನುಜಂಘೇ ಸುರಾಚಾರ್ಯೋ ಪಾದೌ ವಿಶ್ವಾತ್ಮಕಸ್ತಥಾ.
ಅನ್ಯಾನಿ ಯಾನಿ ಚಾಂಗಾನಿ ರಕ್ಷೇನ್ಮೇ ಸರ್ವತೋ ಗುರುಃ.
ಇತ್ಯೇತತ್ಕವಚಂ ದಿವ್ಯಂ ತ್ರಿಸಂಧ್ಯಂ ಯಃ ಪಠೇನ್ನರಃ.
ಸರ್ವಾನ್ಕಾಮಾನವಾಪ್ನೋತಿ ಸರ್ವತ್ರ ವಿಜಯೀ ಭವೇತ್.

 

Ramaswamy Sastry and Vighnesh Ghanapaathi

Other stotras

Copyright © 2024 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |