ശങ്കര ഗുരു സ്തോത്രം

വേദധർമപരപ്രതിഷ്ഠിതികാരണം യതിപുംഗവം
കേരലേഭ്യ ഉപസ്ഥിതം ഭരതൈകഖണ്ഡസമുദ്ധരം.
ആഹിമാദ്രിപരാപരോക്ഷിത- വേദതത്ത്വവിബോധകം
സംശ്രയേ ഗുരുശങ്കരം ഭുവി ശങ്കരം മമ ശങ്കരം.
ശ്രൗതയജ്ഞസുലഗ്ന- മാനസയജ്വനാം മഹിതാത്മനാം
ചീർണകർമഫലാധി- സന്ധിനിരാസനേശസമർപണം.
നിസ്തുലം പരമാർഥദം ഭവതീതി ബോധനദായകം
സംശ്രയേ ഗുരുശങ്കരം ഭുവി ശങ്കരം മമ ശങ്കരം.
ഷണ്മതം ബഹുദൈവതം ഭവിതേതി ഭേദധിയാ ജനാഃ
ക്ലേശമാപ്യ നിരന്തരം കലഹായമാനവിധിക്രമം.
മാദ്രിയധ്വമിഹാസ്തി ദൈവതമേകമിത്യനുബോധദം
സംശ്രയേ ഗുരുശങ്കരം ഭുവി ശങ്കരം മമ ശങ്കരം.
ആദിമം പദമസ്തു ദേവസിഷേവിഷാ പരികീർതനാ-
ഽനന്തനാമസുവിസ്തരേണ ബഹുസ്തവപ്രവിധായകം.
തന്മനോജ്ഞപദേഷു തത്ത്വസുദായകം കരുണാംബുധിം
സംശ്രയേ ഗുരുശങ്കരം ഭുവി ശങ്കരം മമ ശങ്കരം.
ബാദരായണമൗനി- സന്തതസൂത്രഭാഷ്യമഹാകൃതിം
ബ്രഹ്മ നിർദ്വയമന്യദസ്തി മൃഷേതി സുസ്ഥിതിബോധദം.
സ്വീയതർകബലേന നിർജിതസർവവാദിമഹാപടും
സംശ്രയേ ഗുരുശങ്കരം ഭുവി ശങ്കരം മമ ശങ്കരം.
ആശ്രയം പരമം ഗുരോരഥ ലപ്സ്യതേ സ്തവനാദിതഃ
ശങ്കരസ്യ ഗുരോർവചഃസു നിബോധമർഹതി ഭക്തിമാൻ.
പ്രജ്ഞയോത്തമഭാവുകം തു ലഭേയ യത്കൃപയാ ഹി തം
സംശ്രയേ ഗുരുശങ്കരം ഭുവി ശങ്കരം മമ ശങ്കരം.

 

Ramaswamy Sastry and Vighnesh Ghanapaathi

Other stotras

Copyright © 2024 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |