பாஸ்கர அஷ்டகம்

ஶ்ரீபத்மினீஶமருணோஜ்ஜ்வலகாந்திமந்தம்ʼ
மௌனீந்த்ரவ்ருʼந்தஸுரவந்திதபாதபத்மம்.
நீரேஜஸம்பவமுகுந்தஶிவஸ்வரூபம்ʼ
ஶ்ரீபாஸ்கரம்ʼ புவனபாந்தவமாஶ்ரயாமி
மார்தாண்டமீஶமகிலாத்மகமம்ʼஶுமந்த-
மானந்தரூபமணிமாதிகஸித்திதம்ʼ ச.
ஆத்யந்தமத்யரஹிதம்ʼ ச ஶிவப்ரதம்ʼ த்வாம்ʼ
ஶ்ரீபாஸ்கரம்ʼ நதஜநாஶ்ரயமாஶ்ரயாமி.
ஸப்தாஶ்வமப்ரமணிமாஶ்ரிதபாரிஜாதம்ʼ
ஜாம்பூனதாபமதிநிர்மலத்ருʼஷ்டிதம்ʼ ச.
திவ்யாம்பராபரணபூஷிதசாருமூர்திம்ʼ
ஶ்ரீபாஸ்கரம்ʼ க்ரஹகணாதிபமாஶ்ரயாமி.
பாபார்திரோகபயது꞉கஹரம்ʼ ஶரண்யம்ʼ
ஸம்ʼஸாரகாடதமஸாகரதாரகம்ʼ ச.
ஹம்ʼஸாத்மகம்ʼ நிகமவேத்யமஹஸ்கரம்ʼ த்வாம்ʼ
ஶ்ரீபாஸ்கரம்ʼ கமலபாந்தவமாஶ்ரயாமி.
ப்ரத்யக்ஷதைவமசலாத்மகமச்யுதம்ʼ ச
பக்தப்ரியம்ʼ ஸகலஸாக்ஷிணமப்ரமேயம்.
ஸர்வாத்மகம்ʼ ஸகலலோகஹரம்ʼ ப்ரஸன்னம்ʼ
ஶ்ரீபாஸ்கரம்ʼ ஜகததீஶ்வரமாஶ்ரயாமி.
ஜ்யோதிஸ்வரூபமகஸஞ்சயநாஶகம்ʼ ச
தாபத்ரயாந்தகமனந்தஸுகப்ரதம்ʼ ச.
காலாத்மகம்ʼ க்ரஹகணேன ஸுஸேவிதம்ʼ ச
ஶ்ரீபாஸ்கரம்ʼ புவநரக்ஷகமாஶ்ரயாமி.
ஸ்ருʼஷ்டிஸ்திதிப்ரலயகாரணமீஶ்வரம்ʼ ச
த்ருʼஷ்டிப்ரதம்ʼ பரமதுஷ்டிதமாஶ்ரிதானாம்.
இஷ்டார்ததம்ʼ ஸகலகஷ்டநிவாரகம்ʼ ச
ஶ்ரீபாஸ்கரம்ʼ ம்ருʼகபதீஶ்வரமாஶ்ரயாமி.
ஆதித்யமார்தஜநரக்ஷகமவ்யயம்ʼ ச
சாயாதவம்ʼ கனகரேதஸமக்னிகர்பம்.
ஸூர்யம்ʼ க்ருʼபாலுமகிலாஶ்ரயமாதிதேவம்ʼ
லக்ஷ்மீந்ருʼஸிம்ʼஹகவிபாலகமாஶ்ரயாமி.
ஶ்ரீபாஸ்கராஷ்டகமிதம்ʼ பரமம்ʼ பவித்ரம்ʼ
யத்ர ஶ்ருதம்ʼ ச படிதம்ʼ ஸததம்ʼ ஸ்ம்ருʼதம்ʼ ச.
தத்ர ஸ்திராணி கமலாப்தக்ருʼபாவிலாஸை-
ர்தீர்காயுரர்தபலவீர்யஸுதாதிகானி.

 

Ramaswamy Sastry and Vighnesh Ghanapaathi

89.9K

Comments

4ntrp

Other stotras

Copyright © 2024 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |