శారదా పంచ రత్న స్తోత్రం

 

Sharada Pancharatna Stotram

 

వారారాంభసముజ్జృంభరవికోటిసమప్రభా.
పాతు మాం వరదా దేవీ శారదా నారదార్చితా.
అపారకావ్యసంసారశృంకారాలంకృతాంబికా.
పాతు మాం వరదా దేవీ శారదా నారదార్చితా.
నవపల్లవకామాంగకోమలా శ్యామలాఽమలా.
పాతు మాం వరదా దేవీ శారదా నారదార్చితా.
అఖండలోకసందోహమోహశోకవినాశినీ.
పాతు మాం వరదా దేవీ శారదా నారదార్చితా.
వాణీ విశారదా మాతా మనోబుద్ధినియంత్రిణీ.
పాతు మాం వరదా దేవీ శారదా నారదార్చితా.
శారదాపంచరత్నాఖ్యం స్తోత్రం నిత్యం ను యః పఠేత్.
స ప్రాప్నోతి పరాం విద్యాం శారదాయాః ప్రసాదతః.

Ramaswamy Sastry and Vighnesh Ghanapaathi

Other stotras

Copyright © 2024 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |