ಸಪ್ತ ಸಪ್ತಿ ಸಪ್ತಕ ಸ್ತೋತ್ರ

ಧ್ವಾಂತದಂತಿಕೇಸರೀ ಹಿರಣ್ಯಕಾಂತಿಭಾಸುರಃ
ಕೋಟಿರಶ್ಮಿಭೂಷಿತಸ್ತಮೋಹರೋಽಮಿತದ್ಯುತಿಃ.
ವಾಸರೇಶ್ವರೋ ದಿವಾಕರಃ ಪ್ರಭಾಕರಃ ಖಗೋ
ಭಾಸ್ಕರಃ ಸದೈವ ಪಾತು ಮಾಂ ವಿಭಾವಸೂ ರವಿಃ.
ಯಕ್ಷಸಿದ್ಧಕಿನ್ನರಾದಿದೇವಯೋನಿಸೇವಿತಂ
ತಾಪಸೈರ್ಮುನೀಶ್ವರೈಶ್ಚ ನಿತ್ಯಮೇವ ವಂದಿತಂ.
ತಪ್ತಕಾಂಚನಾಭಮರ್ಕಮಾದಿದೈವತಂ ರವಿಂ
ವಿಶ್ವಚಕ್ಷುಷಂ ನಮಾಮಿ ಸಾದರಂ ಮಹಾದ್ಯುತಿಂ.
ಭಾನುನಾ ವಸುಂಧರಾ ಪುರೈವ ನಿಮಿತಾ ತಥಾ
ಭಾಸ್ಕರೇಣ ತೇಜಸಾ ಸದೈವ ಪಾಲಿತಾ ಮಹೀ.
ಭೂರ್ವಿಲೀನತಾಂ ಪ್ರಯಾತಿ ಕಾಶ್ಯಪೇಯವರ್ಚಸಾ
ತಂ ರವಿ ಭಜಾಮ್ಯಹಂ ಸದೈವ ಭಕ್ತಿಚೇತಸಾ.
ಅಂಶುಮಾಲಿನೇ ತಥಾ ಚ ಸಪ್ತ-ಸಪ್ತಯೇ ನಮೋ
ಬುದ್ಧಿದಾಯಕಾಯ ಶಕ್ತಿದಾಯಕಾಯ ತೇ ನಮಃ.
ಅಕ್ಷರಾಯ ದಿವ್ಯಚಕ್ಷುಷೇಽಮೃತಾಯ ತೇ ನಮಃ
ಶಂಖಚಕ್ರಭೂಷಣಾಯ ವಿಷ್ಣುರೂಪಿಣೇ ನಮಃ.
ಭಾನವೀಯಭಾನುಭಿರ್ನಭಸ್ತಲಂ ಪ್ರಕಾಶತೇ
ಭಾಸ್ಕರಸ್ಯ ತೇಜಸಾ ನಿಸರ್ಗ ಏಷ ವರ್ಧತೇ.
ಭಾಸ್ಕರಸ್ಯ ಭಾ ಸದೈವ ಮೋದಮಾತನೋತ್ಯಸೌ
ಭಾಸ್ಕರಸ್ಯ ದಿವ್ಯದೀಪ್ತಯೇ ಸದಾ ನಮೋ ನಮಃ.
ಅಂಧಕಾರ-ನಾಶಕೋಽಸಿ ರೋಗನಾಶಕಸ್ತಥಾ
ಭೋ ಮಮಾಪಿ ನಾಶಯಾಶು ದೇಹಚಿತ್ತದೋಷತಾಂ.
ಪಾಪದುಃಖದೈನ್ಯಹಾರಿಣಂ ನಮಾಮಿ ಭಾಸ್ಕರಂ
ಶಕ್ತಿಧೈರ್ಯಬುದ್ಧಿಮೋದದಾಯಕಾಯ ತೇ ನಮಃ.
ಭಾಸ್ಕರಂ ದಯಾರ್ಣವಂ ಮರೀಚಿಮಂತಮೀಶ್ವರಂ
ಲೋಕರಕ್ಷಣಾಯ ನಿತ್ಯಮುದ್ಯತಂ ತಮೋಹರಂ.
ಚಕ್ರವಾಕಯುಗ್ಮಯೋಗಕಾರಿಣಂ ಜಗತ್ಪತಿಂ
ಪದ್ಮಿನೀಮುಖಾರವಿಂದಕಾಂತಿವರ್ಧನಂ ಭಜೇ.
ಸಪ್ತಸಪ್ತಿಸಪ್ತಕಂ ಸದೈವ ಯಃ ಪಠೇನ್ನರೋ
ಭಕ್ತಿಯುಕ್ತಚೇತಸಾ ಹೃದಿ ಸ್ಮರನ್ ದಿವಾಕರಂ.
ಅಜ್ಞತಾತಮೋ ವಿನಾಶ್ಯ ತಸ್ಯ ವಾಸರೇಶ್ವರೋ
ನೀರುಜಂ ತಥಾ ಚ ತಂ ಕರೋತ್ಯಸೌ ರವಿಃ ಸದಾ.

 

Ramaswamy Sastry and Vighnesh Ghanapaathi

34.6K

Comments Kannada

vpqb4
ಸನಾತನ ಧರ್ಮದ ಮಹತ್ವವನ್ನು ತಿಳಿಸುತ್ತದೆ 🌼 -ನಂದಿನಿ ಜೋಶಿ

ವಿಶೇಷವಾದ ವೆಬ್‌ಸೈಟ್ ⭐ -ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಮುನ್ನು

ತುಂಬಾ ಮಾಹಿತಿಯುಳ್ಳ ವೆಬ್‌ಸೈಟ್ -ದೇವರಾಜ್

ಇಂತಹ ಅದ್ಭುತ ವೆಬ್‌ಸೈಟ್ ಮೊದಲನೇ ಬಾರಿಗೆ ನೋಡಿದ್ದೇನೆ 😲 -ಭಾರದ್ವಾಜ್ ಶರ್ಮಾ

ವೇದಧಾರ ನನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಪಾಸಿಟಿವಿಟಿ ಮತ್ತು ಶಾಂತಿಯನ್ನು ತಂದುಕೊಟ್ಟಿದೆ. ನಿಜವಾಗಿ ಧನ್ಯವಾದಗಳು! 🙏🏻 -Gurudas

Read more comments

Other stotras

Copyright © 2024 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |