महाविष्णु स्तुति

नमस्तुभ्यं भगवते वासुदेवाय धीमहि|
प्रद्युम्नायानिरुद्धाय नमः सङ्कर्षणाय च|
नमो विज्ञानमात्राय परमानन्दमूर्तये|
आत्मारामाय शान्ताय निवृत्तद्वैतदृष्टये|
त्वद्रूपाणि च सर्वाणि तस्मात्तुभ्यं नमो नमः|
हृषीकेशाय महते नमस्तेऽनन्तमूर्तये|
यस्मिन्निदं यतश्चैतत् तिष्ठत्यग्रेऽपि जायते|
मृण्मयीं वहसि क्षोणीं तस्मै ते ब्रह्मणे नमः|
यन्न स्पृशन्ति न विदुर्मनोबुद्धीन्द्रियासवः|
अन्तर्बहिस्त्वं चरति व्योमतुल्यं नमाम्यहम्|
ॐ नमो भगवते महापुरुषाय महाभूतपतये सकलसत्त्वभाविव्रीडनिकर- कमलरेणूत्पलनिभधर्माख्यविद्यया चरणारविन्दयुगल परमेष्ठिन् नमस्ते|

 

Ramaswamy Sastry and Vighnesh Ghanapaathi

Other stotras

Copyright © 2024 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |