ಚಂದ್ರ ಗ್ರಹಣ ದೋಷ ನಿವಾರಣ ಸ್ತೋತ್ರ

ಯೋಽಸೌ ವಜ್ರಧರೋ ದೇವ ಆದಿತ್ಯಾನಾಂ ಪ್ರಭುರ್ಮತಃ.
ಸಹಸ್ರನಯನಶ್ಚಂದ್ರ- ಗ್ರಹಪೀಡಾಂ ವ್ಯಪೋಹತು.
ಮುಖಂ ಯಃ ಸರ್ವದೇವಾನಾಂ ಸಪ್ತಾರ್ಚಿರಮಿತದ್ಯುತಿಃ.
ಚಂದ್ರೋಪರಾಗಸಂಭೂತಾಮಗ್ನಿಃ ಪೀಡಾಂ ವ್ಯಪೋಹತು.
ಯಃ ಕರ್ಮಸಾಕ್ಷೀ ಲೋಕಾನಾಂ ಯಮೋ ಮಹಿಷವಾಹನಃ.
ಚಂದ್ರೋಪರಾಗಸಂಭೂತಾಂ ಗ್ರಹಪೀಡಾಂ ವ್ಯಪೋಹತು.
ರಕ್ಷೋಗಣಾಧಿಪಃ ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಪ್ರಲಯಾನಿಲಸನ್ನಿಭಃ.
ಕರಾಲೋ ನಿರ್ಋತಿಶ್ಚಂದ್ರಗ್ರಹಪೀಡಾಂ ವ್ಯಪೋಹತು.
ನಾಗಪಾಶಧರೋ ದೇವೋ ನಿತ್ಯಂ ಮಕರವಾಹನಃ.
ಸಲಿಲಾಧಿಪತಿಶ್ಚಂದ್ರ- ಗ್ರಹಪೀಡಾಂ ವ್ಯಪೋಹತು.
ಪ್ರಾಣರೂಪೋ ಹಿ ಲೋಕಾನಾಂ ವಾಯುಃ ಕೃಷ್ಣಮೃಗಪ್ರಿಯಃ.
ಚಂದ್ರೋಪರಾಗಸಂಭೂತಾಂ ಗ್ರಹಪೀಡಾಂ ವ್ಯಪೋಹತು.
ಯೋಽಸೌ ನಿಧಿಪತಿರ್ದೇವಃ ಖಡ್ಗಶೂಲಧರೋ ವರಃ.
ಚಂದ್ರೋಪರಾಗಸಂಭೂತಂ ಕಲುಷಂ ಮೇ ವ್ಯಪೋಹತು.
ಯೋಽಸೌ ಶೂಲಧರೋ ರುದ್ರಃ ಶಂಕರೋ ವೃಷವಾಹನಃ.
ಚಂದ್ರೋಪರಾಗಜಂ ದೋಷಂ ವಿನಾಶಯತು ಸರ್ವದಾ.

 

Ramaswamy Sastry and Vighnesh Ghanapaathi

Other stotras

Copyright © 2023 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |