శ్రీ విష్ణు సహస్రనామ స్తోత్రమ్
శుక్లాంబరధరం విష్ణుం శశివర్ణం చతుర్భుజం 1 ప్రసన్న వదనం ధ్యాయేత్ సర్వ విఘ్నోపశాంతయే వ్యాసం వశిష్ఠ నప్తారం శక్తేః పౌత్ర మకల్మషం | పరాశరాత్మజం వందే శుకతాతం తపోనిధిమ్ || వ్యాసాయ విష్ణురూపాయ వ్యాసరూపాయ విష్ణవే | నమో వై బ్రహ్మ నిధయే వాశిష్ఠాయ నమోనమః || అవికారాయ శుద్ధాయ నిత్యాయ పరమాత్మనే | సదైకరూప రూపాయ విష్ణవే సర్వజిష్ణవే || యస్య స్మరణమాత్రేణ జన్మ సంసార బంధనాత్ | విముచ్యతే నమస్తస్మై విష్ణవే ప్రభవిష్ణవే ||
|| ఓం నమో విష్ణవే ప్రభవిష్ణవే | శ్రీవైశంపాయన ఉవాచ:
శ్రుత్వాధర్మా నశేషేణ పావనాని చ సర్వశః | యుధిష్ఠిర శ్శాంతనవం పునరేవాభ్యభాషత ||
1 యుధిష్ఠిర ఉవాచ:
కిమేకం దైవతంలోకే కింవా ప్యేకం పరాయణం | స్తువంతః కం కమర్చంతః ప్రాప్నుయుర్మానవాః శుభమ్ || కోధర్మః సర్వధర్మాణాం భవతః పరమో మతః |
కిం జపన్ముచ్యతే జంతు ర్జన్మసంసార బంధనాత్ || శ్రీ భీష్మ ఉవాచ: జగత్ప్రభుం దేవదేవం అనంతం పురుషోత్తమమ్ | స్తువన్నామసహసేణ పురుషః సతతోళితః || తమేవ చార్చయన్నిత్యం భక్త్యా పురుషమవ్యయమ్ | ధ్యాయన్ స్తువ న్నమస్యంశ్చ యజమానస్త మేవచ | -
అనాది నిధనం విష్ణుం సర్వలోక మహేశ్వరమ్ | లోకాధ్యక్షం స్తువన్నిత్యం సర్వదుఃఖాతిగో భవేత్ || 6
బ్రహ్మణ్యం సర్వధర్మజ్ఞం లో కానాం కీర్తవర్ధనమ్ | లోకనాథం మహద్భూతం సర్వభూత భవోద్భవమ్ || 7 ఏషమే సర్వధర్మాణాం ధర్మో ధికతమో మతః | యద్భక్త్యా పుండరీకాక్షం స్తవైరర్చేన్నరః సదా || 8 పరమంయో మహత్తేజ: పరమంయో మహత్తపః | పరమంయో మహద్బహ్మ పరమంయః పరాయణమ్ || 9 పవిత్రాణాం పవిత్రంయో మంగళానాంచ మంగళమ్ || దైవతం దేవతానాంచ భూతానాం వ్యయః పితా || 10 యతః సర్వాణి భూతాని భవన్త్యాది యుగాగమే | యస్మింశ్చ ప్రళయంయాంతి పునరేవ యుగక్షయే || 11 తస్యలోక ప్రధానస్య జగన్నాథస్య భూపతే | విష్ణోర్నామ సహస్రం మే శృణు పాప భయాపహమ్ || 12 యాని నామాని గౌణాని విఖ్యాతాని మహాత్మనః | ఋషిభిః పరిగీతాని తాని వక్ష్యామి భూతయే || 13 ఋషిర్నామ్నాం సహస్రస్య వేదవ్యాసో మహామునిః | ఛందో 2 నుష్టుప్ తథా దేవో భగవాన్ దేవకీ సుతః || 14 అమృతాం శూద్భవో బీజం శక్తిర్దేవకి నందనః | త్రిసామా హృదయం తస్య శాంత్యర్దే వినియుజ్యతే || 15 విష్ణుం జిష్ణుం మహావిష్ణుం ప్రభవిష్ణుం మహేశ్వరం|
అనేక రూపదైత్యాంతం నమామి పురుషోత్తమమ్ || 16 అస్య శ్రీ విష్ణోః దివ్య సహస్ర నామస్తోత్ర మహామంత్రస్య శ్రీ వేద వ్యాసో భగవాన్ ఋషిః, అనుష్టుప్ ఛందః, శ్రీ మహావిష్ణుః పరమాత్మా శ్రీమన్నారాయణ దేవతా, అమృతాం శూద్భవో భానురితి బీజం, దేవకీనందనః స్రష్టతి శక్తిః, ఉద్భవః క్షోభణో దేవ ఇతి పరమోమంత్రః శంఖ భృన్నందకీ చక్రీతి కీలకం, శాబ్ధధన్వా గదాధర ఇత్యస్త్రం, రథాంగ పాణి రక్షోభ్య ఇతినేత్రం, త్రిసామాసామగస్పామేతి కవచం, ఆనందం పరబ్రహ్మేతి యోనిః బుతు సుదర్శనః కాల ఇతి దిగ్బంధః విశ్వరూప ఇతి ధ్యానం. శ్రీ మహావిష్ణు ప్రీత్యర్టో (కైంకర్య రూపే) శ్రీ సహస్రనామ (స్తోత్ర) జపే (పారాయణే) వినియోగః.
ధ్యానమ్
క్షీరోదన్వత్ ప్రదేశే శుచిమణి విలసత్ సైకతే మౌక్తికానాం మాలా క్లప్తా సనస్థః స్ఫటిక మణినిభై ర్మౌక్తికైర్మండితాంగః | శుభ్రరభైరదభై రుపరి విరచితై ర్ముక్త పీయూష వర్షః ఆనందీ నః పునీయా దరినలిన గదా శంఖపాణి ర్ముకుందః॥ భూః పాదౌయస్య నాభిర్వియ దసురనిల శ్చంద్రసూర్యౌచనే త్రే కర్ణావాశా శ్శిరోద్యౌ ర్ముఖమపి దహనో యస్య వాస్తేయమబ్ధిః | అంతస్థం యస్య విశ్వం సుర నరఖగగా భోగి గంధర్వ దైత్యైః చిత్రం రం రమ్యతే తం త్రిభువనవపుషం విష్ణుమీశం నమామి ॥ శాంతాకారం భుజగశయనం పద్మనాభం సురేశం విశ్వాకారం గగన సదృశం మేఘవర్ణం శుభాఙ్గమ్ || లక్ష్మీకాంతం కమలనయనం యోగి హృద్ధ్యానగమ్యం | వందే విష్ణుం భవభయహరం సర్వలోకైకనాథమ్ ॥ మేఘశ్యామం పీతకౌశేయవాసః శ్రీ వత్సాంకం కౌస్తుభోద్భాసితాంగం | పుణ్యోపేతం పుండరీకాయతాక్షం విష్ణుం వందే సర్వలోకైక నాథమ్ II సశంఖచక్రం సకిరీట కుండలం సపీతవస్త్రం సరసీరుహేక్షణం | సహార వక్షస్థల శోభి కౌస్తుభం నమామి విష్ణుం శిరసా చతుర్భుజమ్ ॥
విష్ణు సహస్రనామస్తోత్ర ప్రారంభః
హరిః ఓమ్
విశ్వం విష్ణు ర్వషట్కారో భూతభవ్య భవత్ ప్రభుః | భూతకృత్ భూతభృద్భావో భూతాత్మా భూతభావనః ॥ పూతాత్మా పరమాత్మాచ ముక్తానాం పరమాగతిః । అవ్యయః పురుషః సాక్షీ క్షేత్రజ్ఞోక్షర ఏవచ ॥ యోగో యోగవిదాం నేతా ప్రధాన పురుషేశ్వరః || నారసింహవపుః శ్రీమాన్ కేశవః పురుషోత్తమః ॥

Ramaswamy Sastry and Vighnesh Ghanapaathi

Copyright © 2024 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |