Hanuman Bahuk

sindhu tarana, siya-socha harana, rabi baala barana tanu .
bhuja bisaala, moorati karaala kaalahu ko kaala janu ..
gahana-dahana-niradahana lanka nih'sanka, banka-bhuva .
jaatudhaana-balavaana maana-mada-davana pavanasuva ..
kaha tulasidaasa sevata sulabha sevaka hita santata nikat'a .
guna ganata, namata, sumirata japata samana sakala-sankat'a-vikat'a ..
svarna-saila-sankaasa kot'i-ravi taruna teja ghana .
ura visaala bhuja dand'a chand'a nakha-vajratana ..
pinga nayana, bhri'kut'ee karaala rasanaa dasanaanana .
kapisa kesa karakasa langoora, khala-dala-bala-bhaanana ..
kaha tulasidaasa basa jaasu ura maarutasuta moorati vikat'a .
santaapa paapa tehi purusha pahi sapanehum' nahim aavata nikat'a ..
panchamukha-chhah'mukha bhri'gu mukhya bhat'a asura sura, sarva sari samara samarattha sooro .
baankuro beera birudaita birudaavalee, beda bandee badata paijapooro ..
jaasu gunagaatha raghunaatha kaha jaasubala, bipula jala bharita jaga jaladhi jhooro .
duvana dala damana ko kauna tulaseesa hai, pavana ko poota rajapoota ruro ..
bhaanusom parhana hanumaana gae bhaanumana, anumaani sisu keli kiyo phera phaaraso .
paachhile pagani gama gagana magana mana, krama ko na bhrama kapi baalaka bihaara so ..
kautuka biloki lokapaala harihara vidhi, lochanani chakaachaundhee chittani khabaara so.
bala kaindho beera rasa dheeraja kai, saahasa kai, tulasee sareera dhare sabani saara so ..
bhaarata mem paaratha ke ratha kethoo kapiraaja, gaajyo suni kururaaja dala hala bala bho .
kahyo drona bheeshama sameera suta mahaabeera, beera-rasa-baari-nidhi jaako bala jala bho ..
baanara subhaaya baala keli bhoomi bhaanu laagi, phalam'ga phalaam'ga hootem ghaat'i nabha tala bho .
naaee-naaee-maatha jori-jori haatha jodhaa jo haim, hanumaana dekhe jagajeevana ko phala bho ..
go-pada payodhi kari, holikaa jyom laaee lanka, nipat'a nih'sanka para pura gala bala bho .
drona so pahaara liyo khyaala hee ukhaari kara, kanduka jyom kapi khela bela kaiso phala bho ..
sankat'a samaaja asamanjasa bho raama raaja, kaaja juga poogani ko karatala pala bho .
saahasee samattha tulasee ko naaee jaa kee baam'ha, loka paala paalana ko phira thira thala bho ..
kamat'ha kee peet'hi jaake god'ani kee gaaraaim maano, naapa ke bhaajana bhari jala nidhi jala bho .
jaatudhaana daavana paraavana ko durga bhayo, mahaa meena baasa timi tomani ko thala bho ..
kumbhakarana raavana payoda naada eedhana ko, tulasee prataapa jaako prabala anala bho .
bheeshama kahata mere anumaana hanumaana, saarikho trikaala na triloka mahaabala bho ..
doota raama raaya ko sapoota poota paunako too, anjanee ko nandana prataapa bhoori bhaanu so .
seeya-socha-samana, durita dosha damana, sarana aaye avana lakhana priya praana so ..
dasamukha dusaha daridra daribe ko bhayo, prakat'a tiloka oka tulasee nidhaana so .
jnyaana gunavaana balavaana sevaa saavadhaana, saaheba sujaana ura aanu hanumaana so ..
davana duvana dala bhuvana bidita bala, beda jasa gaavata bibudha bandee chhora ko .
paapa taapa timira tuhina nighat'ana pat'u, sevaka saroruha sukhada bhaanu bhora ko ..
loka paraloka tem bisoka sapane na soka, tulasee ke hiye hai bharoso eka ora ko .
raama ko dulaaro daasa baamadeva ko nivaasa. naama kali kaamataru kesaree kisora ko ..
mahaabala seema mahaa bheema mahaabaana ita, mahaabeera bidita baraayo raghubeera ko .
kulisa kat'hora tanu jora parai rora rana, karunaa kalita mana dhaaramika dheera ko ..
durjana ko kaalaso karaala paala sajjana ko, sumire harana haara tulasee kee peera ko .
seeya-sukha-daayaka dulaaro raghunaayaka ko, sevaka sahaayaka hai saahasee sameera ko ..
rachibe ko bidhi jaise, paalibe ko hari hara, meecha maaribe ko, jyaaeebe ko sudhaapaana bho .
dharibe ko dharani, tarani tama dalibe ko, sokhibe kri'saanu poshibe ko hima bhaanu bho ..
khala duh'kha doshibe ko, jana paritoshibe ko, maam'gibo maleenataa ko modaka dudaana bho .
aarata kee aarati nivaaribe ko tihum' pura, tulasee ko saaheba hat'heelo hanumaana bho ..
sevaka syokaaee jaani jaanakeesa maanai kaani, saanukoola soolapaani navai naatha naam'ka ko .
devee deva daanava dayaavane hvai joraim haatha, baapure baraaka kahaa aura raajaa raam'ka ko ..
jaagata sovata bait'he baagata binoda moda, taake jo anartha so samartha eka aam'ka ko .
saba dina ruro parai pooro jahaam' tahaam' taahi, jaake hai bharoso hiye hanumaana haam'ka ko ..
saanuga sagauri saanukoola soolapaani taahi, lokapaala sakala lakhana raama jaanakee .
loka paraloka ko bisoka so tiloka taahi, tulasee tamaai kahaa kaahoo beera aanakee ..
kesaree kisora bandeechhora ke nevaaje saba, keerati bimala kapi karunaanidhaana kee .
baalaka jyom paali haim kri'paalu muni siddhataa ko, jaake hiye hulasati haam'ka hanumaana kee ..
karunaanidhaana balabuddhi ke nidhaana hau, mahimaa nidhaana gunajnyaana ke nidhaana hau .
baama deva rupa bhoopa raama ke sanehee, naama, leta deta artha dharma kaama nirabaana hau ..
aapane prabhaava seetaaraama ke subhaava seela, loka beda bidhi ke bidoosha hanumaana hau .
mana kee bachana kee karama kee tihoom' prakaara, tulasee tihaaro tuma saaheba sujaana hau ..
mana ko agama tana sugama kiye kapeesa, kaaja mahaaraaja ke samaaja saaja saaje haim .
devabandee chhora ranarora kesaree kisora, juga juga jaga tere birada biraaje haim .
beera barajora ghat'i jora tulasee kee ora, suni sakuchaane saadhu khala gana gaaje haim .
bigaree sam'vaara anjanee kumaara keeje mohim, jaise hota aaye hanumaana ke nivaaje haim ..
jaana siromani ho hanumaana sadaa jana ke mana baasa tihaaro .
rhaaaro bigaaro maim kaako kahaa kehi kaarana kheejhata haum to tihaaro ..
saaheba sevaka naate to haato kiyo so tahaam tulasee ko na chaaro .
dosha sunaaye taim aagehum' ko hoshiyaara hvaim hom mana to hiya haaro ..
tere thapai uthapai na mahesa, thapai thira ko kapi je ura ghaale .
tere nibaaje gareeba nibaaja biraajata bairina ke ura saale ..
sankat'a socha sabai tulasee liye naama phat'ai makaree ke se jaale .
bood'ha bhaye bali merihim baara, ki haari pare bahutai nata paale ..
sindhu tare barae beera dale khala, jaare haim lanka se banka mavaase .
taim rani kehari kehari ke bidale ari kunjara chhaila chhavaase ..
toso samattha susaaheba seee sahai tulasee dukha dosha davaa se .
baanarabaaja ! barhae khala khechara, leejata kyom na lapet'i lavaase ..
achchha vimardana kaanana bhaani dasaanana aanana bhaa na nihaaro .
baaridanaada akampana kumbhakarana se kunjara kehari vaaro ..
raama prataapa hutaasana, kachchha, vipachchha, sameera sameera dulaaro .
paapa te saapa te taapa tihoom' tem sadaa tulasee kaha so rakhavaaro ..
jaanata jahaana hanumaana ko nivaajyo jana, mana anumaani bali bola na bisaariye .
sevaa joga tulasee kabahum' kahaa chooka paree, saaheba subhaava kapi saahibee sambhaariye ..
aparaadhee jaani keejai saasati sahasa bhaanti, modaka marai jo taahi maahura na maariye .
saahasee sameera ke dulaare raghubeera joo ke, baam'ha peera mahaabeera begi hee nivaariye ..
baalaka biloki, bali baarem tem aapano kiyo, deenabandhu dayaa keenheem nirupaadhi nyaariye .
raavaro bharoso tulasee ke, raavaroee bala, aasa raavareeyai daasa raavaro vichaariye ..
barao bikaraala kali kaako na bihaala kiyo, maathe pagu bali ko nihaari so nibaariye .
kesaree kisora ranarora barajora beera, baam'ha peera raahu maatu jyaum pachhaari maariye ..
uthape thapanathira thape uthapanahaara, kesaree kumaara bala aapano sambaariye .
raama ke gulaamani ko kaama taru raamadoota, mose deena doobare ko takiyaa tihaariye ..
saaheba samartha to som tulasee ke maathe para, sooo aparaadha binu beera, baam'dhi maariye .
pokharee bisaala baam'hu, bali, baarichara peera, makaree jyom pakari ke badana bidaariye ..
raama ko saneha, raama saahasa lakhana siya, raama kee bhagati, socha sankat'a nivaariye .
muda marakat'a roga baarinidhi heri haare, jeeva jaamavanta ko bharoso tero bhaariye ..
koodiye kri'paala tulasee suprema pabbayatem, suthala subela bhaaloo bait'hi kai vichaariye .
mahaabeera baam'kure baraakee baam'ha peera kyom na, lankinee jyom laata ghaata hee marori maariye ..
loka paralokahum' tiloka na vilokiyata, tose samaratha chasha chaarihoom' nihaariye .
karma, kaala, lokapaala, aga jaga jeevajaala, naatha haatha saba nija mahimaa bichaariye ..
khaasa daasa raavaro, nivaasa tero taasu ura, tulasee so, deva dukhee dekhiata bhaariye .
baata tarumoola baam'hoosoola kapikachchhu beli, upajee sakeli kapi keli hee ukhaariye ..
karama karaala kamsa bhoomipaala ke bharose, bakee baka bhaginee kaahoo tem kahaa d'araigee .
baraee bikaraala baala ghaatinee na jaata kahi, baam'hoo bala baalaka chhabeele chhot'e chharaigee ..
aaee hai banaaee besha aapa hee bichaari dekha, paapa jaaya saba ko gunee ke paale paraigee .
pootanaa pisaachinee jyaum kapi kaanha tulasee kee, baam'ha peera mahaabeera tere maare maraigee ..
bhaala kee ki kaala kee ki rosha kee tridosha kee hai, bedana bishama paapa taapa chhala chhaam'ha kee .
karamana koot'a kee ki jantra mantra boot'a kee, paraahi jaahi paapinee maleena mana maam'ha kee ..
paihahi sajaaya, nata kahata bajaaya tohi, baabaree na hohi baani jaani kapi naam'ha kee .
aana hanumaana kee duhaaee balavaana kee, sapatha mahaabeera kee jo rahai peera baam'ha kee ..
simhikaa sam'haari bala surasaa sudhaari chhala, lankinee pachhaari maari baat'ikaa ujaaree hai .
lanka parajaari makaree bidaari baara baara, jaatudhaana dhaari dhoori dhaanee kari d'aaree hai ..
tori jamakaatari mandodaree kat'hori aanee, raavana kee raanee meghanaada mahataaree hai .
bheera baam'ha peera kee nipat'a raakhee mahaabeera, kauna ke sakocha tulasee ke socha bhaaree hai ..
tero baali keli beera suni sahamata dheera, bhoolata sareera sudhi sakra ravi raahu kee .
teree baam'ha basata bisoka loka paala saba, tero naama leta rahaim aarati na kaahu kee ..
saama daama bheda vidhi bedahoo labeda sidhi, haatha kapinaatha hee ke chot'ee chora saahu kee .
aalasa anakha parihaasa kai sikhaavana hai, ete dina rahee peera tulasee ke baahu kee ..
t'ookani ko ghara ghara d'olata kam'gaala boli, baala jyom kri'paala nata paala paali poso hai .
keenhee hai sam'bhaara saara am'janee kumaara beera, aapano bisaari haim na merehoo bharoso hai ..
itano parekho saba bhaanti samaratha aaju, kapiraaja saanchee kahaum ko tiloka toso hai .
saasati sahata daasa keeje pekhi parihaasa, cheeree ko marana khela baalakani koso hai ..
aapane hee paapa tem tripaata tem ki saapa tem, barhaee hai baam'ha bedana kahee na sahi jaati hai .
aushadha aneka jantra mantra t'ot'akaadi kiye, baadi bhaye devataa manaaye adheekaati hai ..
karataara, bharataara, harataara, karma kaala, ko hai jagajaala jo na maanata itaati hai .
chero tero tulasee too mero kahyo raama doota, d'heela teree beera mohi peera tem piraati hai ..
doota raama raaya ko, sapoota poota vaaya ko, samatva haatha paaya ko sahaaya asahaaya ko .
baam'kee biradaavalee bidita beda gaaiyata, raavana so bhat'a bhayo mut'hikaa ke dhaaya ko ..
ete bad'e saaheba samartha ko nivaajo aaja, seedata susevaka bachana mana kaaya ko .
thoree baam'ha peera kee baraee galaani tulasee ko, kauna paapa kopa, lopa prakat'a prabhaaya ko ..
devee deva danuja manuja muni siddha naaga, chhot'e barae jeeva jete chetana acheta haim .
pootanaa pisaachee jaatudhaanee jaatudhaana baaga, raama doota kee rajaaee maathe maani leta haim ..
ghora jantra mantra koot'a kapat'a kuroga joga, hanumaana aana suni chhaarata niketa haim .
krodha keeje karma ko prabodha keeje tulasee ko, sodha keeje tinako jo dosha dukha deta haim ..
tere bala baanara jitaaye rana raavana som, tere ghaale jaatudhaana bhaye ghara ghara ke .
tere bala raama raaja kiye saba sura kaaja, sakala samaaja saaja saaje raghubara ke ..
tero gunagaana suni geerabaana pulakata, sajala bilochana biranchi harihara ke .
tulasee ke maathe para haatha phero keesa naatha, dekhiye na daasa dukhee toso kanigara ke ..
paalo tere t'ooka ko parehoo chooka mookiye na, koora kauraee dooko haum aapanee ora heriye .
bhoraanaatha bhore hee sarosha hota thore dosha, poshi toshi thaapi aapano na ava d'eriye ..
am'bu too haum am'bu choora, am'bu too haum d'imbha so na, boojhiye bilamba avalamba mere teriye .
baalaka bikala jaani paahi prema pahichaani, tulasee kee baam'ha para laamee looma pheriye ..
gheri liyo rogani, kujogani, kulogani jyaum, baasara jalada ghana ghat'aa dhuki dhaaee hai .
barasata baari peera jaariye javaase jasa, rosha binu dosha dhooma moola malinaaee hai ..
karunaanidhaana hanumaana mahaa balavaana, heri ham'si haam'ki phoonki phaunjai te uraaaee hai .
khaaye huto tulasee kuroga raarha raakasani, kesaree kisora raakhe beera bariaaee hai ..
raama gulaama tu hee hanumaana gosaam'ee susaam'ee sadaa anukoolo .
paalyo haum baala jyom aakhara doo pitu maatu som mangala moda samoolo ..
baam'ha kee bedana baam'ha pagaara pukaarata aarata aanam'da bhoolo .
shree raghubeera nivaariye peera rahaum darabaara paro lat'i loolo ..
kaala kee karaalataa karama kat'hinaaee keedhau, paapa ke prabhaava kee subhaaya baaya baavare .
bedana kubhaam'ti so sahee na jaati raati dina, soee baam'ha gahee jo gahee sameera d'aabare ..
laayo taru tulasee tihaaro so nihaari baari, seenchiye maleena bho tayo hai tihum' taavare .
bhootani kee aapanee paraaye kee kri'paa nidhaana, jaaniyata sabahee kee reeti raama raavare ..
paam'ya peera pet'a peera baam'ha peera mumha peera, jara jara sakala peera maee hai .
deva bhoota pitara karama khala kaala graha, mohi para davari damaanaka see daee hai ..
haum to binu mola ke bikaano bali baare heetem, ot'a raama naama kee lalaat'a likhi laee hai .
kum'bhaja ke kinkara bikala boorhae gokhurani, haaya raama raaya aisee haala kahoom' bhaee hai ..
baahuka subaahu neecha leechara mareecha mili, mum'ha peera ketujaa kuroga jaatudhaana hai .
raama naama japa jaaga kiyo chahom saanuraaga, kaala kaise doota bhoota kahaa mere maana hai ..
sumire sahaaya raama lakhana aakhara dauoo, jinake samooha saake jaagata jahaana hai .
tulasee sam'bhaari taad'akaa sam'haari bhaari bhat'a, bedhe baragada se banaaee baanavaana hai ..
baalapane soodhe mana raama sanamukha bhayo, raama naama leta maam'gi khaata t'ooka t'aaka haum .
parayo loka reeti mem puneeta preeti raama raaya, moha basa bait'ho tori taraki taraaka haum ..
khot'e khot'e aacharana aacharata apanaayo, anjanee kumaara sodhyo raamapaani paaka haum .
tulasee gusaam'ee bhayo bhond'e dina bhoola gayo, taako phala paavata nidaana paripaaka haum ..
asana basana heena bishama bishaada leena, dekhi deena doobaro karai na haaya haaya ko .
tulasee anaatha so sanaatha raghunaatha kiyo, diyo phala seela sindhu aapane subhaaya ko ..
neecha yahi beecha pati paai bharu haaeego, bihaai prabhu bhajana bachana mana kaaya ko .
taa tem tanu peshiyata ghora baratora misa, phoot'i phoot'i nikasata lona raama raaya ko ..
jeeo jaga jaanakeejeevana ko kahaai jana, maribe ko baaraanasee baari surasari ko .
tulasee ke dohoom' haatha modaka haim aise t'haam'oo, jaake jiye muye socha karihaim na lari ko ..
moko jhoom't'o saam'cho loga raama kau kahata saba, mere mana maana hai na hara ko na hari ko .
bhaaree peera dusaha sareera tem bihaala hota, sooo raghubeera binu sakai doora kari ko ..
seetaapati saaheba sahaaya hanumaana nita, hita upadesha ko mahesa maano guru kai .
maanasa bachana kaaya sarana tihaare paam'ya, tumhare bharose sura maim na jaane sura kai ..
byaadhi bhoota janita upaadhi kaahu khala kee, samaadhi kee jai tulasee ko jaani jana phura kai .
kapinaatha raghunaatha bholaanaatha bhootanaatha, roga sindhu kyom na d'aariyata gaaya khura kai ..
kahom hanumaana som sujaana raama raaya som, kri'paanidhaana sankara som saavadhaana suniye .
harasha vishaada raaga rosha guna dosha maee, birachee biranchee saba dekhiyata duniye ..
maayaa jeeva kaala ke karama ke subhaaya ke, karaiyaa raama beda kahem saam'chee mana guniye .
tumha tem kahaa na hoya haa haa so bujhaiye mohim, haum hoom' rahom maunahee vayo so jaani luniye ..

 

Ramaswamy Sastry and Vighnesh Ghanapaathi

Other stotras

Copyright © 2024 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |