సరస్వతీ అష్టక స్తోత్రం

అమలా విశ్వవంద్యా సా కమలాకరమాలినీ.
విమలాభ్రనిభా వోఽవ్యాత్కమలా యా సరస్వతీ.
వార్ణసంస్థాంగరూపా యా స్వర్ణరత్నవిభూషితా.
నిర్ణయా భారతీ శ్వేతవర్ణా వోఽవ్యాత్సరస్వతీ.
వరదాభయరుద్రాక్ష- వరపుస్తకధారిణీ.
సరసా సా సరోజస్థా సారా వోఽవ్యాత్సరాస్వతీ.
సుందరీ సుముఖీ పద్మమందిరా మధురా చ సా.
కుందభాసా సదా వోఽవ్యాద్వందితా యా సరస్వతీ.
రుద్రాక్షలిపితా కుంభముద్రాధృత- కరాంబుజా.
భద్రార్థదాయినీ సావ్యాద్భద్రాబ్జాక్షీ సరస్వతీ.
రక్తకౌశేయరత్నాఢ్యా వ్యక్తభాషణభూషణా.
భక్తహృత్పద్మసంస్థా సా శక్తా వోఽవ్యాత్సరస్వతీ.
చతుర్ముఖస్య జాయా యా చతుర్వేదస్వరూపిణీ.
చతుర్భుజా చ సా వోఽవ్యాచ్చతుర్వర్గా సరస్వతీ.
సర్వలోకప్రపూజ్యా యా పర్వచంద్రనిభాననా.
సర్వజిహ్వాగ్రసంస్థా సా సదా వోఽవ్యాత్సరస్వతీ.
సరస్వత్యష్టకం నిత్యం సకృత్ప్రాతర్జపేన్నరః.
అజ్ఞైర్విముచ్యతే సోఽయం ప్రాజ్ఞైరిష్టశ్చ లభ్యతే.

 

Ramaswamy Sastry and Vighnesh Ghanapaathi

Other stotras

Copyright © 2024 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |