ಋಣ ವಿಮೋಚನ ಅಂಗಾರಕ ಸ್ತೋತ್ರ

ಅಥ ಋಣಗ್ರಸ್ತಸ್ಯ ಋಣವಿಮೋಚನಾರ್ಥಂ ಅಂಗಾರಕಸ್ತೋತ್ರಂ.
ಸ್ಕಂದ ಉವಾಚ -
ಋಣಗ್ರಸ್ತನರಾಣಾಂ ತು ಋಣಮುಕ್ತಿಃ ಕಥಂ ಭವೇತ್.
ಬ್ರಹ್ಮೋವಾಚ -
ವಕ್ಷ್ಯೇಽಹಂ ಸರ್ವಲೋಕಾನಾಂ ಹಿತಾರ್ಥಂ ಹಿತಕಾಮದಂ.
ಅಸ್ಯ ಶ್ರೀ ಅಂಗಾರಕಮಹಾಮಂತ್ರಸ್ಯ ಗೌತಮ-ಋಷಿಃ. ಅನುಷ್ಟುಪ್ ಛಂದಃ.
ಅಂಗಾರಕೋ ದೇವತಾ. ಮಮ ಋಣವಿಮೋಚನಾರ್ಥೇ ಅಂಗಾರಕಮಂತ್ರಜಪೇ ವಿನಿಯೋಗಃ
ಧ್ಯಾನಂ -
ರಕ್ತಮಾಲ್ಯಾಂಬರಧರಃ ಶೂಲಶಕ್ತಿಗದಾಧರಃ.
ಚತುರ್ಭುಜೋ ಮೇಷಗತೋ ವರದಶ್ಚ ಧರಾಸುತಃ.
ಮಂಗಲೋ ಭೂಮಿಪುತ್ರಶ್ಚ ಋಣಹರ್ತಾ ಧನಪ್ರದಃ.
ಸ್ಥಿರಾಸನೋ ಮಹಾಕಾಯೋ ಸರ್ವಕಾಮಫಲಪ್ರದಃ.
ಲೋಹಿತೋ ಲೋಹಿತಾಕ್ಷಶ್ಚ ಸಾಮಗಾನಾಂ ಕೃಪಾಕರಃ.
ಧರಾತ್ಮಜಃ ಕುಜೋ ಭೌಮೋ ಭೂಮಿದೋ ಭೂಮಿನಂದನಃ.
ಅಂಗಾರಕೋ ಯಮಶ್ಚೈವ ಸರ್ವರೋಗಾಪಹಾರಕಃ.
ಸೃಷ್ಟೇಃ ಕರ್ತಾ ಚ ಹರ್ತಾ ಚ ಸರ್ವದೇಶೈಶ್ಚ ಪೂಜಿತಃ.
ಏತಾನಿ ಕುಜನಾಮಾನಿ ನಿತ್ಯಂ ಯಃ ಪ್ರಯತಃ ಪಠೇತ್.
ಋಣಂ ನ ಜಾಯತೇ ತಸ್ಯ ಶ್ರಿಯಂ ಪ್ರಾಪ್ನೋತ್ಯಸಂಶಯಃ.
ಅಂಗಾರಕ ಮಹೀಪುತ್ರ ಭಗವನ್ ಭಕ್ತವತ್ಸಲ.
ನಮೋಽಸ್ತು ತೇ ಮಮಾಶೇಷಮೃಣಮಾಶು ವಿನಾಶಯ.
ರಕ್ತಗಂಧೈಶ್ಚ ಪುಷ್ಪೈಶ್ಚ ಧೂಪದೀಪೈರ್ಗುಡೋದನೈಃ.
ಮಂಗಲಂ ಪೂಜಯಿತ್ವಾ ತು ಮಂಗಲಾಹನಿ ಸರ್ವದಾ.
ಏಕವಿಂಶತಿನಾಮಾನಿ ಪಠಿತ್ವಾ ತು ತದಂತಿಕೇ.
ಋಣರೇಖಾ ಪ್ರಕರ್ತವ್ಯಾ ಅಂಗಾರೇಣ ತದಗ್ರತಃ.
ತಾಶ್ಚ ಪ್ರಮಾರ್ಜಯೇನ್ನಿತ್ಯಂ ವಾಮಪಾದೇನ ಸಂಸ್ಮರನ್.
ಏವಂ ಕೃತೇ ನ ಸಂದೇಹೋ ಋಣಾನ್ಮುಕ್ತಃ ಸುಖೀ ಭವೇತ್.
ಮಹತೀಂ ಶ್ರಿಯಮಾಪ್ನೋತಿ ಧನದೇನ ಸಮೋ ಭವೇತ್.
ಭೂಮಿಂ ಚ ಲಭತೇ ವಿದ್ವಾನ್ ಪುತ್ರಾನಾಯುಶ್ಚ ವಿಂದತಿ.

 

Ramaswamy Sastry and Vighnesh Ghanapaathi

46.1K

Comments Kannada

b2p67
ಸುಂದರವಾದ ವೆಬ್‌ಸೈಟ್ 🌸 -ಅನಿಲ್ ಹೆಗ್ಡೆ

ವೇದಧಾರದಿಂದ ದೊರೆತ ಪಾಸಿಟಿವಿಟಿ ಮತ್ತು ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. 🙏🏻 -Suryanarayana T

ತುಂಬಾ ಉಪಯುಕ್ತ ವೆಬ್‌ಸೈಟ್ 😊 -ಅಜಯ್ ಗೌಡ

ಸನಾತನ ಧರ್ಮದ ವಿವರಗಳು ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿವೆ -ನಾಗೇಂದ್ರ ಭಟ್

ವೇದಧಾರ ನನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಪಾಸಿಟಿವಿಟಿ ಮತ್ತು ಶಾಂತಿಯನ್ನು ತಂದುಕೊಟ್ಟಿದೆ. ನಿಜವಾಗಿ ಧನ್ಯವಾದಗಳು! 🙏🏻 -Gurudas

Read more comments

Other stotras

Copyright © 2024 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |