நவக்கிரக சுப்ரபாத ஸ்தோத்திரம்

பூர்வாபராத்ரிஸஞ்சார சராசரவிகாஸக.
உத்திஷ்ட லோககல்யாண ஸூர்யநாராயண ப்ரபோ.
ஸப்தாஶ்வரஶ்மிரத ஸந்ததலோகசார
ஶ்ரீத்வாதஶாத்மகமனீயத்ரிமூர்திரூப.
ஸந்த்யாத்ரயார்சித வரேண்ய திவாகரேஶா
ஶ்ரீஸூர்யதேவ பகவன் குரு ஸுப்ரபாதம்.
அஜ்ஞானகாஹதமஸ꞉ படலம்ʼ விதார்ய
ஜ்ஞானாதபேன பரிபோஷயஸீஹ லோகம்.
ஆரோக்யபாக்யமதி ஸம்ப்ரததாஸி பானோ
ஶ்ரீஸூர்யதேவ பகவன் குரு ஸுப்ரபாதம்.
சாயாபதே ஸகலமானவகர்மஸாக்ஷின்
ஸிம்ʼஹாக்யராஶ்யதிப பாபவிநாஶகாரின்.
பீடோபஶாந்திகர பாவன காஞ்சநாப
ஶ்ரீஸூர்யதேவ பகவன் குரு ஸுப்ரபாதம்.
ஸர்வலோகஸமுல்ஹாஸ ஶங்கரப்ரியபூஷணா.
உத்திஷ்ட ரோஹிணீகாந்த சந்த்ரதேவ நமோ(அ)ஸ்துதே.
இந்த்ராதி லோகபரிபாலக கீர்திபாத்ர
கேயூரஹாரமகுடாதி மனோஜ்ஞகாத்ர.
லக்ஷ்மீஸஹோதர தஶாஶ்வரதப்ரயாண
ஶ்ரீசந்த்ரதேவ குமுதப்ரிய ஸுப்ரபாதம்.
ஶ்ரீ வேங்கடேஶநயன ஸ்மரமுக்யஶிஷ்ய
வந்தாருபக்தமனஸாமுபஶாம்ய பீதாம்.
லோகான் நிஶாசர ஸதா பரிபாலய த்வம்ʼ
ஶ்ரீசந்த்ரதேவ குமுதப்ரிய ஸுப்ரபாதம்.
நீஹாரகாந்திகமனீயகலாப்ரபூர்ண
பீயூஷவ்ருʼஷ்டிபரிபோஷிதஜீவலோக.
ஸஸ்யாதிவர்தக ஶஶாங்க விராண்மனோஜ
ஶ்ரீசந்த்ரதேவ குமுதப்ரிய ஸுப்ரபாதம்.
மேரோ꞉ ப்ரதக்ஷிணம்ʼ குர்வன் ஜீவலோகம்ʼ ச ரக்ஷஸி.
அங்காரக க்ரஹோத்திஷ்ட ரோகபீடோபஶாந்தயே.
ஆரோக்யபாக்யமமிதம்ʼ விதரன் மஹாத்மன்
ரோகாத்விமோசயஸி ஸந்ததமாத்மபக்தான்.
ஆனந்தமாகலய மங்கலகாரக த்வம்
மேஷேந்த்ரவாஹன குஜக்ரஹ ஸுப்ரபாதம்.
ஸூர்யஸ்ய தக்ஷிணதிஶாமதிஸம்ʼவதான꞉
காருண்யலோசன விஶாலத்ருʼஶானுக்ருʼஹ்ய.
த்வத்த்யானதத்பரஜனானந்ருʼணான் கரோஷி
மேஷேந்த்ரவாஹன குஜக்ரஹ ஸுப்ரபாதம்.
புத ப்ராஜ்ஞ புதாராத்ய ஸிம்ʼஹவாஹன ஸோமஜ.
உத்திஷ்ட ஜகதாம்ʼ மித்ர புத்திபீடோபஶாந்தயே.
ஹே பீதவர்ண ஸுமனோஹரகாந்திகாய
பீதாம்பர ப்ரமுதிதாகிலலோகஸேவ்ய.
ஶ்ரீசந்த்ரஶேகரஸமாஶ்ரிதரக்ஷகஸ்த்வம்ʼ
தாராஶஶாங்கஜ புதக்ரஹ ஸுப்ரபாதம்.
த்ராக்ஷாகுலுச்சபதபந்தகவித்வதாத꞉
ஆனந்தஸம்ʼஹிதவிதூதஸமஸ்தபாப.
கன்யாபதே மிதுனராஶிபதே நமஸ்தே
தாராஶஶாங்கஜ புதக்ரஹ ஸுப்ரபாதம்.
தனுர்மீநாதிதேவேஶ தேவதானாம்ʼ மஹாகுரோ.
ப்ரஹ்மஜாத ஸமுத்திஷ்ட புத்ரபீடோபஶாந்தயே.
இந்த்ராதிதேவபஹுமானிதபுத்ரகார
ஆசார்யவர்ய ஜகதாம்ʼ ஶ்ரிதகல்பபூஜ.
தாராபதே ஸகலஸன்னுததீப்ரபாவ
ஶ்ரீதீஷ்பதிக்ரஹ ஜனாவன ஸுப்ரபாதம்.
பத்மாஸனஸ்த கனகாம்பர தீனபந்தோ
பக்தார்திஹார ஸுககாரக நீதிகர்த꞉.
வாக்ரூபபேதஸுவிகாஸக பண்டிதேஜ்ய
ஶ்ரீதீஷ்பதிக்ரஹ ஜனாவன ஸுப்ரபாதம்.
துலாவ்ருʼஷபராஶீஶ பஞ்சகோனஸ்திதக்ரஹ.
ஶுக்ரக்ரஹ ஸமுத்திஷ்ட பத்னீபீடோபஶாந்தயே.
ஶ்வேதாம்பராதிபஹுஶோபிதகௌரகாத்ர
ஜ்ஞானைகநேத்ர கவிஸன்னுதிபாத்ர மித்ர.
ப்ரஜ்ஞாவிஶேஷபரிபாலிததைத்யலோக
ஹே ஶுக்ரதேவ பகவன் குரு ஸுப்ரபாதம்.
ஸஞ்ஜீவினீப்ரமுகமந்த்ரரஹஸ்யவேதின்
தத்த்வாகிலஜ்ஞ ரமணீயரதாதிரூட.
ராஜ்யாரியோககர தைத்யஹிதோபதேஶின்
ஹே ஶுக்ரதேவ பகவன் குரு ஸுப்ரபாதம்.
மண்டலே தனுராகாரே ஸம்ʼஸ்தித ஸூர்யநந்தன.
நீலதேஹ ஸமுத்திஷ்ட ப்ராணபீடோபஶாந்தயே.
சாபாஸனஸ்த வரக்ருʼத்ரரதப்ரயாண
காலாஞ்ஜநாப யமஸோதர காகவாஹ.
பக்தப்ரஜாவனஸுதீக்ஷித ஶம்புஸேவின்
ஶ்ரீபாஸ்கராத்மஜ ஶனைஶ்சர ஸுப்ரபாதம்.
ஸம்ʼஸாரஸக்தஜனதுஷ்பரிஸ்வப்ரதாத꞉
பக்திப்ரபன்னஜனமங்கலஸந்நிதாத꞉.
ஶ்ரீபார்வதீபதிதயாமயத்ருʼஷ்டிப்ரபூத
ஶ்ரீபாஸ்கராத்மஜ ஶனைஶ்சர ஸுப்ரபாதம்.
தைலாந்நதீபதிலநீலஸுபுஷ்பஸக்த꞉
கும்பாதிபத்யமகராதிபயே வஹித்வம்.
நிர்பீக காமிதபலப்ரத நீலவாஸ꞉
ஶ்ரீபாஸ்கராத்மஜ ஶனைஶ்சர ஸுப்ரபாதம்.
கௌஹுதே-அதிதேவதா ராஹோ ஸர்பா꞉ ப்ரத்யதிதேவதா꞉.
ராஹுக்ரஹ ஸமுத்திஷ்ட நேத்ரபீடோபஶாந்தயே.
நீலாம்பராதிஸமலங்க்ருʼத ஸைம்ʼஹிகேய
பக்தப்ரஸன்ன வரதானஸுகாவஹஸ்த்வம்.
ஶூர்பாஸனஸ்த ஸுஜனாவஹ ஸௌம்யரூப
ராஹுக்ரஹப்ரவர நேத்ரத ஸுப்ரபாதம்.
ஸிம்ʼஹாதிபஶ்ச தனு ஸிம்ʼஹகதாஸனஸ்த்வ-
மேர்வப்ரதக்ஷிணசரதுத்தரகாயஶோபிம்.
ஆதித்யசந்த்ரக்ரஸநாக்ரஹலக்னசித்த
ராஹுக்ரஹப்ரவரநேத்ரத ஸுப்ரபாதம்.
சித்ரகுப்தப்ரஹ்மதேவௌ அதிப்ரத்யதிதேவதே.
கேதுக்ரஹ ஸமுத்திஷ்ட ஜ்ஞானபீடோபஶாந்தயே.
சித்ரம்ʼ ச தே த்வஜரதாதிஸமஸ்தமேவ
ஸயேதரம்ʼ ச கமனம்ʼ பரிதஸ்து மேரும்.
ஸூர்யஸ்ய வாயுதிதிஸஞ்சரதீஹ நித்யம்
கேதுக்ரஹப்ரவர மோக்ஷத ஸுப்ரபாதம்.
த்வன்மந்த்ரஜாபபரஸஜ்ஜன ஸம்ʼஸ்துதஸ்ஸன்
ஜ்ஞானம்ʼ தனோஷி விமலம்ʼ பரிஹார்ய பீடாம்.
ஏவம்ʼ ஹி ஸந்ததமனந்ததயாம்ʼ குரு த்வம்
கேதுக்ரஹப்ரவர மோக்ஷத ஸுப்ரபாதம்.
நித்யம்ʼ நவக்ரஹதேவதாநாமிஹ ஸுப்ரபாதம்.
யே மானவா꞉ ப்ரதிதினம்ʼ படிதும்ʼ ப்ரவ்ருʼத்தா꞉.
தேஷாம்ʼ ப்ரபாதஸமயே ஸ்ம்ருʼதிரங்கபாஜாம்ʼ
ப்ரஜ்ஞாம்ʼ பரார்தஸுலபாம்ʼ பரமாம்ʼ ப்ரஸூதே.
ஆதித்யாய ச ஸோமாய மங்கலாய புதாய ச.
குருஶுக்ரஶனிப்யஶ்ச ராஹவே கேதவே நம꞉.

 

Ramaswamy Sastry and Vighnesh Ghanapaathi

72.3K

Comments

pskch

Other stotras

Copyright © 2024 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |