త్రివేణీ స్తోత్రం

ముక్తామయాలంకృతముద్రవేణీ భక్తాభయత్రాణసుబద్ధవేణీ.
మత్తాలిగుంజన్మకరందవేణీ శ్రీమత్ప్రయాగే జయతి త్రివేణీ.
లోకత్రయైశ్వర్యనిదానవేణీ తాపత్రయోచ్చాటనబద్ధవేణీ.
ధర్మాఽర్థకామాకలనైకవేణీ శ్రీమత్ప్రయాగే జయతి త్రివేణీ.
ముక్తాంగనామోహన-సిద్ధవేణీ భక్తాంతరానంద-సుబోధవేణీ.
వృత్త్యంతరోద్వేగవివేకవేణీ శ్రీమత్ప్రయాగే జయతి త్రివేణీ.
దుగ్ధోదధిస్ఫూర్జసుభద్రవేణీ నీలాభ్రశోభాలలితా చ వేణీ.
స్వర్ణప్రభాభాసురమధ్యవేణీ శ్రీమత్ప్రయాగే జయతి త్రివేణీ.
విశ్వేశ్వరోత్తుంగకపర్దివేణీ విరించివిష్ణుప్రణతైకవేణీ.
త్రయీపురాణా సురసార్ధవేణీ శ్రీమత్ప్రయాగే జయతి త్రివేణీ.
మాంగల్యసంపత్తిసమృద్ధవేణీ మాత్రాంతరన్యస్తనిదానవేణీ.
పరంపరాపాతకహారివేణీ శ్రీమత్ప్రయాగే జయతి త్రివేణీ.
నిమజ్జదున్మజ్జమనుష్యవేణీ త్రయోదయోభాగ్యవివేకవేణీ.
విముక్తజన్మావిభవైకవేణీ శ్రీమత్ప్రయాగే జయతి త్రివేణీ.
సౌందర్యవేణీ సురసార్ధవేణీ మాధుర్యవేణీ మహనీయవేణీ.
రత్నైకవేణీ రమణీయవేణీ శ్రీమత్ప్రయాగే జయతి త్రివేణీ.
సారస్వతాకారవిఘాతవేణీ కాలిందకన్యామయలక్ష్యవేణీ.
భాగీరథీరూపమహేశవేణీ శ్రీమత్ప్రయాగే జయతి త్రివేణీ.
శ్రీమద్భవానీభవనైకవేణీ లక్ష్మీసరస్వత్యభిమానవేణీ.
మాతా త్రివేణీ త్రయీరత్నవేణీ శ్రీమత్ప్రయాగే జయతి త్రివేణీ.
త్రివేణీదశకం స్తోత్రం ప్రాతర్నిత్యం పఠేన్నరః.
తస్య వేణీ ప్రసన్నా స్యాద్ విష్ణులోకం స గచ్ఛతి.

 

Ramaswamy Sastry and Vighnesh Ghanapaathi

Other stotras

Copyright © 2023 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |