రామానుజ స్తోత్రం

పాషండద్రుమషండదావ- దహనశ్చార్వాకశైలాశని-
ర్బౌద్ధధ్వాంతనిరాసవాసర- పతిర్జైనేభకంఠీరవః.
మాయావాదిభుజంగభంగ- గరుడస్త్రైవిద్యచూడామణిః
శ్రీరంగేశజయధ్వజో విజయతే రామానుజోఽయం మునిః.
పాషండషండగిరి- ఖండనవజ్రదండాః
ప్రచ్ఛన్నబౌద్ధమకరాలయ- మంథదండాః.
వేదాంతసారసుఖ- దర్శనదీపదండాః
రామానుజస్య విలసంతి మునేస్త్రిదండాః.
చారిత్రోద్ధారదండం చతురనయపథా- లంక్రియాకేతుదండం
సద్విద్యాదీపదండం సకలకలికథాసంహృతేః కాలదండం.
త్రయ్యంతాలంబదండం త్రిభువనవిజయచ్ఛత్ర- సౌవర్ణదండం
ధత్తే రామానుజార్యః ప్రతికథకశిరోవజ్రదండం త్రిదండం.
త్రయ్యా మాంగల్యసూత్రం త్రియుగయుగపథా- రోహణాలంబసూత్రం
సద్విద్యాదీపసూత్రం సగుణనయకథాసంపదాం హారసూత్రం.
ప్రజ్ఞాసూత్రం బుధానాం ప్రశమధనమనః పద్మినీనాలసూత్రం
రక్షాసూత్రం యతీనాం జయతి యతిపతేర్వక్షసి బ్రహ్మసూత్రం.
పాషండసాగర- మహావడవాముఖాగ్నిః
శ్రీరంగరాజ- చరణాంబుజమూలదాసః.
శ్రీవిష్ణులోకమణి- మండపమార్గదాయీ
శ్రీరామానుజో విజయతే యతిరాజరాజః.

 

Ramaswamy Sastry and Vighnesh Ghanapaathi

Other stotras

Copyright © 2023 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |