ಚಂದ್ರ ಗ್ರಹ ಸ್ತುತಿ

ಚಂದ್ರಃ ಕರ್ಕಟಕಪ್ರಭುಃ ಸಿತನಿಭಶ್ಚಾತ್ರೇಯಗೋತ್ರೋದ್ಭವೋ
ಹ್ಯಾಗ್ನೇಯಶ್ಚತುರಸ್ರವಾಸ್ತು ಸುಮುಖಶ್ಚಾಪೋಽಪ್ಯುಮಾಧೀಶ್ವರಃ.
ಷಟ್ಸಪ್ತಾನಿದಶೈಕಶೋಭನಫಲಃ ಶೌರಿಪ್ರಿಯೋಽರ್ಕೋ ಗುರುಃ
ಸ್ವಾಮೀ ಯಾಮುನದೇಶಜೋ ಹಿಮಕರಃ ಕುರ್ಯಾತ್ಸದಾ ಮಂಗಲಂ.
ಆವಾಹನಂ ನ ಜಾನಾಮಿ ನ ಜಾನಾಮಿ ವಿಸರ್ಜನಂ .
ಪೂಜಾವಿಧಿಂ ನ ಹಿ ಜಾನಾಮಿ ಮಾಂ ಕ್ಷಮಸ್ವ ನಿಶಾಕರ.
ಮಂತ್ರಹೀನಂ ಕ್ರಿಯಾಹೀನಂ ಭಕ್ತಿಹೀನಂ ಕಲಾನಿಧೇ.
ಯತ್ಪೂಜಿತಂ ಮಯಾ ದೇವ ಪರಿಪೂರ್ಣಂ ತದಸ್ತು ಮೇ.
ರೋಹಣೀಶ ಸುಧಾಮೂರ್ತೇ ಸುಧಾರೂಪ ಸುಧಾಶನ.
ಸೋಮ ಸೌಮ್ಯ ಭವಾಽಸ್ಮಾಕಂ ಸರ್ವಾರಿಷ್ಟಂ ನಿವಾರಯ.

 

Ramaswamy Sastry and Vighnesh Ghanapaathi

Other stotras

Copyright © 2024 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |