ശങ്കരാചാര്യ ദ്വാദശ നാമ സ്തോത്രം

സദ്ഗുരുഃ ശങ്കരാചാര്യഃ സർവതത്ത്വപ്രചാരകഃ|
വേദാന്തവിത് സുവേദജ്ഞഃ ചതുർദിഗ്വിജയീ തഥാ|
ആര്യാംബാതനുജോ ധർമധ്വജോ ദണ്ഡധരസ്തഥാ|
യതിരാജോ മഹാചാർയ്യോ മഠാദീനാം പ്രവർതകഃ|
ദ്വാദശൈതാനി നാമാനി ശങ്കരസ്യ മഹാത്മനഃ|
യോ നിത്യം പഠതി പ്രീത്യാ മഹജ്ജ്ഞാനം ജനോ ഭുവി|
അന്തേ മോക്ഷമവാപ്നോതി സാധൂനാം സംഗതിം സദാ|

 

Ramaswamy Sastry and Vighnesh Ghanapaathi

Other stotras

Copyright © 2024 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |