ദക്ഷിണാമൂർതി സ്തവം

21.8K

Comments Malayalam

ca7kq
നന്നായിരിക്കുന്നു🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏 -പ്രണയ്

നിങ്ങളുടെ വെബ്സൈറ്റ് അറിവിന്റെയും വിവരത്തിന്റെയും നിധിയാണ്. ഇതുപോലൊന്ന് കണ്ടിട്ടില്ല . നന്ദി -മഞ്ജു നായർ

വളരെ സുന്ദരവും വിവരസമ്പന്നമായിരിക്കുന്നു.🙏 -മനോജ്

വേദധാര വെബ്സൈറ്റിൽ നിന്ന് ധാരാളം കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കാൻ കഴിയുന്നുണ്ട് . -മനോജ് പിള്ള

നിങ്ങളുടെ വെബ്സൈറ്റിൽ നിന്ന് ധാരാളം അറിയാത്ത വിവരങ്ങൾ ലഭിക്കുന്നുണ്ട് . നന്ദി 🌈 -സുധീർ വർമ്മ

Read more comments

ഉപാസകാനാം യദുപാസനീയ-
മുപാത്തവാസം വടശാഖിമൂലേ.
തദ്ധാമ ദാക്ഷിണ്യജുഷാ സ്വമൂർത്യാ
ജാഗർത്തു ചിത്തേ മമ ബോധരൂപം.
അദ്രാക്ഷമക്ഷീണദയാനിധാന-
മാചാര്യമാദ്യം വടമൂലഭാഗേ.
മൗനേന മന്ദസ്മിതഭൂഷിതേന
മഹർഷിലോകസ്യ തമോ നുദന്തം.
വിദ്രാവിതാശേഷതമോഗണേന
മുദ്രാവിശേഷേണ മുഹുർമുനീനാം.
നിരസ്യ മായാം ദയയാ വിധത്തേ
ദേവോ മഹാംസ്തത്ത്വമസീതി ബോധം.
അപാരകാരുണ്യസുധാതരംഗൈ-
രപാംഗപാതൈരവലോകയന്തം.
കഠോരസംസാരനിദാഘതപ്താൻ
മുനീനഹം നൗമി ഗുരും ഗുരൂണാം.
മമാദ്യദേവോ വടമൂലവാസീ
കൃപാവിശേഷാത് കൃതസന്നിധാനഃ.
ഓങ്കാരരൂപാമുപദിശ്യ വിദ്യാ-
മാവിദ്യകധ്വാന്തമുപാകരോതു.
കലാഭിരിന്ദോരിവ കല്പിതാംഗം
മുക്താകലാപൈരിവ ബദ്ധമൂർതിം.
ആലോകയേ ദേശികമപ്രമയ-
മനാദ്യവിദ്യാതിമിരപ്രഭാതം.
സ്വദക്ഷജാനുസ്ഥിതവാമപാദം
പാദോദരാലങ്കൃതയോഗപട്ടം.
അപസ്മൃതേരാഹിതപാദമംഗേ
പ്രണൗമി ദേവം പ്രണിധാനവന്തം.
തത്ത്വാർഥമന്തേവസതാമൃഷീണാം
യുവാപി യഃ സന്നുപദേഷ്ടുമീഷ്ടേ.
പ്രണൗമി തം പ്രാക്തനപുണ്യജാലൈ-
രാചാര്യമാശ്ചര്യ-
ഗുണാധിവാസം.
ഏകേന മുദ്രാം പരശും കരേണ
കരേണ ചാന്യേന മൃഗം ദധാനഃ.
സ്വജാനുവിന്യസ്തകരഃ പുരസ്താ-
ദാചാര്യചൂഡാമണിരാവിരസ്തു.
ആലേപവന്തം മദനാംഗഭൂത്യാ
ശാർദൂലകൃത്ത്യാ പരിധാനവന്തം.
ആലോകയേ കഞ്ചന ദേശികേന്ദ്ര-
മജ്ഞാനവാരാകരബാഡവാഗ്നിം.
ചാരുസ്ഥിതം സോമകലാവതംസം
വീണാധരം വ്യക്തജടാകലാപം.
ഉപാസതേ കേചന യോഗിനസ്ത്വ-
മുപാത്തനാദാനുഭവപ്രമോദം.
ഉപാസതേ യം മുനയഃ ശുകാദ്യാ
നിരാശിഷോ നിർമമതാധിവാസാഃ.
തം ദക്ഷിണാമൂർതിതനും മഹേശ-
മുപാസ്മഹേ മോഹമഹാർതിശാന്ത്യൈ.
കാന്ത്യാ നിന്ദിതകുന്ദകന്ദല-
വപുർന്യഗ്രോധമൂലേ വസൻ
കാരുണ്യാമൃത-
വാരിഭിർമുനിജനം സംഭാവയന്വീക്ഷിതൈഃ.
മോഹധ്വാന്തവിഭേദനം വിരചയൻ ബോധേന തത്താദൃശാ
ദേവസ്തത്ത്വമസീതി ബോധയതു മാം മുദ്രാവതാ പാണിനാ.
അഗൗരനേത്രൈരലലാടനേത്രൈ-
രശാന്തവേഷൈരഭുജംഗഭൂഷൈഃ.
അബോധമുദ്രൈരനപാസ്തനിദ്രൈ-
രപൂരകാമൈരമലൈരലം നഃ.
ദൈവതാനി കതി സന്തി ചാവനൗ
നൈവ താനി മനസോ മതാനി മേ.
ദീക്ഷിതം ജഡധിയാമനുഗ്രഹേ
ദക്ഷിണാഭിമുഖമേവ ദൈവതം.
മുദിതായ മുഗ്ധശശിനാവതംസിനേ
ഭസിതാവലേപരമണീയമൂർതയേ.
ജഗദിന്ദ്രജാലരചനാപടീയസേ
മഹസേ നമോഽസ്തു വടമൂലവാസിനേ.
വ്യാലംബിനീഭിഃ പരിതോ ജടാഭിഃ
കലാവശേഷേണ കലാധരേണ.
പശ്യല്ലലാടേന മുഖേന്ദുനാ ച
പ്രകാശസേ ചേതസി നിർമലാനാം.
ഉപാസകാനാം ത്വമുമാസഹായഃ
പൂർണേന്ദുഭാവം പ്രകടീകരോഷി.
യദദ്യ തേ ദർശനമാത്രതോ മേ
ദ്രവത്യഹോ മാനസചന്ദ്രകാന്തഃ.
യസ്തേ പ്രസന്നാമനുസന്ദധാനോ
മൂർതിം മുദാ മുഗ്ധശശാങ്കമൗലേഃ.
ഐശ്വര്യമായുർലഭതേ ച വിദ്യാ-
മന്തേ ച വേദാന്തമഹാരഹസ്യം.

 

Ramaswamy Sastry and Vighnesh Ghanapaathi

Other stotras

Copyright © 2024 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |