ദക്ഷിണാമൂർതി സ്തവം

ഉപാസകാനാം യദുപാസനീയ-
മുപാത്തവാസം വടശാഖിമൂലേ.
തദ്ധാമ ദാക്ഷിണ്യജുഷാ സ്വമൂർത്യാ
ജാഗർത്തു ചിത്തേ മമ ബോധരൂപം.
അദ്രാക്ഷമക്ഷീണദയാനിധാന-
മാചാര്യമാദ്യം വടമൂലഭാഗേ.
മൗനേന മന്ദസ്മിതഭൂഷിതേന
മഹർഷിലോകസ്യ തമോ നുദന്തം.
വിദ്രാവിതാശേഷതമോഗണേന
മുദ്രാവിശേഷേണ മുഹുർമുനീനാം.
നിരസ്യ മായാം ദയയാ വിധത്തേ
ദേവോ മഹാംസ്തത്ത്വമസീതി ബോധം.
അപാരകാരുണ്യസുധാതരംഗൈ-
രപാംഗപാതൈരവലോകയന്തം.
കഠോരസംസാരനിദാഘതപ്താൻ
മുനീനഹം നൗമി ഗുരും ഗുരൂണാം.
മമാദ്യദേവോ വടമൂലവാസീ
കൃപാവിശേഷാത് കൃതസന്നിധാനഃ.
ഓങ്കാരരൂപാമുപദിശ്യ വിദ്യാ-
മാവിദ്യകധ്വാന്തമുപാകരോതു.
കലാഭിരിന്ദോരിവ കല്പിതാംഗം
മുക്താകലാപൈരിവ ബദ്ധമൂർതിം.
ആലോകയേ ദേശികമപ്രമയ-
മനാദ്യവിദ്യാതിമിരപ്രഭാതം.
സ്വദക്ഷജാനുസ്ഥിതവാമപാദം
പാദോദരാലങ്കൃതയോഗപട്ടം.
അപസ്മൃതേരാഹിതപാദമംഗേ
പ്രണൗമി ദേവം പ്രണിധാനവന്തം.
തത്ത്വാർഥമന്തേവസതാമൃഷീണാം
യുവാപി യഃ സന്നുപദേഷ്ടുമീഷ്ടേ.
പ്രണൗമി തം പ്രാക്തനപുണ്യജാലൈ-
രാചാര്യമാശ്ചര്യ-
ഗുണാധിവാസം.
ഏകേന മുദ്രാം പരശും കരേണ
കരേണ ചാന്യേന മൃഗം ദധാനഃ.
സ്വജാനുവിന്യസ്തകരഃ പുരസ്താ-
ദാചാര്യചൂഡാമണിരാവിരസ്തു.
ആലേപവന്തം മദനാംഗഭൂത്യാ
ശാർദൂലകൃത്ത്യാ പരിധാനവന്തം.
ആലോകയേ കഞ്ചന ദേശികേന്ദ്ര-
മജ്ഞാനവാരാകരബാഡവാഗ്നിം.
ചാരുസ്ഥിതം സോമകലാവതംസം
വീണാധരം വ്യക്തജടാകലാപം.
ഉപാസതേ കേചന യോഗിനസ്ത്വ-
മുപാത്തനാദാനുഭവപ്രമോദം.
ഉപാസതേ യം മുനയഃ ശുകാദ്യാ
നിരാശിഷോ നിർമമതാധിവാസാഃ.
തം ദക്ഷിണാമൂർതിതനും മഹേശ-
മുപാസ്മഹേ മോഹമഹാർതിശാന്ത്യൈ.
കാന്ത്യാ നിന്ദിതകുന്ദകന്ദല-
വപുർന്യഗ്രോധമൂലേ വസൻ
കാരുണ്യാമൃത-
വാരിഭിർമുനിജനം സംഭാവയന്വീക്ഷിതൈഃ.
മോഹധ്വാന്തവിഭേദനം വിരചയൻ ബോധേന തത്താദൃശാ
ദേവസ്തത്ത്വമസീതി ബോധയതു മാം മുദ്രാവതാ പാണിനാ.
അഗൗരനേത്രൈരലലാടനേത്രൈ-
രശാന്തവേഷൈരഭുജംഗഭൂഷൈഃ.
അബോധമുദ്രൈരനപാസ്തനിദ്രൈ-
രപൂരകാമൈരമലൈരലം നഃ.
ദൈവതാനി കതി സന്തി ചാവനൗ
നൈവ താനി മനസോ മതാനി മേ.
ദീക്ഷിതം ജഡധിയാമനുഗ്രഹേ
ദക്ഷിണാഭിമുഖമേവ ദൈവതം.
മുദിതായ മുഗ്ധശശിനാവതംസിനേ
ഭസിതാവലേപരമണീയമൂർതയേ.
ജഗദിന്ദ്രജാലരചനാപടീയസേ
മഹസേ നമോഽസ്തു വടമൂലവാസിനേ.
വ്യാലംബിനീഭിഃ പരിതോ ജടാഭിഃ
കലാവശേഷേണ കലാധരേണ.
പശ്യല്ലലാടേന മുഖേന്ദുനാ ച
പ്രകാശസേ ചേതസി നിർമലാനാം.
ഉപാസകാനാം ത്വമുമാസഹായഃ
പൂർണേന്ദുഭാവം പ്രകടീകരോഷി.
യദദ്യ തേ ദർശനമാത്രതോ മേ
ദ്രവത്യഹോ മാനസചന്ദ്രകാന്തഃ.
യസ്തേ പ്രസന്നാമനുസന്ദധാനോ
മൂർതിം മുദാ മുഗ്ധശശാങ്കമൗലേഃ.
ഐശ്വര്യമായുർലഭതേ ച വിദ്യാ-
മന്തേ ച വേദാന്തമഹാരഹസ്യം.

 

Ramaswamy Sastry and Vighnesh Ghanapaathi

Recommended for you

സിദ്ധി വിനായക സ്തോത്രം

സിദ്ധി വിനായക സ്തോത്രം

വിഘ്നേശ വിഘ്നചയഖണ്ഡനനാമധേയ ശ്രീശങ്കരാത്മജ സുരാധിപവന്ദ്യപാദ। ദുർഗാമഹാവ്രതഫലാഖിലമംഗലാത്മൻ വിഘ്നം മമാപഹര സിദ്ധിവിനായക ത്വം। സത്പദ്മരാഗമണിവർണശരീരകാന്തിഃ ശ്രീസിദ്ധിബുദ്ധിപരിചർചിതകുങ്കുമശ്രീഃ। ദക്ഷസ്തനേ വലിയിതാതിമനോജ്ഞശുണ്ഡോ വിഘ്നം മമാപഹര സിദ്ധിവിനായക ത്വം।

Click here to know more..

ഹിരണ്മയീ സ്തോത്രം

ഹിരണ്മയീ സ്തോത്രം

ക്ഷീരസിന്ധുസുതാം ദേവീം കോട്യാദിത്യസമപ്രഭാം| ഹിരണ്മയീം നമസ്യാമി ലക്ഷ്മീം മന്മാതരം ശ്രിയം| വരദാം ധനദാം നന്ദ്യാം പ്രകാശത്കനകസ്രജാം| ഹിരണ്മയീം നമസ്യാമി ലക്ഷ്മീം മന്മാതരം ശ്രിയം| ആദ്യന്തരഹിതാം നിത്യാം ശ്രീഹരേരുരസി സ്ഥിതാം| ഹിരണ്മയീം നമസ്യാമി ലക്ഷ്മീം മന്മാതരം

Click here to know more..

ശ്രീ പദ്മനാഭസ്വാമി ക്ഷേത്രത്തിലെ - എ - നിലവറ തുറന്നപ്പോള്‍ കണ്ട കാഴ്ച - കെ.ജയകുമാര്‍

ശ്രീ പദ്മനാഭസ്വാമി ക്ഷേത്രത്തിലെ - എ - നിലവറ തുറന്നപ്പോള്‍ കണ്ട കാഴ്ച - കെ.ജയകുമാര്‍

ശ്രീ പദ്മനാഭസ്വാമി ക്ഷേത്രത്തിലെ - എ - നിലവറ തുറന്നപ്പോള്‍ കണ്ട കാഴ്ച - കെ.ജയകുമാര്‍

Click here to know more..

Other stotras

Copyright © 2023 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |