ശങ്കരാചാര്യ ഭുജംഗ സ്തോത്രം

കൃപാസാഗരായാശുകാവ്യപ്രദായ പ്രണമ്രാഖിലാഭീഷ്ടസന്ദായകായ.
യതീന്ദ്രൈരുപാസ്യാംഘ്രിപാഥോരുഹായ പ്രബോധപ്രദാത്രേ നമഃ ശങ്കരായ.
ചിദാനന്ദരൂപായ ചിന്മുദ്രികോദ്യത്കരായേശപര്യായരൂപായ തുഭ്യം.
മുദാ ഗീയമാനായ വേദോത്തമാംഗൈഃ ശ്രിതാനന്ദദാത്രേ നമഃ ശങ്കരായ.
ജടാജൂടമധ്യേ പുരാ യാ സുരാണാം ധുനീ സാദ്യ കർമന്ദിരൂപസ്യ ശംഭോഃ.
ഗലേ മല്ലികാമാലികാവ്യാജതസ്തേ വിഭാതീതി മന്യേ ഗുരോ കിം തഥൈവ.
നഖേന്ദുപ്രഭാധൂതനമ്രാലിഹാർദാന്ധകാര- വ്രജായാബ്ജമന്ദസ്മിതായ.
മഹാമോഹപാഥോനിധേർബാഡബായ പ്രശാന്തായ കുർമോ നമഃ ശങ്കരായ.
പ്രണമ്രാന്തരംഗാബ്ജബോധപ്രദാത്രേ ദിവാരാത്രമവ്യാഹതോസ്രായ കാമം.
ക്ഷപേശായ ചിത്രായ ലക്ഷ്മക്ഷയാഭ്യാം വിഹീനായ കുർമോ നമഃ ശങ്കരായ.
പ്രണമ്രാസ്യപാഥോജമോദപ്രദാത്രേ സദാന്തസ്തമസ്തോമസംഹാരകർത്രേ.
രജന്യാമപീദ്ധപ്രകാശായ കുർമോ ഹ്യപൂർവായ പൂഷ്ണേ നമഃ ശങ്കരായ.
നതാനാം ഹൃദബ്ജാനി ഫുല്ലാനി ശീഘ്രം കരോമ്യാശു യോഗപ്രദാനേന നൂനം.
പ്രബോധായ ചേത്ഥം സരോജാനി ധത്സേ പ്രഫുല്ലാനി കിം ഭോ ഗുരോ ബ്രൂഹി മഹ്യം.
പ്രഭാധൂതചന്ദ്രായുതായാഖിലേഷ്ടപ്രദായാനതാനാം സമൂഹായ ശീഘ്രം.
പ്രതീപായ നമ്രൗഘദുഃഖാഘപങ്ക്തേർമുദാ സർവദാ സ്യാന്നമഃ ശങ്കരായ.
വിനിഷ്കാസിതാനീശ തത്ത്വാവബോധാന്നതാനാം മനോഭ്യോ ഹ്യനന്യാശ്രയാണി.
രജാംസി പ്രപന്നാനി പാദാംബുജാതം ഗുരോ രക്തവസ്ത്രാപദേശാദ്ബിഭർഷി.
മതേർവേദശീർഷാധ്വസമ്പ്രാപകായാനതാനാം ജനാനാം കൃപാർദ്രൈഃ കടാക്ഷൈഃ.
തതേഃ പാപബൃന്ദസ്യ ശീഘ്രം നിഹന്ത്രേ സ്മിതാസ്യായ കുർമോ നമഃ ശങ്കരായ.
സുപർവോക്തിഗന്ധേന ഹീനായ തൂർണം പുരാ തോടകായാഖിലജ്ഞാനദാത്രേ.
പ്രവാലീയഗർവാപഹാരസ്യ കർത്രേ പദാബ്ജമ്രദിമ്നാ നമഃ ശങ്കരായ.
ഭവാംഭോധിമഗ്നാഞ്ജനാന്ദുഃഖ- യുക്താഞ്ജവാദുദ്ദിധീർഷുർഭവാ- നിത്യഹോഽഹം.
വിദിത്വാ ഹി തേ കീർതിമന്യാദൃശാം ഭോ സുഖം നിർവിശങ്കഃ സ്വപിമ്യസ്തയത്നഃ.

 

Ramaswamy Sastry and Vighnesh Ghanapaathi

34.7K

Comments

nkns4

Other stotras

Copyright © 2024 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |