ದಕ್ಷಿಣಾಮೂರ್ತ್ತಿ ಅಷ್ಟೋತ್ತರ ಶತ ನಾಮಾವಲಿ

ಓಂ ವಿದ್ಯಾರೂಪಿಣೇ ನಮಃ.
ಓಂ ಮಹಾಯೋಗಿನೇ ನಮಃ.
ಓಂ ಶುದ್ಧಜ್ಞಾನಾಯ ನಮಃ.
ಓಂ ಪಿನಾಕಧೃತೇ ನಮಃ.
ಓಂ ರತ್ನಾಲಂಕಾರಸರ್ವಾಂಗಾಯ ನಮಃ.
ಓಂ ರತ್ನಮಾಲಿನೇ ನಮಃ.
ಓಂ ಜಟಾಧರಾಯ ನಮಃ.
ಓಂ ಗಂಗಾಧರಾಯ ನಮಃ.
ಓಂ ಅಚಲವಾಸಿನೇ ನಮಃ.
ಓಂ ಮಹಾಜ್ಞಾನಿನೇ ನಮಃ.
ಓಂ ಸಮಾಧಿಕೃತೇ ನಮಃ.
ಓಂ ಅಪ್ರಮೇಯಾಯ ನಮಃ.
ಓಂ ಯೋಗನಿಧಯೇ ನಮಃ.
ಓಂ ತಾರಕಾಯ ನಮಃ.
ಓಂ ಭಕ್ತವತ್ಸಲಾಯ ನಮಃ.
ಓಂ ಬ್ರಹ್ಮರೂಪಿಣೇ ನಮಃ.
ಓಂ ಜಗದ್ವ್ಯಾಪಿನೇ ನಮಃ.
ಓಂ ವಿಷ್ಣುಮೂರ್ತಯೇ ನಮಃ.
ಓಂ ಪುರಾತನಾಯ ನಮಃ.
ಓಂ ಉಕ್ಷವಾಹಾಯ ನಮಃ.
ಓಂ ಚರ್ಮಧಾರಿಣೇ ನಮಃ.
ಓಂ ಪೀತಾಂಬರವಿಭೂಷಣಾಯ ನಮಃ.
ಓಂ ಮೋಕ್ಷನಿಧಯೇ ನಮಃ.
ಓಂ ಮೋಕ್ಷದಾಯಿನೇ ನಮಃ.
ಓಂ ಜ್ಞಾನವಾರಿಧಯೇ ನಮಃ.
ಓಂ ವಿದ್ಯಾಧಾರಿಣೇ ನಮಃ.
ಓಂ ಶುಕ್ಲತನವೇ ನಮಃ.
ಓಂ ವಿದ್ಯಾದಾಯಿನೇ ನಮಃ.
ಓಂ ಗಣಾಧಿಪಾಯ ನಮಃ.
ಓಂ ಪಾಪಸಂಹರ್ತ್ರೇ ನಮಃ.
ಓಂ ಶಶಿಮೌಲಯೇ ನಮಃ.
ಓಂ ಮಹಾಸ್ವನಾಯ ನಮಃ.
ಓಂ ಸಾಮಪ್ರಿಯಾಯ ನಮಃ.
ಓಂ ಅವ್ಯಯಾಯ ನಮಃ.
ಓಂ ಸಾಧವೇ ನಮಃ.
ಓಂ ಸರ್ವವೇದೈರಲಂಕೃತಾಯ ನಮಃ.
ಓಂ ಹಸ್ತೇ ವಹ್ಮಿಧಾರಕಾಯ ನಮಃ.
ಓಂ ಶ್ರೀಮತೇ ನಮಃ.
ಓಂ ಮೃಗಧಾರಿಣೇ ನಮಃ.
ಓಂ ಶಂಕರಾಯ ನಮಃ.
ಓಂ ಯಜ್ಞನಾಥಾಯ ನಮಃ.
ಓಂ ಕ್ರತುಧ್ವಂಸಿನೇ ನಮಃ.
ಓಂ ಯಜ್ಞಭೋಕ್ತ್ರೇ ನಮಃ.
ಓಂ ಯಮಾಂತಕಾಯ ನಮಃ.
ಓಂ ಭಕ್ತನುಗ್ರಹಮೂರ್ತಯೇ ನಮಃ.
ಓಂ ಭಕ್ತಸೇವ್ಯಾಯ ನಮಃ.
ಓಂ ವೃಷಧ್ವಜಾಯ ನಮಃ.
ಓಂ ಭಸ್ಮೋದ್ಧೂಲಿತವಿಗ್ರಹಾಯ ನಮಃ.
ಓಂ ಅಕ್ಷಮಾಲಾಧರಾಯ ನಮಃ.
ಓಂ ಹರಾಯ ನಮಃ.
ಓಂ ತ್ರಯೀಮೂರ್ತಯೇ ನಮಃ.
ಓಂ ಪರಬ್ರಹ್ಮಣೇ ನಮಃ.
ಓಂ ನಾಗಾರಾಜಾಲಂಕೃತಾಯ ನಮಃ.
ಓಂ ಶಾಂತರೂಪಾಯ ನಮಃ.
ಓಂ ಮಹಾಜ್ಞಾನಿನೇ ನಮಃ.
ಓಂ ಸರ್ವಲೋಕವಿಭೂಷಕಾಯ ನಮಃ.
ಓಂ ಅರ್ಧನಾರೀಶ್ವರಾಯ ನಮಃ.
ಓಂ ದೇವಾಯ ನಮಃ.
ಓಂ ಮುನಿಸೇವ್ಯಾಯ ನಮಃ.
ಓಂ ಸುರೋತ್ತಮಾಯ ನಮಃ.
ಓಂ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಕಾರಕಾಯ ನಮಃ.
ಓಂ ಭಗವತೇ ನಮಃ.
ಓಂ ಅಗ್ನಿಚಂದ್ರಾರ್ಕಲೋಚನಾಯ ನಮಃ.
ಓಂ ಜಗತ್ಸ್ರಷ್ಟ್ರೇ ನಮಃ.
ಓಂ ಜಗದ್ಗೋಪ್ತ್ರೇ ನಮಃ.
ಓಂ ಜಗದ್ಧ್ವಂಸಿನೇ ನಮಃ.
ಓಂ ತ್ರಿಲೋಚನಾಯ ನಮಃ.
ಓಂ ಜಗದ್ಗುರವೇ ನಮಃ.
ಓಂ ಮಹಾದೇವಾಯ ನಮಃ.
ಓಂ ಮಹಾನಂದಪರಾಯಣಾಯ ನಮಃ.
ಓಂ ಜಟಾಧಾರಕಾಯ ನಮಃ.
ಓಂ ಮಹಾಯೋಗವತೇ ನಮಃ.
ಓಂ ಜ್ಞಾನಮಾಲಾಲಂಕೃತಾಯ ನಮಃ.
ಓಂ ವ್ಯೋಮಗಂಗಾಜಲಕೃತಸ್ನಾನಾಯ ನಮಃ.
ಓಂ ಶುದ್ಧಸಂಯಮ್ಯರ್ಚಿತಾಯ ನಮಃ.
ಓಂ ತತ್ತ್ವಮೂರ್ತಯೇ ನಮಃ.
ಓಂ ಮಹಾಸಾರಸ್ವತಪ್ರದಾಯ ನಮಃ.
ಓಂ ವ್ಯೋಮಮೂರ್ತಯೇ ನಮಃ.
ಓಂ ಭಕ್ತಾನಾಮಿಷ್ಟಕಾಮಫಲಪ್ರದಾಯ ನಮಃ.
ಓಂ ವರಮೂರ್ತಯೇ ನಮಃ.
ಓಂ ಚಿತ್ಸ್ವರೂಪಿಣೇ ನಮಃ.
ಓಂ ತೇಜೋಮೂರ್ತಯೇ ನಮಃ.
ಓಂ ಅನಾಮಯಾಯ ನಮಃ.
ಓಂ ವೇದವೇದಾಂಗದರ್ಶನತತ್ತ್ವಜ್ಞಾಯ ನಮಃ.
ಓಂ ಚತುಃಷಷ್ಟಿಕಲಾನಿಧಯೇ ನಮಃ.
ಓಂ ಭವರೋಗಭಯಹರ್ತ್ರೇ ನಮಃ.
ಓಂ ಭಕ್ತಾನಾಮಭಯಪ್ರದಾಯ ನಮಃ.
ಓಂ ನೀಲಗ್ರೀವಾಯ ನಮಃ.
ಓಂ ಲಲಾಟಾಕ್ಷಾಯ ನಮಃ.
ಓಂ ಗಜಚರ್ಮವಿರಾಜಿತಾಯ ನಮಃ.
ಓಂ ಜ್ಞಾನದಾಯ ನಮಃ.
ಓಂ ಕಾಮದಾಯ ನಮಃ.
ಓಂ ತಪಸ್ವಿನೇ ನಮಃ.
ಓಂ ವಿಷ್ಣುವಲ್ಲಭಾಯ ನಮಃ.
ಓಂ ಬ್ರಹ್ಮಚಾರಿಣೇ ನಮಃ.
ಓಂ ಸನ್ಯಾಸಿನೇ ನಮಃ.
ಓಂ ಗೃಹಸ್ಥಾಯ ನಮಃ.
ಓಂ ಆಶ್ರಮಕಾರಕಾಯ ನಮಃ.
ಓಂ ಶ್ರೀಮತಾಂ ಶ್ರೇಷ್ಠಾಯ ನಮಃ.
ಓಂ ಸತ್ಯರೂಪಾಯ ನಮಃ.
ಓಂ ದಯಾನಿಧಯೇ ನಮಃ.
ಓಂ ಯೋಗಪಟ್ಟಾಭಿರಾಮಾಯ ನಮಃ.
ಓಂ ವೀಣಾಧಾರಿಣೇ ನಮಃ.
ಓಂ ಸುಚೇತನಾಯ ನಮಃ.
ಓಂ ಮತಿಪ್ರಜ್ಞಾಸುಧಾರಕಾಯ ನಮಃ.
ಓಂ ಮುದ್ರಾಪುಸ್ತಕಹಸ್ತಾಯ ನಮಃ.
ಓಂ ವೇತಾಲಾದಿಪಿಶಾಚೌಘರಾಕ್ಷಸೌಘವಿನಾಶಕಾಯ ನಮಃ.
ಓಂ ಸುರಾರ್ಚಿತಾಯ ನಮಃ.

 

Ramaswamy Sastry and Vighnesh Ghanapaathi

Other stotras

Copyright © 2024 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |