ബ്രഹ്മവിദ്യാ പഞ്ചകം

നിത്യാനിത്യവിവേകതോ ഹി നിതരാം നിർവേദമാപദ്യ സദ്-
വിദ്വാനത്ര ശമാദിഷട്കലസിതഃ സ്യാന്മുക്തികാമോ ഭുവി.
പശ്ചാദ്ബ്രഹ്മവിദുത്തമം പ്രണതിസേവാദ്യൈഃ പ്രസന്നം ഗുരും
പൃച്ഛേത് കോഽഹമിദം കുതോ ജഗദിതി സ്വാമിൻ! വദ ത്വം പ്രഭോ.
ത്വം ഹി ബ്രഹ്മ ന ചേന്ദ്രിയാണി ന മനോ ബുദ്ധിർന ചിത്തം വപുഃ
പ്രാണാഹങ്കൃതയോഽന്യദ- പ്യസദവിദ്യാകല്പിതം സ്വാത്മനി.
സർവം ദൃശ്യതയാ ജഡം ജഗദിദം ത്വത്തഃ പരം നാന്യതോ
ജാതം ന സ്വത ഏവ ഭാതി മൃഗതൃഷ്ണാഭം ദരീദൃശ്യതാം.
വ്യപ്തം യേന ചരാചരം ഘടശരാവാദീവ മൃത്സത്തയാ
യസ്യാന്തഃസ്ഫുരിതം യദാത്മകമിദം ജാതം യതോ വർതതേ.
യസ്മിൻ യത് പ്രലയേഽപി സദ്ഘനമജം സർവം യദന്വേതി തത്
സത്യം വിധ്യമൃതായ നിർമലധിയോ യസ്മൈ നമസ്കുർവതേ.
സൃഷ്ട്വേദം പ്രകൃതേരനുപ്രവിശതീ യേയം യയാ ധാര്യതേ
പ്രാണീതി പ്രവിവിക്തഭുഗ്ബഹിരഹം പ്രാജ്ഞഃ സുഷുപ്തൗ യതഃ.
യസ്യാമാത്മകലാ സ്ഫുരത്യഹമിതി പ്രത്യന്തരംഗം ജനൈ-
ര്യസ്യൈ സ്വസ്തി സമർഥ്യതേ പ്രതിപദാ പൂർണാ ശൃണു ത്വം ഹി സാ.
പ്രജ്ഞാനം ത്വഹമസ്മി തത്ത്വമസി തദ് ബ്രഹ്മായമാത്മേതി സം-
ഗായൻ വിപ്രചര പ്രശാന്തമനസാ ത്വം ബ്രഹ്മബോധോദയാത്.
പ്രാരബ്ധം ക്വനു സഞ്ചിതം തവ കിമാഗാമി ക്വ കർമാപ്യസത്
ത്വയ്യധ്യസ്തമതോഽഖിലം ത്വമസി സച്ചിന്മാത്രമേകം വിഭുഃ.

 

Ramaswamy Sastry and Vighnesh Ghanapaathi

32.1K

Comments

zqbkh

Other stotras

Copyright © 2024 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |