ഗുരു അഷ്ടോത്തര ശതനാമാവലി

ഓം സദ്ഗുരവേ നമഃ .
ഓം അജ്ഞാനനാശകായ നമഃ .
ഓം അദംഭിനേ നമഃ .
ഓം അദ്വൈതപ്രകാശകായ നമഃ .
ഓം അനപേക്ഷായ നമഃ .
ഓം അനസൂയവേ നമഃ .
ഓം അനുപമായ നമഃ .
ഓം അഭയപ്രദാത്രേ നമഃ .
ഓം അമാനിനേ നമഃ .
ഓം അഹിംസാമൂർതയേ നമഃ .
ഓം അഹൈതുകദയാസിന്ധവേ നമഃ .
ഓം അഹങ്കാരനാശകായ നമഃ .
ഓം അഹങ്കാരവർജിതായ നമഃ .
ഓം ആചാര്യേന്ദ്രായ നമഃ .
ഓം ആത്മസന്തുഷ്ടായ നമഃ .
ഓം ആനന്ദമൂർതയേ നമഃ .
ഓം ആർജവയുക്തായ നമഃ .
ഓം ഉചിതവാചേ നമഃ .
ഓം ഉത്സാഹിനേ നമഃ .
ഓം ഉദാസീനായ നമഃ .
ഓം ഉപരതായ നമഃ .
ഓം ഐശ്വര്യയുക്തായ നമഃ .
ഓം കൃതകൃത്യായ നമഃ .
ഓം ക്ഷമാവതേ നമഃ .
ഓം ഗുണാതീതായ നമഃ .
ഓം ചാരുവാഗ്വിലാസായ നമഃ .
ഓം ചാരുഹാസായ നമഃ .
ഓം ഛിന്നസംശയായ നമഃ .
ഓം ജ്ഞാനദാത്രേ നമഃ .
ഓം ജ്ഞാനയജ്ഞതത്പരായ നമഃ .
ഓം തത്ത്വദർശിനേ നമഃ .
ഓം തപസ്വിനേ നമഃ .
ഓം താപഹരായ നമഃ .
ഓം തുല്യനിന്ദാസ്തുതയേ നമഃ .
ഓം തുല്യപ്രിയാപ്രിയായ നമഃ .
ഓം തുല്യമാനാപമാനായ നമഃ .
ഓം തേജസ്വിനേ നമഃ .
ഓം ത്യക്തസർവപരിഗ്രഹായ നമഃ .
ഓം ത്യാഗിനേ നമഃ .
ഓം ദക്ഷായ നമഃ .
ഓം ദാന്തായ നമഃ .
ഓം ദൃഢവ്രതായ നമഃ .
ഓം ദോഷവർജിതായ നമഃ .
ഓം ദ്വന്ദ്വാതീതായ നമഃ .
ഓം ധീമതേ നമഃ .
ഓം ധീരായ നമഃ .
ഓം നിത്യസന്തുഷ്ടായ നമഃ .
ഓം നിരഹങ്കാരായ നമഃ .
ഓം നിരാശ്രയായ നമഃ .
ഓം നിർഭയായ നമഃ .
ഓം നിർമദായ നമഃ .
ഓം നിർമമായ നമഃ .
ഓം നിർമലായ നമഃ .
ഓം നിർമോഹായ നമഃ .
ഓം നിര്യോഗക്ഷേമായ നമഃ .
ഓം നിർലോഭായ നമഃ .
ഓം നിഷ്കാമായ നമഃ .
ഓം നിഷ്ക്രോധായ നമഃ .
ഓം നിഃസംഗായ നമഃ .
ഓം പരമസുഖദായ നമഃ .
ഓം പണ്ഡിതായ നമഃ .
ഓം പൂർണായ നമഃ .
ഓം പ്രമാണപ്രവർതകായ നമഃ .
ഓം പ്രിയഭാഷിണേ നമഃ .
ഓം ബ്രഹ്മകർമസമാധയേ നമഃ .
ഓം ബ്രഹ്മാത്മനിഷ്ഠായ നമഃ .
ഓം ബ്രഹ്മാത്മവിദേ നമഃ .
ഓം ഭക്തായ നമഃ .
ഓം ഭവരോഗഹരായ നമഃ .
ഓം ഭുക്തിമുക്തിപ്രദാത്രേ നമഃ .
ഓം മംഗലകർത്രേ നമഃ .
ഓം മധുരഭാഷിണേ നമഃ .
ഓം മഹാത്മനേ നമഃ .
ഓം മഹാവാക്യോപദേശകർത്രേ നമഃ .
ഓം മിതഭാഷിണേ നമഃ .
ഓം മുക്തായ നമഃ .
ഓം മൗനിനേ നമഃ .
ഓം യതചിത്തായ നമഃ .
ഓം യതയേ നമഃ .
ഓം യദ്ദൃച്ഛാലാഭസന്തുഷ്ടായ നമഃ .
ഓം യുക്തായ നമഃ .
ഓം രാഗദ്വേഷവർജിതായ നമഃ .
ഓം വിദിതാഖിലശാസ്ത്രായ നമഃ .
ഓം വിദ്യാവിനയസമ്പന്നായ നമഃ .
ഓം വിമത്സരായ നമഃ .
ഓം വിവേകിനേ നമഃ .
ഓം വിശാലഹൃദയായ നമഃ .
ഓം വ്യവസായിനേ നമഃ .
ഓം ശരണാഗതവത്സലായ നമഃ .
ഓം ശാന്തായ നമഃ .
ഓം ശുദ്ധമാനസായ നമഃ .
ഓം ശിഷ്യപ്രിയായ നമഃ .
ഓം ശ്രദ്ധാവതേ നമഃ .
ഓം ശ്രോത്രിയായ നമഃ .
ഓം സത്യവാചേ നമഃ .
ഓം സദാമുദിതവദനായ നമഃ .
ഓം സമചിത്തായ നമഃ .
ഓം സമാധികവർജിതായ നമഃ .
ഓം സമാഹിതചിത്തായ നമഃ .
ഓം സർവഭൂതഹിതായ നമഃ .
ഓം സിദ്ധായ നമഃ .
ഓം സുലഭായ നമഃ .
ഓം സുശീലായ നമഃ .
ഓം സുഹൃദേ നമഃ .
ഓം സൂക്ഷ്മബുദ്ധയേ നമഃ .
ഓം സങ്കല്പവർജിതായ നമഃ .
ഓം സമ്പ്രദായവിദേ നമഃ .
ഓം സ്വതന്ത്രായ നമഃ .

 

Ramaswamy Sastry and Vighnesh Ghanapaathi

Other stotras

Copyright © 2024 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |