ഗുരു അഷ്ടക സ്തോത്രം

 

Click below to listen to Gurvashtakam 

 

Gurvashtakam by Kuldeep Pai and Sooryagayathri

 

ശരീരം സുരൂപം തഥാ വാ കലത്രം
യശശ്ചാരു ചിത്രം ധനം മേരുതുല്യം.
മനശ്ചേന്ന ലഗ്നം ഗുരോരംഘ്രിപദ്മേ
തതഃ കിം തതഃ കിം തതഃ കിം തതഃ കിം.
കലത്രം ധനം പുത്രപൗത്രാദിസർവം
ഗൃഹം ബാന്ധവാഃ സർവമേതദ്ധി ജാതം.
മനശ്ചേന്ന ലഗ്നം ഗുരോരംഘ്രിപദ്മേ
തതഃ കിം തതഃ കിം തതഃ കിം തതഃ കിം.
ഷഡംഗാദിവേദോ മുഖേ ശാസ്ത്രവിദ്യാ
കവിത്വാദിഗദ്യം സുപദ്യം കരോതി.
മനശ്ചേന്ന ലഗ്നം ഗുരോരംഘ്രിപദ്മേ
തതഃ കിം തതഃ കിം തതഃ കിം തതഃ കിം.
വിദേശേഷു മാന്യഃ സ്വദേശേഷു ധന്യഃ
സദാചാരവൃത്തേഷു മത്തോ ന ചാന്യഃ.
മനശ്ചേന്ന ലഗ്നം ഗുരോരംഘ്രിപദ്മേ
തതഃ കിം തതഃ കിം തതഃ കിം തതഃ കിം.
ക്ഷമാമണ്ഡലേ ഭൂപഭൂപാലവൃന്ദൈഃ
സദാ സേവിതം യസ്യ പാദാരവിന്ദം.
മനശ്ചേന്ന ലഗ്നം ഗുരോരംഘ്രിപദ്മേ
തതഃ കിം തതഃ കിം തതഃ കിം തതഃ കിം.
യശോ മേ ഗതം ദിക്ഷു ദാനപ്രതാപാത്
ജഗദ്വസ്തു സർവം കരേ യത്പ്രസാദാത്.
മനശ്ചേന്ന ലഗ്നം ഗുരോരംഘ്രിപദ്മേ
തതഃ കിം തതഃ കിം തതഃ കിം തതഃ കിം.
ന ഭോഗേ ന യോഗേ ന വാ വാജിരാജൗ
ന കന്താമുഖേ നൈവ വിത്തേഷു ചിത്തം.
മനശ്ചേന്ന ലഗ്നം ഗുരോരംഘ്രിപദ്മേ
തതഃ കിം തതഃ കിം തതഃ കിം തതഃ കിം.
അരണ്യേ ന വാ സ്വസ്യ ഗേഹേ ന കാര്യേ
ന ദേഹേ മനോ വർതതേ മേ ത്വനർഘ്യേ.
മനശ്ചേന്ന ലഗ്നം ഗുരോരംഘ്രിപദ്മേ
തതഃ കിം തതഃ കിം തതഃ കിം തതഃ കിം.
ഗുരോരഷ്ടകം യഃ പഠേത് പുണ്യദേഹീ
യതിർഭൂപതിർബ്രഹ്മചാരീ ച ഗേഹീ.
ലഭേദ്വാഞ്ഛിതാർഥം പദം ബ്രഹ്മസഞ്ജ്ഞം
ഗുരോരുക്തവാക്യേ മനോ യസ്യ ലഗ്നം.

 

Ramaswamy Sastry and Vighnesh Ghanapaathi

Other stotras

Copyright © 2024 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |