വേദസാര ദക്ഷിണാമൂർതി സ്തോത്രം

വൃതസകലമുനീന്ദ്രം ചാരുഹാസം സുരേശം
വരജലനിധിസംസ്ഥം ശാസ്ത്രവാദീഷു രമ്യം.
സകലവിബുധവന്ദ്യം വേദവേദാംഗവേദ്യം
ത്രിഭുവനപുരരാജം ദക്ഷിണാമൂർതിമീഡേ.
വിദിതനിഖിലതത്ത്വം ദേവദേവം വിശാലം
വിജിതസകലവിശ്വം ചാക്ഷമാലാസുഹസ്തം.
പ്രണവപരവിധാനം ജ്ഞാനമുദ്രാം ദധാനം
ത്രിഭുവനപുരരാജം ദക്ഷിണാമൂർതിമീഡേ.
വികസിതമതിദാനം മുക്തിദാനം പ്രധാനം
സുരനികരവദന്യം കാമിതാർഥപ്രദം തം.
മൃതിജയമമരാദിം സർവഭൂഷാവിഭൂഷം
ത്രിഭുവനപുരരാജം ദക്ഷിണാമൂർതിമീഡേ.
വിഗതഗുണജരാഗം സ്നിഗ്ധപാദാംബുജം തം
ത്നിനയനമുരമേകം സുന്ദരാഽഽരാമരൂപം.
രവിഹിമരുചിനേത്രം സർവവിദ്യാനിധീശം
ത്രിഭുവനപുരരാജം ദക്ഷിണാമൂർതിമീഡേ.
പ്രഭുമവനതധീരം ജ്ഞാനഗമ്യം നൃപാലം
സഹജഗുണവിതാനം ശുദ്ധചിത്തം ശിവാംശം.
ഭുജഗഗലവിഭൂഷം ഭൂതനാഥം ഭവാഖ്യം
ത്രിഭുവനപുരരാജം ദക്ഷിണാമൂർതിമീഡേ.

 

Ramaswamy Sastry and Vighnesh Ghanapaathi

Other stotras

Copyright © 2024 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |