നമോ നമോ ഭാരതാംബേ

നമോ നമോ ഭാരതാംബേ സാരസ്വതശരീരിണി .
നമോഽസ്തു ജഗതാം വന്ദ്യേ ബ്രഹ്മവിദ്യാപ്രകാശിനി .
നമോ നമോ ഭാരതാംബേ ഹിമാലയകിരീടിനി .
ഗംഗാദ്യാഃ സരിതഃ സർവാഃ സ്തന്യം തേ വിശ്വപാവനി .
നമോ നമോ ഭാരതാംബേ ബദരീശണ്ഡമണ്ഡിതേ .
തീർഥീകുർവന്തി ലോകാംസ്തേ തീർഥഭൂതാ മുനീശ്വരാഃ .
നമോ നമോ ഭാരതാംബേ വിന്ധ്യതുംഗസ്തനായിതേ .
സമുദ്രവസനേ ദേവി സഹ്യമാലാവിരാജിതേ .
നമോ നമോ ഭാരതാംബേ മുക്തികേദാരരൂപിണി .
ജ്ഞാനബീജാകരേ പൂർണേ ഋഷീന്ദ്രതതിസേവിതേ .
നമോ നമോ ഭാരതാംബേ സർവവിദ്യാവിലാസിനി .
ഗൗഡമൈഥിലകാമ്പില്യദ്രവിഡാദിശരീരിണി .
നമോ നമോ ഭാരതാംബേ സർവതീർഥസ്വരൂപിണി .
കാശ്യാ ഹി കാശസേ മാതസ്ത്വം ഹി സർവപ്രകാശികാ .
നമോ നമോ ഭാരതാംബേ ഗുരുസ്ത്വം ജഗതാം പരാ .
വേദവേദാന്തഗംഭീരേ നിർവാണസുഖദായിനി .
യതിലോകപദന്യാസപവിത്രീകൃതപാംസവേ .
നമോഽസ്തു ജഗതാം ധാത്രി മോക്ഷമാർഗൈകസേതവേ .

 

Namo Namo Bharatambe

 

Ramaswamy Sastry and Vighnesh Ghanapaathi

74.4K

Comments

43m5d

Other stotras

Copyright © 2024 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |