വേദവ്യാസ അഷ്ടക സ്തോത്രം

സുജനേ മതിതോ വിലോപിതേ നിഖിലേ ഗൗതമശാപതോമരൈഃ.
കമലാസനപൂർവകൈസ്സ്തതോ മതിദോ മേസ്തു സ ബാദരായണഃ.
വിമലോഽപി പരാശരാദഭൂദ്ഭുവി ഭക്താഭിമതാർഥ സിദ്ധയേ.
വ്യഭജദ് ബഹുധാ സദാഗമാൻ മതിദോ മേസ്തു സ ബാദരായണഃ.
സുതപോമതിശാലിജൈമിനി- പ്രമുഖാനേകവിനേയമണ്ഡിതഃ.
ഉരുഭാരതകൃന്മഹായശാ മതിദോ മേസ്തു സ ബാദരായണഃ.
നിഖിലാഗമനിർണയാത്മകം വിമലം ബ്രഹ്മസുസൂത്രമാതനോത്.
പരിഹൃത്യ മഹാദുരാഗമാൻ മതിദോ മേസ്തു സ ബാദരായണഃ.
ബദരീതരുമണ്ഡിതാശ്രമേ സുഖതീർഥേഷ്ടവിനേയദേശികഃ.
ഉരുതദ്ഭജനപ്രസന്നഹൃന്മതിദോ മേസ്തു സ ബാദരായണഃ.
അജിനാംബരരൂപയാ ക്രിയാപരിവീതോ മുനിവേഷഭൂഷിതഃ.
മുനിഭാവിതപാദപങ്കജോ മതിദോ മേസ്തു സ ബാദരായണഃ.
കനകാഭജടോ രവിച്ഛവിർമുഖലാവണ്യജിതേന്ദുമണ്ഡലഃ.
സുഖതീർഥദയാനിരീക്ഷണോ മതിദോ മേസ്തു സ ബാദരായണഃ.
സുജനോദ്ധരണക്ഷണസ്വകപ്രതിമാഭൂതശിലാഷ്ടകം സ്വയം.
പരിപൂർണധിയേ ദദൗ ഹി യോ മതിദോ മേസ്തു സ ബാദരായണഃ.
വേദവ്യാസാഷ്ടകസ്തുത്യാ മുദ്ഗലേന പ്രണീതയാ.
ഗുരുഹൃത്പദ്മസദ്മസ്ഥോ വേദവ്യാസഃ പ്രസീദതു.

 

Ramaswamy Sastry and Vighnesh Ghanapaathi

21.1K

Comments Malayalam

Gnx2d
വേദധാരയിലൂടെ ലഭിച്ച പോസിറ്റീവ് അനുഭവങ്ങൾക്കും വളർച്ചക്കും നന്ദി. 🙏🏻 -Radhakrishnan

വേദധാര വെബ്സൈറ്റിൽ നിന്ന് ധാരാളം കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കാൻ കഴിയുന്നുണ്ട് . -മനോജ് പിള്ള

വളരെ സുന്ദരവും വിവരസമ്പന്നമായിരിക്കുന്നു.🙏 -മനോജ്

നിങ്ങളുടെ വെബ്സൈറ്റ് വളരെ വിലപ്പെട്ട വിവരങ്ങൾ നൽകുന്നുണ്ട് -ശ്രീജിത്ത് മാടമ്പ്

നിങ്ങളുടെ വെബ്സൈറ്റ് അറിവിന്റെയും വിവരത്തിന്റെയും നിധിയാണ്. ഇതുപോലൊന്ന് കണ്ടിട്ടില്ല . നന്ദി -മഞ്ജു നായർ

Read more comments

Other stotras

Copyright © 2024 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |