ദക്ഷിണാമൂർത്തി ദശക സ്തോത്രം

പുന്നാഗവാരിജാതപ്രഭൃതിസുമസ്രഗ്വിഭൂഷിതഗ്രീവഃ.
പുരഗർവമർദനചണഃ പുരതോ മമ ഭവതു ദക്ഷിണാമൂർതിഃ.
പൂജിതപദാംബുജാതഃ പുരുഷോത്തമദേവരാജപദ്മഭവൈഃ.
പൂഗപ്രദഃ കലാനാം പുരതോ മമ ഭവതു ദക്ഷിണാമൂർതിഃ.
ഹാലാഹലോജ്ജ്വലഗലഃ ശൈലാദിപ്രവരഗണൈർവീതഃ.
കാലാഹങ്കൃതിദലനഃ പുരതോ മമ ഭവതു ദക്ഷിണാമൂർതിഃ.
കൈലാസശൈലാനലയോ ലീലാലേശേന നിർമിതാജാണ്ഡഃ.
ബാലാബ്ജകൃതാവതംസഃ പുരതോ മമ ഭവതു ദക്ഷിണാമൂർതിഃ.
ചേലാജിതകുന്ദദുഗ്ധോ ലോലഃ ശൈലാധിരാജതനയായാം.
ഫാലവിരാജദ്വഹ്നിഃ പുരതോ മമ ഭവതു ദക്ഷിണാമൂർതിഃ.
ന്യഗ്രോധമൂലവാസീ ന്യക്കൃതചന്ദ്രോ മുഖാംബുജാതേന.
പുണ്യൈകലഭ്യചരണഃ പുരതോ മമ ഭവതു ദക്ഷിണാമൂർതിഃ.
മന്ദാര ആനതതതേർവൃന്ദാരകവൃന്ദവന്ദിതപദാബ്ജഃ.
വന്ദാരുപൂർണകരുണഃ പുരതോ മമ ഭവതു ദക്ഷിണാമൂർതിഃ.
മുക്താമാലാഭൂഷസ്ത്യക്താശപ്രവരയോഗിഭിഃ സേവ്യഃ.
ഭക്താഖിലേഷ്ടദായീ പുരതോ മമ ഭവതു ദക്ഷിണാമൂർതിഃ.
മുദ്രാമാലാമൃതധടപുസ്തകരാജത്കരാംഭോജഃ.
മുക്തിപ്രദാനനിരതഃ പുരതോ മമ ഭവതു ദക്ഷിണാമൂർതിഃ.
സ്തോകാർചനപരിതുഷ്ടഃ ശോകാപഹപാദപങ്കജസ്മരണഃ.
ലോകാവനകൃതദീക്ഷഃ പുരതോ മമ ഭവതു ദക്ഷിണാമൂർതിഃ.

 

Ramaswamy Sastry and Vighnesh Ghanapaathi

50.4K
1.3K

Comments Malayalam

xnsce
വേദധാരയുടെ സ്വാധീനം ജീവിതത്തിൽ മാറ്റം കൊണ്ടുവന്നു. നന്ദി. 🙏🏻 -Prateeksha

നിങ്ങളുടെ വെബ്സൈറ്റിൽ നിന്ന് ധാരാളം അറിയാത്ത വിവരങ്ങൾ ലഭിക്കുന്നുണ്ട് . നന്ദി 🌈 -സുധീർ വർമ്മ

ഇനി വരുന്ന തലമുറകൾക്കും ഈ അറിവ് പകർന്നു കൊടുക്കുന്ന വേദധാര അതിനുള്ള ശക്തിയും കഴിവും ഭഗവാൻ നൽകി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. പ്രണാമം ഓം.🙏 -krishnan kutty

ധാരാളം പ്രധാനപ്പെട്ട വിവരങ്ങൾ ലഭിക്കുന്നുണ്ട് 🙏🙏 -ശ്വേത

വേദധാര എൻ്റെ (എന്നെ പോലെ ഒരുപാട് പേർക്ക്) ജന്മപുണ്യമാണ്. -user_7yh8

Read more comments

Other stotras

Copyright © 2024 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |