ഏക ശ്ലോകി ശങ്കര ദിഗ്വിജയം

ആര്യാംബാജഠരേ ജനിർദ്വിജസതീദാരിദ്ര്യനിർമൂലനം
സന്യാസാശ്രയണം ഗുരൂപസദനം ശ്രീമണ്ഡനാദേർജയഃ।
ശിഷ്യൗഘഗ്രഹണം സുഭാഷ്യരചനം സർവജ്ഞപീഠാശ്രയഃ
പീഠാനാം രചനേതി സംഗ്രഹമയീ സൈഷാ കഥാ ശാങ്കരീ।।

 

Ramaswamy Sastry and Vighnesh Ghanapaathi

Other stotras

Copyright © 2024 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |