ഗുരു പാദുകാ സ്മൃതി സ്തോത്രം

 

 

പ്രണമ്യ സംവിന്മാർഗസ്ഥാനാഗമജ്ഞാൻ മഹാഗുരൂൻ.
പ്രായശ്ചിത്തം പ്രവക്ഷ്യാമി സർവതന്ത്രാവിരോധതഃ.
പ്രമാദദോഷജമല- പ്രവിലാപനകാരണം.
പ്രായശ്ചിത്തം പരം സത്യം ശ്രീഗുരോഃ പാദുകാസ്മൃതിഃ.
യസ്യ ശ്രീപാദരജസാ രഞ്ജതേ മസ്തകേ ശിവഃ.
രമതേ സഹ പാർവത്യാ തസ്യ ശ്രീപാദുകാസ്മൃതിഃ.
യസ്യ സർവസ്വമാത്മാനമപ്യേക- വൃത്തിഭക്തിതഃ.
സമർപയതി സച്ഛിഷ്യസ്തസ്യ ശ്രീപാദുകാസ്മൃതിഃ.
യസ്യ പാദതലേ സിദ്ധാഃ പാദാഗ്രേ കുലപർവതാഃ.
ഗുൽഫൗ നക്ഷത്രവൃന്ദാനി തസ്യ ശ്രീപാദുകാസ്മൃതിഃ.
ആധാരേ പരമാ ശക്തിർനാഭിചക്രേ ഹൃദാദ്യയോഃ.
യോഗിനീനാം ചതുഃഷഷ്ടിസ്തസ്യ ശ്രീപാദുകാസ്മൃതിഃ.
ശുക്ലരക്തപദദ്വന്ദ്വം മസ്തകേ യസ്യ രാജതേ.
ശാംഭവന്തു തയോർമധ്യേ തസ്യ ശ്രീപാദുകാസ്മൃതിഃ.
അന്യത് സർവം സപ്രപഞ്ചം നിഷ്പ്രപഞ്ചാ ഗുരോഃ സ്മൃതിഃ.
തസ്മാച്ഛ്രീപാദുകാധ്യാനം സർവപാപനികൃന്തനം.
പാലനാദ് ദുരിതച്ഛേദാത് കാമമിതാർഥപ്രപൂരണാത്.
പാദുകാമന്ത്രശബ്ദാർഥം വിമൃശൻ മൂർധ്നി പൂജയേത്.
ശ്രീഗുരോഃ പാദുകാസ്തോത്രം പ്രാതരുത്ഥായ യഃ പഠേത്.
നശ്യന്തി സർവപാപാനി വഹ്നിനാ തൂലരാശിവത്.
കാശീക്ഷേത്രം നിവാസസ്തവ ചരണജലം ജാഹ്നവീ ശ്രീഗുരോ നഃ
സാക്ഷാദ്വിശ്വേശ്വരോ നസ്തവ വചനതയാ താരകബ്രഹ്മബോധേ
ത്വച്ഛ്രീപാദാങ്കിതാ ഭൂരിഹ ഭവതി ഗയാസ്ത്വത്പ്രസംഗഃ പ്രയാഗഃ
ത്വത്തോഽന്യത് തീർഥദേവഃ ക്വചിദപി ച വയം ന പ്രതീമഃ പൃഥിവ്യാം.

 

Ramaswamy Sastry and Vighnesh Ghanapaathi

Other stotras

Copyright © 2024 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |