ശങ്കരാചാര്യ കരാവലംബ സ്തോത്രം

ഓമിത്യശേഷവിബുധാഃ ശിരസാ യദാജ്ഞാം
സംബിഭ്രതേ സുമമയീമിവ നവ്യമാലാം.
ഓങ്കാരജാപരതലഭ്യപദാബ്ജ സ ത്വം
ശ്രീശങ്കരാര്യ മമ ദേഹി കരാവലംബം|
നമ്രാലിഹൃത്തിമിരചണ്ഡമയൂഖമാലിൻ
കമ്രസ്മിതാപഹൃതകുന്ദസുധാംശുദർപ.
സമ്രാട യദീയദയയാ പ്രഭവേദ്ദരിദ്രഃ
ശ്രീശങ്കരാര്യ മമ ദേഹി കരാവലംബം|
മസ്തേ ദുരക്ഷരതതിർലിഖിതാ വിധാത്രാ
ജാഗർതു സാധ്വസലവോഽപി ന മേഽസ്തി തസ്യാഃ.
ലുമ്പാമി തേ കരുണയാ കരുണാംബുധേ താം
ശ്രീശങ്കരാര്യ മമ ദേഹി കരാവലംബം|
ശമ്പാലതാസദൃശഭാസ്വരദേഹയുക്ത
സമ്പാദയാമ്യഖിലശാസ്ത്രധിയം കദാ വാ.
ശങ്കാനിവാരണപടോ നമതാം നരാണാം
ശ്രീശങ്കരാര്യ മമ ദേഹി കരാവലംബം|
കന്ദർപദർപദലനം കിതവൈരഗമ്യം
കാരുണ്യജന്മഭവനം കൃതസർവരക്ഷം.
കീനാശഭീതിഹരണം ശ്രിതവാനഹം ത്വാം
ശ്രീശങ്കരാര്യ മമ ദേഹി കരാവലംബം|
രാകാസുധാകരസമാനമുഖപ്രസർപ-
ദ്വേദാന്തവാക്യസുധയാ ഭവതാപതപ്തം.
സംസിച്യ മാം കരുണയാ ഗുരുരാജ ശീഘ്രം
ശ്രീശങ്കരാര്യ മമ ദേഹി കരാവലംബം|
യത്നം വിനാ മധുസുധാസുരദീർഘികാവ-
ധീരിണ്യ ആശു വൃണതേ സ്വയമേവ വാചഃ.
തം ത്വത്പദാബ്ജയുഗലം ബിഭൃതേ ഹൃദാ യഃ
ശ്രീശങ്കരാര്യ മമ ദേഹി കരാവലംബം|
വിക്രീതാ മധുനാ നിജാ മധുരതാ ദത്താ മുദാ ദ്രാക്ഷയാ
ക്ഷീരൈഃ പാത്രധിയാഽർപിതാ യുധി ജിതാല്ലബ്ധാ ബലാദിക്ഷുതഃ.
ന്യസ്താ ചോരഭയേന ഹന്ത സുധയാ യസ്മാദതസ്തദ്ഗിരാം
മാധുര്യസ്യ സമൃദ്ധിരദ്ഭുതതരാ നാന്യത്ര സാ വീക്ഷ്യതേ.

 

Ramaswamy Sastry and Vighnesh Ghanapaathi

Other stotras

Copyright © 2023 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |