ശങ്കരാചാര്യ കരാവലംബ സ്തോത്രം

ഓമിത്യശേഷവിബുധാഃ ശിരസാ യദാജ്ഞാം
സംബിഭ്രതേ സുമമയീമിവ നവ്യമാലാം.
ഓങ്കാരജാപരതലഭ്യപദാബ്ജ സ ത്വം
ശ്രീശങ്കരാര്യ മമ ദേഹി കരാവലംബം|
നമ്രാലിഹൃത്തിമിരചണ്ഡമയൂഖമാലിൻ
കമ്രസ്മിതാപഹൃതകുന്ദസുധാംശുദർപ.
സമ്രാട യദീയദയയാ പ്രഭവേദ്ദരിദ്രഃ
ശ്രീശങ്കരാര്യ മമ ദേഹി കരാവലംബം|
മസ്തേ ദുരക്ഷരതതിർലിഖിതാ വിധാത്രാ
ജാഗർതു സാധ്വസലവോഽപി ന മേഽസ്തി തസ്യാഃ.
ലുമ്പാമി തേ കരുണയാ കരുണാംബുധേ താം
ശ്രീശങ്കരാര്യ മമ ദേഹി കരാവലംബം|
ശമ്പാലതാസദൃശഭാസ്വരദേഹയുക്ത
സമ്പാദയാമ്യഖിലശാസ്ത്രധിയം കദാ വാ.
ശങ്കാനിവാരണപടോ നമതാം നരാണാം
ശ്രീശങ്കരാര്യ മമ ദേഹി കരാവലംബം|
കന്ദർപദർപദലനം കിതവൈരഗമ്യം
കാരുണ്യജന്മഭവനം കൃതസർവരക്ഷം.
കീനാശഭീതിഹരണം ശ്രിതവാനഹം ത്വാം
ശ്രീശങ്കരാര്യ മമ ദേഹി കരാവലംബം|
രാകാസുധാകരസമാനമുഖപ്രസർപ-
ദ്വേദാന്തവാക്യസുധയാ ഭവതാപതപ്തം.
സംസിച്യ മാം കരുണയാ ഗുരുരാജ ശീഘ്രം
ശ്രീശങ്കരാര്യ മമ ദേഹി കരാവലംബം|
യത്നം വിനാ മധുസുധാസുരദീർഘികാവ-
ധീരിണ്യ ആശു വൃണതേ സ്വയമേവ വാചഃ.
തം ത്വത്പദാബ്ജയുഗലം ബിഭൃതേ ഹൃദാ യഃ
ശ്രീശങ്കരാര്യ മമ ദേഹി കരാവലംബം|
വിക്രീതാ മധുനാ നിജാ മധുരതാ ദത്താ മുദാ ദ്രാക്ഷയാ
ക്ഷീരൈഃ പാത്രധിയാഽർപിതാ യുധി ജിതാല്ലബ്ധാ ബലാദിക്ഷുതഃ.
ന്യസ്താ ചോരഭയേന ഹന്ത സുധയാ യസ്മാദതസ്തദ്ഗിരാം
മാധുര്യസ്യ സമൃദ്ധിരദ്ഭുതതരാ നാന്യത്ര സാ വീക്ഷ്യതേ.

 

Ramaswamy Sastry and Vighnesh Ghanapaathi

59.3K

Comments Malayalam

wt373
നിങ്ങളുടെ വെബ്സൈറ്റിൽ നിന്ന് ധാരാളം അറിയാത്ത വിവരങ്ങൾ ലഭിക്കുന്നുണ്ട് . നന്ദി 🌈 -സുധീർ വർമ്മ

വളരെ സുന്ദരവും വിവരസമ്പന്നമായിരിക്കുന്നു.🙏 -മനോജ്

ee websitil ullath oru janmam kontum theerilla👍🙏🙏🙏🙏🙏 -chandrika

ഈ വെബ്സൈറ്റ് വളരെ ഉപകാരപ്രദമായതും ജ്ഞാനവർ ദ്ധകവുമാണ്.🌞 -രേഷ്മ നായർ

വേദധാരയുടെ സ്വാധീനം ജീവിതത്തിൽ മാറ്റം കൊണ്ടുവന്നു. നന്ദി. 🙏🏻 -Prateeksha

Read more comments

Other stotras

Copyright © 2024 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |