ആത്മ തത്ത്വ സംസ്മരണ സ്തോത്ര

പ്രാതഃ സ്മരാമി ഹൃദി സംസ്ഫുരദാത്മതത്ത്വം സച്ചിത്സുഖം പരമഹംസഗതിം തുരീയം. യസ്യു പ്രജാഗരസുഷുപ്തമവൈതി നിത്യം തദ്ബ്രഹ്മ നിഷ്കലമഹം ന ച ഭൂതസംഘഃ. പ്രാതർഭജാമി മനസാം


പ്രാതഃ സ്മരാമി ഹൃദി സംസ്ഫുരദാത്മതത്ത്വം
സച്ചിത്സുഖം പരമഹംസഗതിം തുരീയം.
യസ്യു പ്രജാഗരസുഷുപ്തമവൈതി നിത്യം
തദ്ബ്രഹ്മ നിഷ്കലമഹം ന ച ഭൂതസംഘഃ.
പ്രാതർഭജാമി മനസാം വചസാമഗമ്യം
വാചോ വിഭാന്തി നിഖിലാ യദനുഗ്രഹേണ.
യന്നേതി നേതി വചനൈർനിഗമാ അവോചം-
സ്തം ദേവദേവമജമച്യുതമാഹുരഗ്ര്യം.
പ്രാതർനമാനി തമസഃ പരമർകവർണം
പൂർണം സനാതനപദം പുരുഷോത്തമാഖ്യം.
യസ്മിന്നിദം ജഗദശേഷമശേഷമൂർതൗ
രജ്ജ്വാം ഭുജംഗമ ഇവ പ്രതിഭാസിതം വൈ.

 

Ramaswamy Sastry and Vighnesh Ghanapaathi

Recommended for you

അയ്യപ്പ സഹസ്രനാമാവലി

അയ്യപ്പ സഹസ്രനാമാവലി

ഗണാനാം ത്വാ ഗണപതിം ഹവാമഹേ കവിം കവീനാമുപവശ്രവസ്തമം. ജ്യേഷ്ഠരാജം ബ്രഹ്മണാം ബ്രഹ്മണസ്പത ആ നഃ ശൃണവന്നൂതിഭിഃ സീദ സാദനം. ധാതാ വിധാതാ പരമോത സന്ദൃക് പ്രജാപതിഃ പരമേഷ്ഠീ വിരാജാ. സ്തോമാശ്ഛന്ദാംസി നിവിദോ മ ആഹുരേതസ്മൈ രാഷ്ട്രമഭിസന്നമാമ. അഭ്യാവർതധ്വമുപമേത സാകമയം ശാസ്താ

Click here to know more..

നരഹരി അഷ്ടക സ്തോത്രം

നരഹരി അഷ്ടക സ്തോത്രം

യദ്ധിതം തവ ഭക്താനാമസ്മാകം നൃഹരേ ഹരേ. തദാശു കാര്യം കാര്യജ്ഞ പ്രലയാർകായുതപ്രഭ. രണത്സഠോഗ്രഭ്രുകുടീ- കടോഗ്രകുടിലേക്ഷണ. നൃപഞ്ചാസ്യജ്വലജ്- ജ്വാലോജ്ജ്വലാസ്യാരീൻ ഹരേ ഹര. ഉന്നദ്ധകർണവിന്യാസ- വികൃതാനനഭീഷണ. ഗതദൂഷണ മേ ശത്രൂൻ ഹരേ നരഹരേ ഹര.

Click here to know more..

വീടും സ്വത്തും നേടുന്നതിനുള്ള ഭൂമി ദേവി മന്ത്രം

വീടും സ്വത്തും നേടുന്നതിനുള്ള ഭൂമി ദേവി മന്ത്രം

ഓം നമോ ഭഗവത്യൈ ധരണ്യൈ ധരണിധരേ ധരേ സ്വാഹാ. ഓം നമോ ഭഗവത്യൈ ധരണ്യൈ ധരണിധരേ ധരേ സ്വാഹാ.

Click here to know more..

Other stotras

Copyright © 2023 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |