ആത്മ തത്ത്വ സംസ്മരണ സ്തോത്ര

പ്രാതഃ സ്മരാമി ഹൃദി സംസ്ഫുരദാത്മതത്ത്വം
സച്ചിത്സുഖം പരമഹംസഗതിം തുരീയം.
യസ്യു പ്രജാഗരസുഷുപ്തമവൈതി നിത്യം
തദ്ബ്രഹ്മ നിഷ്കലമഹം ന ച ഭൂതസംഘഃ.
പ്രാതർഭജാമി മനസാം വചസാമഗമ്യം
വാചോ വിഭാന്തി നിഖിലാ യദനുഗ്രഹേണ.
യന്നേതി നേതി വചനൈർനിഗമാ അവോചം-
സ്തം ദേവദേവമജമച്യുതമാഹുരഗ്ര്യം.
പ്രാതർനമാനി തമസഃ പരമർകവർണം
പൂർണം സനാതനപദം പുരുഷോത്തമാഖ്യം.
യസ്മിന്നിദം ജഗദശേഷമശേഷമൂർതൗ
രജ്ജ്വാം ഭുജംഗമ ഇവ പ്രതിഭാസിതം വൈ.

 

Ramaswamy Sastry and Vighnesh Ghanapaathi

60.7K

Comments

mGiht

Other stotras

Copyright © 2024 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |