ദക്ഷിണാമൂർതി ദ്വാദശ നാമ സ്തോത്രം

അഥ ദക്ഷിണാമൂർതിദ്വാദശനാമസ്തോത്രം -
പ്രഥമം ദക്ഷിണാമൂർതിർദ്വിതീയം മുനിസേവിതഃ|
ബ്രഹ്മരൂപീ തൃതീയം ച ചതുർഥം തു ഗുരൂത്തമഃ|
പഞ്ചമം വടമൂലസ്ഥഃ ഷഷ്ഠം വേദപ്രിയസ്തഥാ|
സപ്തമം തു മഹായോഗീ ഹ്യഷ്ടമം ത്രിജഗദ്ഗുരുഃ|
നവമം ച വിശുദ്ധാത്മാ ദശമം കാമിതാർഥദഃ|
ഏകാദശം മഹാതേജാ ദ്വാദശം മോക്ഷദായകഃ|
ദ്വാദശൈതാനി നാമാനി സർവലോകഗുരോഃ കലൗ|
യഃ പഠേന്നിത്യമാപ്നോതി നരോ വിദ്യാമനുത്തമാം|

 

Ramaswamy Sastry and Vighnesh Ghanapaathi

Other stotras

Copyright © 2024 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |