దుర్గా పంచక స్తోత్రం

కర్పూరేణ వరేణ పావకశిఖా శాఖాయతే తేజసా
వాసస్తేన సుకంపతే ప్రతిపలం ఘ్రాణం ముహుర్మోదతే.
నేత్రాహ్లాదకరం సుపాత్రలసితం సర్వాంగశోభాకరం
దుర్గే ప్రీతమనా భవ తవ కృతే కుర్వే సునీరాజనం.
ఆదౌ దేవి దదే చతుస్తవ పదే త్వం జ్యోతిషా భాససే
దృష్ట్వైతన్మమ మానసే బహువిధా స్వాశా జరీజృంభతే.
ప్రారబ్ధాని కృతాని యాని నితరాం పాపాని మే నాశయ
దుర్గే ప్రీతమనా భవ తవ కృతే కుర్వే సునీరాజనం.
నాభౌ ద్విః ప్రదదే నగేశతనయే త్వద్భా బహు భ్రాజతే
తేన ప్రీతమనా నమామి సుతరాం యాచేపి మే కామనాం.
శాంతిర్భూతితతిర్విభాతు సదనే నిఃశేషసౌఖ్యం సదా
దుర్గే ప్రీతమనా భవ తవ కృతే కుర్వే సునీరాజనం.
ఆస్యే తేఽపి సకృద్ దదే ద్యుతిధరే చంద్రాననం దీప్యతే
దృష్ట్వా మే హృదయే విరాజతి మహాభక్తిర్దయాసాగరే.
నత్వా త్వచ్చరణౌ రణాంగనమనఃశక్తిం సుఖం కామయే
దుర్గే ప్రీతమనా భవ తవ కృతే కుర్వే సునీరాజనం.
మాతో మంగలసాధికే శుభతనౌ తే సప్తకృత్వో దదే
తస్మాత్ తేన ముహుర్జగద్ధితకరం సంజాయతే సన్మహః.
తద్భాసా విపదః ప్రయాంతు దురితం దుఃఖాని సర్వాణి మే
దుర్గే ప్రీతమనా భవ తవ కృతే కుర్వే సునీరాజనం.

 

Ramaswamy Sastry and Vighnesh Ghanapaathi

Other stotras

Copyright © 2023 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |