ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯ ಭುಜಂಗ ಸ್ತೋತ್ರ

ಕೃಪಾಸಾಗರಾಯಾಶುಕಾವ್ಯಪ್ರದಾಯ ಪ್ರಣಮ್ರಾಖಿಲಾಭೀಷ್ಟಸಂದಾಯಕಾಯ.
ಯತೀಂದ್ರೈರುಪಾಸ್ಯಾಂಘ್ರಿಪಾಥೋರುಹಾಯ ಪ್ರಬೋಧಪ್ರದಾತ್ರೇ ನಮಃ ಶಂಕರಾಯ.
ಚಿದಾನಂದರೂಪಾಯ ಚಿನ್ಮುದ್ರಿಕೋದ್ಯತ್ಕರಾಯೇಶಪರ್ಯಾಯರೂಪಾಯ ತುಭ್ಯಂ.
ಮುದಾ ಗೀಯಮಾನಾಯ ವೇದೋತ್ತಮಾಂಗೈಃ ಶ್ರಿತಾನಂದದಾತ್ರೇ ನಮಃ ಶಂಕರಾಯ.
ಜಟಾಜೂಟಮಧ್ಯೇ ಪುರಾ ಯಾ ಸುರಾಣಾಂ ಧುನೀ ಸಾದ್ಯ ಕರ್ಮಂದಿರೂಪಸ್ಯ ಶಂಭೋಃ.
ಗಲೇ ಮಲ್ಲಿಕಾಮಾಲಿಕಾವ್ಯಾಜತಸ್ತೇ ವಿಭಾತೀತಿ ಮನ್ಯೇ ಗುರೋ ಕಿಂ ತಥೈವ.
ನಖೇಂದುಪ್ರಭಾಧೂತನಮ್ರಾಲಿಹಾರ್ದಾಂಧಕಾರ- ವ್ರಜಾಯಾಬ್ಜಮಂದಸ್ಮಿತಾಯ.
ಮಹಾಮೋಹಪಾಥೋನಿಧೇರ್ಬಾಡಬಾಯ ಪ್ರಶಾಂತಾಯ ಕುರ್ಮೋ ನಮಃ ಶಂಕರಾಯ.
ಪ್ರಣಮ್ರಾಂತರಂಗಾಬ್ಜಬೋಧಪ್ರದಾತ್ರೇ ದಿವಾರಾತ್ರಮವ್ಯಾಹತೋಸ್ರಾಯ ಕಾಮಂ.
ಕ್ಷಪೇಶಾಯ ಚಿತ್ರಾಯ ಲಕ್ಷ್ಮಕ್ಷಯಾಭ್ಯಾಂ ವಿಹೀನಾಯ ಕುರ್ಮೋ ನಮಃ ಶಂಕರಾಯ.
ಪ್ರಣಮ್ರಾಸ್ಯಪಾಥೋಜಮೋದಪ್ರದಾತ್ರೇ ಸದಾಂತಸ್ತಮಸ್ತೋಮಸಂಹಾರಕರ್ತ್ರೇ.
ರಜನ್ಯಾಮಪೀದ್ಧಪ್ರಕಾಶಾಯ ಕುರ್ಮೋ ಹ್ಯಪೂರ್ವಾಯ ಪೂಷ್ಣೇ ನಮಃ ಶಂಕರಾಯ.
ನತಾನಾಂ ಹೃದಬ್ಜಾನಿ ಫುಲ್ಲಾನಿ ಶೀಘ್ರಂ ಕರೋಮ್ಯಾಶು ಯೋಗಪ್ರದಾನೇನ ನೂನಂ.
ಪ್ರಬೋಧಾಯ ಚೇತ್ಥಂ ಸರೋಜಾನಿ ಧತ್ಸೇ ಪ್ರಫುಲ್ಲಾನಿ ಕಿಂ ಭೋ ಗುರೋ ಬ್ರೂಹಿ ಮಹ್ಯಂ.
ಪ್ರಭಾಧೂತಚಂದ್ರಾಯುತಾಯಾಖಿಲೇಷ್ಟಪ್ರದಾಯಾನತಾನಾಂ ಸಮೂಹಾಯ ಶೀಘ್ರಂ.
ಪ್ರತೀಪಾಯ ನಮ್ರೌಘದುಃಖಾಘಪಂಕ್ತೇರ್ಮುದಾ ಸರ್ವದಾ ಸ್ಯಾನ್ನಮಃ ಶಂಕರಾಯ.
ವಿನಿಷ್ಕಾಸಿತಾನೀಶ ತತ್ತ್ವಾವಬೋಧಾನ್ನತಾನಾಂ ಮನೋಭ್ಯೋ ಹ್ಯನನ್ಯಾಶ್ರಯಾಣಿ.
ರಜಾಂಸಿ ಪ್ರಪನ್ನಾನಿ ಪಾದಾಂಬುಜಾತಂ ಗುರೋ ರಕ್ತವಸ್ತ್ರಾಪದೇಶಾದ್ಬಿಭರ್ಷಿ.
ಮತೇರ್ವೇದಶೀರ್ಷಾಧ್ವಸಂಪ್ರಾಪಕಾಯಾನತಾನಾಂ ಜನಾನಾಂ ಕೃಪಾರ್ದ್ರೈಃ ಕಟಾಕ್ಷೈಃ.
ತತೇಃ ಪಾಪಬೃಂದಸ್ಯ ಶೀಘ್ರಂ ನಿಹಂತ್ರೇ ಸ್ಮಿತಾಸ್ಯಾಯ ಕುರ್ಮೋ ನಮಃ ಶಂಕರಾಯ.
ಸುಪರ್ವೋಕ್ತಿಗಂಧೇನ ಹೀನಾಯ ತೂರ್ಣಂ ಪುರಾ ತೋಟಕಾಯಾಖಿಲಜ್ಞಾನದಾತ್ರೇ.
ಪ್ರವಾಲೀಯಗರ್ವಾಪಹಾರಸ್ಯ ಕರ್ತ್ರೇ ಪದಾಬ್ಜಮ್ರದಿಮ್ನಾ ನಮಃ ಶಂಕರಾಯ.
ಭವಾಂಭೋಧಿಮಗ್ನಾಂಜನಾಂದುಃಖ- ಯುಕ್ತಾಂಜವಾದುದ್ದಿಧೀರ್ಷುರ್ಭವಾ- ನಿತ್ಯಹೋಽಹಂ.
ವಿದಿತ್ವಾ ಹಿ ತೇ ಕೀರ್ತಿಮನ್ಯಾದೃಶಾಂ ಭೋ ಸುಖಂ ನಿರ್ವಿಶಂಕಃ ಸ್ವಪಿಮ್ಯಸ್ತಯತ್ನಃ.

 

Ramaswamy Sastry and Vighnesh Ghanapaathi

Other stotras

Copyright © 2024 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |