சங்கராசார்ய புஜங்க ஸ்தோத்திரம்

க்ருபாஸாகராயாஶுகாவ்யப்ரதாய ப்ரணம்ராகிலாபீஷ்டஸந்தாயகாய.
யதீந்த்ரைருபாஸ்யாங்க்ரிபாதோருஹாய ப்ரபோதப்ரதாத்ரே நம꞉ ஶங்கராய.
சிதானந்தரூபாய சின்முத்ரிகோத்யத்கராயேஶபர்யாயரூபாய துப்யம்.
முதா கீயமானாய வேதோத்தமாங்கை꞉ ஶ்ரிதானந்ததாத்ரே நம꞉ ஶங்கராய.
ஜடாஜூடமத்யே புரா யா ஸுராணாம் துனீ ஸாத்ய கர்மந்திரூபஸ்ய ஶம்போ꞉.
கலே மல்லிகாமாலிகாவ்யாஜதஸ்தே விபாதீதி மன்யே குரோ கிம் ததைவ.
நகேந்துப்ரபாதூதனம்ராலிஹார்தாந்தகார- வ்ரஜாயாப்ஜமந்தஸ்மிதாய.
மஹாமோஹபாதோநிதேர்பாடபாய ப்ரஶாந்தாய குர்மோ நம꞉ ஶங்கராய.
ப்ரணம்ராந்தரங்காப்ஜபோதப்ரதாத்ரே திவாராத்ரமவ்யாஹதோஸ்ராய காமம்.
க்ஷபேஶாய சித்ராய லக்ஷ்மக்ஷயாப்யாம் விஹீனாய குர்மோ நம꞉ ஶங்கராய.
ப்ரணம்ராஸ்யபாதோஜமோதப்ரதாத்ரே ஸதாந்தஸ்தமஸ்தோமஸம்ஹாரகர்த்ரே.
ரஜன்யாமபீத்தப்ரகாஶாய குர்மோ ஹ்யபூர்வாய பூஷ்ணே நம꞉ ஶங்கராய.
நதானாம் ஹ்ருதப்ஜானி புல்லானி ஶீக்ரம் கரோம்யாஶு யோகப்ரதானேன நூனம்.
ப்ரபோதாய சேத்தம் ஸரோஜானி தத்ஸே ப்ரபுல்லானி கிம் போ குரோ ப்ரூஹி மஹ்யம்.
ப்ரபாதூதசந்த்ராயுதாயாகிலேஷ்டப்ரதாயானதானாம் ஸமூஹாய ஶீக்ரம்.
ப்ரதீபாய நம்ரௌகது꞉காகபங்க்தேர்முதா ஸர்வதா ஸ்யாந்நம꞉ ஶங்கராய.
விநிஷ்காஸிதானீஶ தத்த்வாவபோதான்னதானாம் மனோப்யோ ஹ்யனன்யாஶ்ரயாணி.
ரஜாம்ஸி ப்ரபன்னானி பாதாம்புஜாதம் குரோ ரக்தவஸ்த்ராபதேஶாத்பிபர்ஷி.
மதேர்வேதஶீர்ஷாத்வஸம்ப்ராபகாயானதானாம் ஜனானாம் க்ருபார்த்ரை꞉ கடாக்ஷை꞉.
ததே꞉ பாபப்ருந்தஸ்ய ஶீக்ரம் நிஹந்த்ரே ஸ்மிதாஸ்யாய குர்மோ நம꞉ ஶங்கராய.
ஸுபர்வோக்திகந்தேன ஹீனாய தூர்ணம் புரா தோடகாயாகிலஜ்ஞானதாத்ரே.
ப்ரவாலீயகர்வாபஹாரஸ்ய கர்த்ரே பதாப்ஜம்ரதிம்னா நம꞉ ஶங்கராய.
பவாம்போதிமக்னாஞ்ஜனாந்து꞉க- யுக்தாஞ்ஜவாதுத்திதீர்ஷுர்பவா- நித்யஹோ(அ)ஹம்.
விதித்வா ஹி தே கீர்திமன்யாத்ருஶாம் போ ஸுகம் நிர்விஶங்க꞉ ஸ்வபிம்யஸ்தயத்ன꞉.

 

Ramaswamy Sastry and Vighnesh Ghanapaathi

Other stotras

Copyright © 2024 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |