ಶಂಕರ ಗುರು ಸ್ತೋತ್ರ

ವೇದಧರ್ಮಪರಪ್ರತಿಷ್ಠಿತಿಕಾರಣಂ ಯತಿಪುಂಗವಂ
ಕೇರಲೇಭ್ಯ ಉಪಸ್ಥಿತಂ ಭರತೈಕಖಂಡಸಮುದ್ಧರಂ.
ಆಹಿಮಾದ್ರಿಪರಾಪರೋ- ಕ್ಷಿತವೇದತತ್ತ್ವವಿಬೋಧಕಂ
ಸಂಶ್ರಯೇ ಗುರುಶಂಕರಂ ಭುವಿ ಶಂಕರಂ ಮಮ ಶಂಕರಂ.
ಶ್ರೌತಯಜ್ಞಸುಲಗ್ನಮಾ- ನಸಯಜ್ವನಾಂ ಮಹಿತಾತ್ಮನಾಂ
ಚೀರ್ಣಕರ್ಮಫಲಾಧಿಸಂ- ಧಿನಿರಾಸನೇಶಸಮರ್ಪಣಂ.
ನಿಸ್ತುಲಂ ಪರಮಾರ್ಥದಂ ಭವತೀತಿ ಬೋಧನದಾಯಕಂ
ಸಂಶ್ರಯೇ ಗುರುಶಂಕರಂ ಭುವಿ ಶಂಕರಂ ಮಮ ಶಂಕರಂ.
ಷಣ್ಮತಂ ಬಹುದೈವತಂ ಭವಿತೇತಿ ಭೇದಧಿಯಾ ಜನಾಃ
ಕ್ಲೇಶಮಾಪ್ಯ ನಿರಂತರಂ ಕಲಹಾಯಮಾನವಿಧಿಕ್ರಮಂ.
ಮಾದ್ರಿಯಧ್ವಮಿಹಾಸ್ತಿ ದೈವತಮೇಕಮಿತ್ಯನುಬೋಧದಂ
ಸಂಶ್ರಯೇ ಗುರುಶಂಕರಂ ಭುವಿ ಶಂಕರಂ ಮಮ ಶಂಕರಂ.
ಆದಿಮಂ ಪದಮಸ್ತು ದೇವಸಿಷೇವಿಷಾ ಪರಿಕೀರ್ತನಾ-
ಽನಂತನಾಮಸುವಿಸ್ತರೇಣ ಬಹುಸ್ತವಪ್ರವಿಧಾಯಕಂ.
ತನ್ಮನೋಜ್ಞಪದೇಷು ತತ್ತ್ವಸುದಾಯಕಂ ಕರುಣಾಂಬುಧಿಂ
ಸಂಶ್ರಯೇ ಗುರುಶಂಕರಂ ಭುವಿ ಶಂಕರಂ ಮಮ ಶಂಕರಂ.
ಬಾದರಾಯಣಮೌನಿಸಂ- ತತಸೂತ್ರಭಾಷ್ಯಮಹಾಕೃತಿಂ
ಬ್ರಹ್ಮ ನಿರ್ದ್ವಯಮನ್ಯದಸ್ತಿ ಮೃಷೇತಿ ಸುಸ್ಥಿತಿಬೋಧದಂ.
ಸ್ವೀಯತರ್ಕಬಲೇನ ನಿರ್ಜಿತಸರ್ವವಾದಿಮಹಾಪಟುಂ
ಸಂಶ್ರಯೇ ಗುರುಶಂಕರಂ ಭುವಿ ಶಂಕರಂ ಮಮ ಶಂಕರಂ.
ಆಶ್ರಯಂ ಪರಮಂ ಗುರೋರಥ ಲಪ್ಸ್ಯತೇ ಸ್ತವನಾದಿತಃ
ಶಂಕರಸ್ಯ ಗುರೋರ್ವಚಃಸು ನಿಬೋಧಮರ್ಹತಿ ಭಕ್ತಿಮಾನ್.
ಪ್ರಜ್ಞಯೋತ್ತಮಭಾವುಕಂ ತು ಲಭೇಯ ಯತ್ಕೃಪಯಾ ಹಿ ತಂ
ಸಂಶ್ರಯೇ ಗುರುಶಂಕರಂ ಭುವಿ ಶಂಕರಂ ಮಮ ಶಂಕರಂ.

 

Ramaswamy Sastry and Vighnesh Ghanapaathi

23.6K

Comments

rppfk

Other stotras

Copyright © 2024 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |