ಬ್ರಹ್ಮವಿದ್ಯಾ ಪಂಚಕಂ

ನಿತ್ಯಾನಿತ್ಯವಿವೇಕತೋ ಹಿ ನಿತರಾಂ ನಿರ್ವೇದಮಾಪದ್ಯ ಸದ್-
ವಿದ್ವಾನತ್ರ ಶಮಾದಿಷಟ್ಕಲಸಿತಃ ಸ್ಯಾನ್ಮುಕ್ತಿಕಾಮೋ ಭುವಿ.
ಪಶ್ಚಾದ್ಬ್ರಹ್ಮವಿದುತ್ತಮಂ ಪ್ರಣತಿಸೇವಾದ್ಯೈಃ ಪ್ರಸನ್ನಂ ಗುರುಂ
ಪೃಚ್ಛೇತ್ ಕೋಽಹಮಿದಂ ಕುತೋ ಜಗದಿತಿ ಸ್ವಾಮಿನ್! ವದ ತ್ವಂ ಪ್ರಭೋ.
ತ್ವಂ ಹಿ ಬ್ರಹ್ಮ ನ ಚೇಂದ್ರಿಯಾಣಿ ನ ಮನೋ ಬುದ್ಧಿರ್ನ ಚಿತ್ತಂ ವಪುಃ
ಪ್ರಾಣಾಹಂಕೃತಯೋಽನ್ಯದ- ಪ್ಯಸದವಿದ್ಯಾಕಲ್ಪಿತಂ ಸ್ವಾತ್ಮನಿ.
ಸರ್ವಂ ದೃಶ್ಯತಯಾ ಜಡಂ ಜಗದಿದಂ ತ್ವತ್ತಃ ಪರಂ ನಾನ್ಯತೋ
ಜಾತಂ ನ ಸ್ವತ ಏವ ಭಾತಿ ಮೃಗತೃಷ್ಣಾಭಂ ದರೀದೃಶ್ಯತಾಂ.
ವ್ಯಪ್ತಂ ಯೇನ ಚರಾಚರಂ ಘಟಶರಾವಾದೀವ ಮೃತ್ಸತ್ತಯಾ
ಯಸ್ಯಾಂತಃಸ್ಫುರಿತಂ ಯದಾತ್ಮಕಮಿದಂ ಜಾತಂ ಯತೋ ವರ್ತತೇ.
ಯಸ್ಮಿನ್ ಯತ್ ಪ್ರಲಯೇಽಪಿ ಸದ್ಘನಮಜಂ ಸರ್ವಂ ಯದನ್ವೇತಿ ತತ್
ಸತ್ಯಂ ವಿಧ್ಯಮೃತಾಯ ನಿರ್ಮಲಧಿಯೋ ಯಸ್ಮೈ ನಮಸ್ಕುರ್ವತೇ.
ಸೃಷ್ಟ್ವೇದಂ ಪ್ರಕೃತೇರನುಪ್ರವಿಶತೀ ಯೇಯಂ ಯಯಾ ಧಾರ್ಯತೇ
ಪ್ರಾಣೀತಿ ಪ್ರವಿವಿಕ್ತಭುಗ್ಬಹಿರಹಂ ಪ್ರಾಜ್ಞಃ ಸುಷುಪ್ತೌ ಯತಃ.
ಯಸ್ಯಾಮಾತ್ಮಕಲಾ ಸ್ಫುರತ್ಯಹಮಿತಿ ಪ್ರತ್ಯಂತರಂಗಂ ಜನೈ-
ರ್ಯಸ್ಯೈ ಸ್ವಸ್ತಿ ಸಮರ್ಥ್ಯತೇ ಪ್ರತಿಪದಾ ಪೂರ್ಣಾ ಶೃಣು ತ್ವಂ ಹಿ ಸಾ.
ಪ್ರಜ್ಞಾನಂ ತ್ವಹಮಸ್ಮಿ ತತ್ತ್ವಮಸಿ ತದ್ ಬ್ರಹ್ಮಾಯಮಾತ್ಮೇತಿ ಸಂ-
ಗಾಯನ್ ವಿಪ್ರಚರ ಪ್ರಶಾಂತಮನಸಾ ತ್ವಂ ಬ್ರಹ್ಮಬೋಧೋದಯಾತ್.
ಪ್ರಾರಬ್ಧಂ ಕ್ವನು ಸಂಚಿತಂ ತವ ಕಿಮಾಗಾಮಿ ಕ್ವ ಕರ್ಮಾಪ್ಯಸತ್
ತ್ವಯ್ಯಧ್ಯಸ್ತಮತೋಽಖಿಲಂ ತ್ವಮಸಿ ಸಚ್ಚಿನ್ಮಾತ್ರಮೇಕಂ ವಿಭುಃ.

 

Ramaswamy Sastry and Vighnesh Ghanapaathi

82.5K

Comments Kannada

j2G8y
ಜ್ಞಾನಕ್ಕಾಗಿ ಸೊನ್ನಿನ ಮುಟ್ಟು -ಮಹೇಂದ್ರ ಶೆಟ್ಟಿ

ವೇದಧಾರದ ಪರಿಣಾಮ ಪರಿವರ್ತನೆ ತಂದಿದೆ. ನನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಪಾಸಿಟಿವಿಟಿಗೆ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. -Annapoorna

ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದ ಧಾರ್ಮಿಕ ಸಂಪನ್ಮೂಲ 🌟 -ದೀಪಾ ನಾಯಕ್

ಜ್ಞಾನಸಂಪತ್ತಿನ ವರ 😊 -ಆರತಿ ಶೆಟ್ಟಿ

🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏 -Vinod Kulkarni

Read more comments

Other stotras

Copyright © 2024 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |