ವಸುಧೈವ ಕುಟುಂಬಕಂ ಗೀತೆ

ಯೇಷಾಮತಿಶರ್ಮದಾ ಸರ್ವಾನ್ ಪ್ರತಿ ಸರ್ವದಾ ಗರ್ವಾದ್ಯತಿದೂರಗಾ ಭಾಂತೀ ಹೃದಯೇ ದಯಾ .
ತೇಷಾಮಮಲಾತ್ಮನಾಂ ಯಾತಾ ವಸುಧಾಂಬತಾಂ ಪಿತೃತಾಂ ಗತಮಂಬರಂ ಜಗದೇವ ಕುಟುಂಬಕಂ ..
ಜಾತ್ಯಾದಿಷು ಡಂಬರಂ ಹಿತ್ವಾ ವಿಶ್ವಂಭರಂ ಪಶ್ಯನ್ ಸಮವೀಕ್ಷಣಃ ಸಂಚರ ಸುವಿಚಕ್ಷಣ .
ಚಿಂತಯ ಹೃದಿ ಶಂಕರಂ ಸಂತತಮಭಯಂಕರಂ ಗತಭೇದವಿಡಂಬಕಂ ವಸುಧೈವ ಕುಟುಂಬಕಂ ..
ಜಹತಾಮಸಮಾನತಾಂ ಜಗತಾಂ ವಹತಾಂ ಮುದಾಂ ಹೃದಯೇ ಸಕಲಾತ್ಮತಾಂ ಸ್ಮರತಾಂ ಚರತಾಂ ಸತಾಂ .
ಸತತಂ ಶುಭಕಾರಿಣಾಂ ಭಯಶೋಕನಿವಾರಿಣಾಂ ಸಕಲೇಷ್ವನುಕಂಪಯಾ ಜಗದೇತಿ ಕುಟುಂಬತಾಂ ..

 

Vasudhaiva Kutumbakam

 

Ramaswamy Sastry and Vighnesh Ghanapaathi

50.9K

Comments

4sjdq

Other stotras

Copyright © 2024 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |