వసుధైవ కుటుంబకం గీతము

యేషామతిశర్మదా సర్వాన్ ప్రతి సర్వదా గర్వాద్యతిదూరగా భాంతీ హృదయే దయా .
తేషామమలాత్మనాం యాతా వసుధాంబతాం పితృతాం గతమంబరం జగదేవ కుటుంబకం ..
జాత్యాదిషు డంబరం హిత్వా విశ్వంభరం పశ్యన్ సమవీక్షణః సంచర సువిచక్షణ .
చింతయ హృది శంకరం సంతతమభయంకరం గతభేదవిడంబకం వసుధైవ కుటుంబకం ..
జహతామసమానతాం జగతాం వహతాం ముదాం హృదయే సకలాత్మతాం స్మరతాం చరతాం సతాం .
సతతం శుభకారిణాం భయశోకనివారిణాం సకలేష్వనుకంపయా జగదేతి కుటుంబతాం ..

 

Vasudhaiva Kutumbakam

 

Ramaswamy Sastry and Vighnesh Ghanapaathi

Other stotras

Copyright © 2023 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |