శంకరాచార్య ద్వాదశ నామ స్తోత్రం

సద్గురుః శంకరాచార్యః సర్వతత్త్వప్రచారకః|
వేదాంతవిత్ సువేదజ్ఞః చతుర్దిగ్విజయీ తథా|
ఆర్యాంబాతనుజో ధర్మధ్వజో దండధరస్తథా|
యతిరాజో మహాచార్య్యో మఠాదీనాం ప్రవర్తకః|
ద్వాదశైతాని నామాని శంకరస్య మహాత్మనః|
యో నిత్యం పఠతి ప్రీత్యా మహజ్జ్ఞానం జనో భువి|
అంతే మోక్షమవాప్నోతి సాధూనాం సంగతిం సదా|

 

Ramaswamy Sastry and Vighnesh Ghanapaathi

Other stotras

Copyright © 2024 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |