ನಮೋ ನಮೋ ಭಾರತಾಂಬೇ

ನಮೋ ನಮೋ ಭಾರತಾಂಬೇ ಸಾರಸ್ವತಶರೀರಿಣಿ . ನಮೋಽಸ್ತು ಜಗತಾಂ ವಂದ್ಯೇ ಬ್ರಹ್ಮವಿದ್ಯಾಪ್ರಕಾಶಿನಿ . ನಮೋ ನಮೋ ಭಾರತಾಂಬೇ ಹಿಮಾಲಯಕಿರೀಟಿನಿ . ಗಂಗಾದ್ಯಾಃ ಸರಿತಃ ಸರ್ವಾಃ ಸ್ತನ್ಯಂ ತೇ ವಿಶ್ವಪಾವನಿ . ನಮೋ ನಮೋ ಭಾರತಾಂಬೇ ಬದರೀಶಂಡಮಂಡಿತೇ . ತೀರ್ಥೀಕುರ್ವಂತಿ ಲೋಕಾಂಸ್ತೇ ತೀರ್ಥಭೂತಾ ಮುನೀಶ್ವರಾಃ . ನಮೋ ನಮೋ ಭಾರತಾಂಬೇ ವಿಂಧ್ಯತುಂಗಸ್ತನಾಯಿತೇ . ಸಮುದ್ರವಸನೇ ದೇವಿ ಸಹ್ಯಮಾಲಾವಿರಾಜಿತೇ . ನಮೋ ನಮೋ ಭಾರತಾಂಬೇ ಮುಕ್ತಿಕೇದಾರರೂಪಿಣಿ . ಜ್ಞಾನಬೀಜಾಕರೇ ಪೂರ್ಣೇ ಋಷೀಂದ್ರತತಿಸೇವಿತೇ . ನಮೋ ನಮೋ ಭಾರತಾಂಬೇ ಸರ್ವವಿದ್ಯಾವಿಲಾಸಿನಿ . ಗೌಡಮೈಥಿಲಕಾಂಪಿಲ್ಯದ್ರವಿಡಾದಿಶರೀರಿಣಿ . ನಮೋ ನಮೋ ಭಾರತಾಂಬೇ ಸರ್ವತೀರ್ಥಸ್ವರೂಪಿಣಿ . ಕಾಶ್ಯಾ ಹಿ ಕಾಶಸೇ ಮಾತಸ್ತ್ವಂ ಹಿ ಸರ್ವಪ್ರಕಾಶಿಕಾ . ನಮೋ ನಮೋ ಭಾರತಾಂಬೇ ಗುರುಸ್ತ್ವಂ ಜಗತಾಂ ಪರಾ . ವೇದವೇದಾಂತಗಂಭೀರೇ ನಿರ್ವಾಣಸುಖದಾಯಿನಿ . ಯತಿಲೋಕಪದನ್ಯಾಸಪವಿತ್ರೀಕೃತಪಾಂಸವೇ . ನಮೋಽಸ್ತು ಜಗತಾಂ ಧಾತ್ರಿ ಮೋಕ್ಷಮಾರ್ಗೈಕಸೇತವೇ .

 

Namo Namo Bharatambe

 

Ramaswamy Sastry and Vighnesh Ghanapaathi

75.3K

Comments

mhh6p

Other stotras

Copyright © 2024 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |