ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯ ಕರಾವಲಂಬ ಸ್ತೋತ್ರ

ಓಮಿತ್ಯಶೇಷವಿಬುಧಾಃ ಶಿರಸಾ ಯದಾಜ್ಞಾಂ
ಸಂಬಿಭ್ರತೇ ಸುಮಮಯೀಮಿವ ನವ್ಯಮಾಲಾಂ.
ಓಂಕಾರಜಾಪರತಲಭ್ಯಪದಾಬ್ಜ ಸ ತ್ವಂ
ಶ್ರೀಶಂಕರಾರ್ಯ ಮಮ ದೇಹಿ ಕರಾವಲಂಬಂ|
ನಮ್ರಾಲಿಹೃತ್ತಿಮಿರಚಂಡಮಯೂಖಮಾಲಿನ್
ಕಮ್ರಸ್ಮಿತಾಪಹೃತಕುಂದಸುಧಾಂಶುದರ್ಪ.
ಸಮ್ರಾಟ ಯದೀಯದಯಯಾ ಪ್ರಭವೇದ್ದರಿದ್ರಃ
ಶ್ರೀಶಂಕರಾರ್ಯ ಮಮ ದೇಹಿ ಕರಾವಲಂಬಂ|
ಮಸ್ತೇ ದುರಕ್ಷರತತಿರ್ಲಿಖಿತಾ ವಿಧಾತ್ರಾ
ಜಾಗರ್ತು ಸಾಧ್ವಸಲವೋಽಪಿ ನ ಮೇಽಸ್ತಿ ತಸ್ಯಾಃ.
ಲುಂಪಾಮಿ ತೇ ಕರುಣಯಾ ಕರುಣಾಂಬುಧೇ ತಾಂ
ಶ್ರೀಶಂಕರಾರ್ಯ ಮಮ ದೇಹಿ ಕರಾವಲಂಬಂ|
ಶಂಪಾಲತಾಸದೃಶಭಾಸ್ವರದೇಹಯುಕ್ತ
ಸಂಪಾದಯಾಮ್ಯಖಿಲಶಾಸ್ತ್ರಧಿಯಂ ಕದಾ ವಾ.
ಶಂಕಾನಿವಾರಣಪಟೋ ನಮತಾಂ ನರಾಣಾಂ
ಶ್ರೀಶಂಕರಾರ್ಯ ಮಮ ದೇಹಿ ಕರಾವಲಂಬಂ|
ಕಂದರ್ಪದರ್ಪದಲನಂ ಕಿತವೈರಗಮ್ಯಂ
ಕಾರುಣ್ಯಜನ್ಮಭವನಂ ಕೃತಸರ್ವರಕ್ಷಂ.
ಕೀನಾಶಭೀತಿಹರಣಂ ಶ್ರಿತವಾನಹಂ ತ್ವಾಂ
ಶ್ರೀಶಂಕರಾರ್ಯ ಮಮ ದೇಹಿ ಕರಾವಲಂಬಂ|
ರಾಕಾಸುಧಾಕರಸಮಾನಮುಖಪ್ರಸರ್ಪ-
ದ್ವೇದಾಂತವಾಕ್ಯಸುಧಯಾ ಭವತಾಪತಪ್ತಂ.
ಸಂಸಿಚ್ಯ ಮಾಂ ಕರುಣಯಾ ಗುರುರಾಜ ಶೀಘ್ರಂ
ಶ್ರೀಶಂಕರಾರ್ಯ ಮಮ ದೇಹಿ ಕರಾವಲಂಬಂ|
ಯತ್ನಂ ವಿನಾ ಮಧುಸುಧಾಸುರದೀರ್ಘಿಕಾವ-
ಧೀರಿಣ್ಯ ಆಶು ವೃಣತೇ ಸ್ವಯಮೇವ ವಾಚಃ.
ತಂ ತ್ವತ್ಪದಾಬ್ಜಯುಗಲಂ ಬಿಭೃತೇ ಹೃದಾ ಯಃ
ಶ್ರೀಶಂಕರಾರ್ಯ ಮಮ ದೇಹಿ ಕರಾವಲಂಬಂ|
ವಿಕ್ರೀತಾ ಮಧುನಾ ನಿಜಾ ಮಧುರತಾ ದತ್ತಾ ಮುದಾ ದ್ರಾಕ್ಷಯಾ
ಕ್ಷೀರೈಃ ಪಾತ್ರಧಿಯಾಽರ್ಪಿತಾ ಯುಧಿ ಜಿತಾಲ್ಲಬ್ಧಾ ಬಲಾದಿಕ್ಷುತಃ.
ನ್ಯಸ್ತಾ ಚೋರಭಯೇನ ಹಂತ ಸುಧಯಾ ಯಸ್ಮಾದತಸ್ತದ್ಗಿರಾಂ
ಮಾಧುರ್ಯಸ್ಯ ಸಮೃದ್ಧಿರದ್ಭುತತರಾ ನಾನ್ಯತ್ರ ಸಾ ವೀಕ್ಷ್ಯತೇ.

 

Ramaswamy Sastry and Vighnesh Ghanapaathi

30.3K

Comments Kannada

cecu6
ಸನಾತನ ಧರ್ಮದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿಯ ಖಜಾನೆ -ಲಕ್ಷ್ಮಿ

ಸನಾತನ ಧರ್ಮದ ಬಗ್ಗೆ ಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಖಜಾನೆ -ಅಶೋಕ್

ವೇದಗಳು ಮತ್ತು ಪುರಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತರು ಇದಕ್ಕಾಗಿ ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆಯ ವೆಬ್‌ಸೈಟ್ -ಜಯಕುಮಾರ್ ನಾಯಕ್

ವೇದಧಾರದಿಂದ ದೊರೆತ ಪಾಸಿಟಿವಿಟಿ ಮತ್ತು ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. 🙏🏻 -Suryanarayana T

ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮಾಹಿತಿ -ಮಂಜುಳಾ ಪಾಟೀಲ

Read more comments

Other stotras

Copyright © 2024 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |