ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯ ಕರಾವಲಂಬ ಸ್ತೋತ್ರ

ಓಮಿತ್ಯಶೇಷವಿಬುಧಾಃ ಶಿರಸಾ ಯದಾಜ್ಞಾಂ
ಸಂಬಿಭ್ರತೇ ಸುಮಮಯೀಮಿವ ನವ್ಯಮಾಲಾಂ.
ಓಂಕಾರಜಾಪರತಲಭ್ಯಪದಾಬ್ಜ ಸ ತ್ವಂ
ಶ್ರೀಶಂಕರಾರ್ಯ ಮಮ ದೇಹಿ ಕರಾವಲಂಬಂ|
ನಮ್ರಾಲಿಹೃತ್ತಿಮಿರಚಂಡಮಯೂಖಮಾಲಿನ್
ಕಮ್ರಸ್ಮಿತಾಪಹೃತಕುಂದಸುಧಾಂಶುದರ್ಪ.
ಸಮ್ರಾಟ ಯದೀಯದಯಯಾ ಪ್ರಭವೇದ್ದರಿದ್ರಃ
ಶ್ರೀಶಂಕರಾರ್ಯ ಮಮ ದೇಹಿ ಕರಾವಲಂಬಂ|
ಮಸ್ತೇ ದುರಕ್ಷರತತಿರ್ಲಿಖಿತಾ ವಿಧಾತ್ರಾ
ಜಾಗರ್ತು ಸಾಧ್ವಸಲವೋಽಪಿ ನ ಮೇಽಸ್ತಿ ತಸ್ಯಾಃ.
ಲುಂಪಾಮಿ ತೇ ಕರುಣಯಾ ಕರುಣಾಂಬುಧೇ ತಾಂ
ಶ್ರೀಶಂಕರಾರ್ಯ ಮಮ ದೇಹಿ ಕರಾವಲಂಬಂ|
ಶಂಪಾಲತಾಸದೃಶಭಾಸ್ವರದೇಹಯುಕ್ತ
ಸಂಪಾದಯಾಮ್ಯಖಿಲಶಾಸ್ತ್ರಧಿಯಂ ಕದಾ ವಾ.
ಶಂಕಾನಿವಾರಣಪಟೋ ನಮತಾಂ ನರಾಣಾಂ
ಶ್ರೀಶಂಕರಾರ್ಯ ಮಮ ದೇಹಿ ಕರಾವಲಂಬಂ|
ಕಂದರ್ಪದರ್ಪದಲನಂ ಕಿತವೈರಗಮ್ಯಂ
ಕಾರುಣ್ಯಜನ್ಮಭವನಂ ಕೃತಸರ್ವರಕ್ಷಂ.
ಕೀನಾಶಭೀತಿಹರಣಂ ಶ್ರಿತವಾನಹಂ ತ್ವಾಂ
ಶ್ರೀಶಂಕರಾರ್ಯ ಮಮ ದೇಹಿ ಕರಾವಲಂಬಂ|
ರಾಕಾಸುಧಾಕರಸಮಾನಮುಖಪ್ರಸರ್ಪ-
ದ್ವೇದಾಂತವಾಕ್ಯಸುಧಯಾ ಭವತಾಪತಪ್ತಂ.
ಸಂಸಿಚ್ಯ ಮಾಂ ಕರುಣಯಾ ಗುರುರಾಜ ಶೀಘ್ರಂ
ಶ್ರೀಶಂಕರಾರ್ಯ ಮಮ ದೇಹಿ ಕರಾವಲಂಬಂ|
ಯತ್ನಂ ವಿನಾ ಮಧುಸುಧಾಸುರದೀರ್ಘಿಕಾವ-
ಧೀರಿಣ್ಯ ಆಶು ವೃಣತೇ ಸ್ವಯಮೇವ ವಾಚಃ.
ತಂ ತ್ವತ್ಪದಾಬ್ಜಯುಗಲಂ ಬಿಭೃತೇ ಹೃದಾ ಯಃ
ಶ್ರೀಶಂಕರಾರ್ಯ ಮಮ ದೇಹಿ ಕರಾವಲಂಬಂ|
ವಿಕ್ರೀತಾ ಮಧುನಾ ನಿಜಾ ಮಧುರತಾ ದತ್ತಾ ಮುದಾ ದ್ರಾಕ್ಷಯಾ
ಕ್ಷೀರೈಃ ಪಾತ್ರಧಿಯಾಽರ್ಪಿತಾ ಯುಧಿ ಜಿತಾಲ್ಲಬ್ಧಾ ಬಲಾದಿಕ್ಷುತಃ.
ನ್ಯಸ್ತಾ ಚೋರಭಯೇನ ಹಂತ ಸುಧಯಾ ಯಸ್ಮಾದತಸ್ತದ್ಗಿರಾಂ
ಮಾಧುರ್ಯಸ್ಯ ಸಮೃದ್ಧಿರದ್ಭುತತರಾ ನಾನ್ಯತ್ರ ಸಾ ವೀಕ್ಷ್ಯತೇ.

 

Ramaswamy Sastry and Vighnesh Ghanapaathi

Other stotras

Copyright © 2023 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |